Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2023-09-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o
ul. Pełczyńskiego 30
01-471 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223041111/223
zamowienia@tbspolnoc.pl
https://tbs.ezamawiajacy.pl/pn/tbs/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1 500 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 223041111/
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy Ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. nr 25/2 z obrębu

Numer referencyjny: TBS/PZP/ 6 /2023
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy Ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 w zakresie rzeczowym objętym projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z załącznikami - załącznik nr 10 do SWZ (link do dokumentacji: https://www.tbspolnoc.pl/download/di/Dokumentacja230830.zip ) , wzór umowy - zał. nr 5 do SWZ oraz SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112100 Roboty w zakresie kopania rowów
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000 Inne instalacje elektryczne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy Ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 w zakresie rzeczowym objętym projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z załącznikami - załącznik nr 10 do SWZ (link do dokumentacji: https://www.tbspolnoc.pl/download/di/Dokumentacja230830.zip ) , wzór umowy - zał. nr 5 do SWZ oraz SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz niniejszej SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 659
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 45111200, 45111291, 45112100, 45231110, 45231300, 45232000, 45310000, 45311000, 45314300, 45316000, 45317000

Dokument nr: 531684-2023, TBS/PZP/ 6 /2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbs.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2023

5. Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5% wartości umowy brutto.

Kontakt:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 017243420
ul. Pełczyńskiego 30
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-471
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Morawska
E-mail: zamowienia@tbspolnoc.pl
Tel.: +48 223041111/223

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.