Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED

Data zamieszczenia: 2023-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7a
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
tel. 34-353 01 00 wew. 140
um@lubliniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34-353 01 00 we
Termin składania ofert: 2023-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i wymiana opraw oświetlenia na oprawy LED na boisku ,,Orlik" przy Ul. Kochcickiej w Lublińcu.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. DOSTAWA i wymiana 22 opraw oświetlenia metalohalogenowego na oprawy LED na boisku ,,Orlik" przy Ul. Kochcickiej w Lublińcu.
Minimalne dane techniczne opraw:
- moc LED 144 W, moc całkowita 154 W,
- kolor: inox,
- stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego,
- materiał oprawy: stop aluminium zabezpieczony przez anodowanie, powłoka min. 20 um,
- zakres temperatury pracy: od - 40°C do + 55°C,
- zabezpieczenie temperaturowe modułu led przed przegrzaniem,
- temperatura barwy światła: 5000 K,
- efektywność świetlna oprawy: 134 lm/W,
- strumień świetlny LED: 23000 lm,
- współczynnik oddawania barw: > 70,
- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 50 000 godzin na poziomie L90B10,
- dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe poza zasilaczem na poziomie min. 10 kV,
- oprawa powinna posiadać możliwość łatwej wymiany (bez udziału specjalistycznego sprzętu i serwisu) modułów
optycznych z diodami LED i zasilacza,
- oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE.
2. Utylizacja zdemontowanych opraw.

Dokument nr: BW.7013.15.00001.2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną um@lubliniec.pl w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Minimalny wymagany okres gwarancji udzielonej na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy.
Pisemna oferta powinna zawierać dane oferenta, proponowaną kwotę brutto za jaką oferent wykona przedmiot zamówienia, termin jego wykonania. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ogólne warunki umowy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
-w Urzędzie Miejskim ustanowiono stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod nr telefonu 343530100 w. 157 , mail: iod@lubliniec.pl,
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem procedury składania ofert w niniejszym postępowaniu,
-odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
-dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
-w odniesieniu do Pani/Pana do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
- Cezary Sękowski - Lubliniec, ul. Paderewskiego 7a, II piętro, tel. 34-353 01 00 wew. 140

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.