Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2023-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
Tel.:+48322371334/322371335,Faks:+48322371171/322372194
IA1@polsl.pl
https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.:+48322371334/32
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA mebli dla Centrum Promocji i Komunikacji. Znak sprawy: IA1.282.113.2023.MW

Numer referencyjny: IA1.282.113.2023.MW
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż mebli. Meble przeznaczone są do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. .

2. Kod CPV 39100000-3 Meble.

3. a) Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Promocji i Komunikacji

44-100 Gliwice, Ul. Akademicka 2A

piętro 4 pomieszczenia nr 850 oraz 851

oraz piętro 1 pomieszczenie nr 47

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dowóz i wniesienie) i montaż mebli. Meble przeznaczone są do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.

2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował

się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i

odbierania korespondencji elektronicznej

a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://

polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl . Korzystanie z Platformy Przetargowej

przez Wykonawcę jest bezpłatne.

b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy

protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca

posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także

funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w

pozostałych obszarach.

c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce

,,Instrukcje" na Platformie Przetargowej.

d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.

e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę

Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub

oświadczenia przez Wykonawcę.

f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty)

na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub

oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu

lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/

załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem

poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39100000

Dokument nr: 543591-2023, IA1.282.113.2023.MW

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez

odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Promocji i Komunikacji

44-100 Gliwice, Ul. Akademicka 2A

piętro 4 pomieszczenia nr 850 oraz 851

oraz piętro 1 pomieszczenie nr 47

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2023

Kontakt:
Politechnika Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon 000001637
ul. Akademicka 2A
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Węgrzyn, Politechnika Śląska, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511
E-mail: IA1@polsl.pl
Tel.: +48 322371334 / 322371335
Faks: +48 322371171 / 322372194

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.