Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
343229222, faks 343785468
pzd@czestochowa.powiat.pl
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 343229222, faks 3437
Termin składania ofert: 2023-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2023/2024.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 1
DOSTAWA (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego nr 1 w Rudnikach w ilości około 3.000 Mg w sezonie zimowym 2023/2024.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (SST piasek).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w pkt 4.3., 4.4., 4.5, 4.6 SWZ.
3. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na plac Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach na ulicę Dworcową 26 w Rudnikach.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Piasek powinien posiadać następujący skład:
- zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%,
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4mm),
- nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. - barwa żółta,
- nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,
- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%.
- wilgotność piasku do 5%
Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004
5. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany
dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do nowych norm.
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
ZADANIE NR 2
DOSTAWA (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich w ilości łącznej około 3.000 Mg, na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu w sezonie zimowym 2023/2024.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (SST piasek).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w pkt 4.3., 4.4., 4.5, 4.6 SWZ.
3. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na na plac Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu na Ul. Słowackiego 84.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Piasek powinien posiadać następujący skład:
- zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%,
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4mm),
- nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. - barwa żółta,
- nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,
- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%.
- wilgotność piasku do 5%
Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004
5. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do nowych norm.
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
ZADANIE NR 3
DOSTAWA (zakup i transport) piasku do zwalczania śliskości na drogach powiatowych i wojewódzkich na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej w ilości około 3.000 Mg w sezonie zimowym 2022/2023.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (SST piasek).
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w pkt 4.3., 4.4., 4.5, 4.6 SWZ.
3. Każda partia piasku musi posiadać stosowne normy, atesty i aprobaty. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na na plac Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej na ulicę Bociania Górka 19 w Poczesnej.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Piasek powinien posiadać następujący skład:
- zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%,
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% ( nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych od 4mm),
- nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni, konarów itp. - barwa żółta,
- nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych,
- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%.
- wilgotność piasku do 5%
Pozostałe wymagania dla piasku zawarte są w PN-EN 13043:2004
5. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do nowych norm.
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 14211000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00389226, PZD.262.33.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług Zamawiającego pod adresem:
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy Ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: ido@czestochowa.powiat.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
- art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z póżn. zmianami) dalej ,,ustawa Pzp" oraz po udzieleniu zamówienia, w celu realizacji umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Państwa dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków ich przetwarzania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiadają Państwa następujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.