Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa instalacji oraz magazynu gazu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa instalacji oraz magazynu gazu

Data zamieszczenia: 2023-09-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Gądkach
Aleja Wincentego Witosa 31
00-710 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 691 958 054, tel. 735 937 074
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 691 958 054, te
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Na budowę instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników suszarni elewatora w Kępnie.
Przedmiot zamówienia:
2.1.
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników w Magazynie w Kępnie.
Zakres realizacji obejmuje:
a)
wykonanie projektu z uzgodnieniami p.poż;
b)
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko;
c)
uzyskanie pozwolenia na budowę;
d)
wykonanie aktualizacji mapy projektowej;
e)
wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki gazu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
f)
wykonanie płyty fundamentowej pod kontener techniczny;
g)
wykonanie wykopów i przycisków pod rurociąg zasilający istniejące palniki gazowe oraz kotłownię części socjalnej elewatora;
h)
dostarczenie parownika wodnego o wydajności minimum 750 kg/h z elektrozaworem;
i)
dostarczenie kotła (lub kotłów-zgodnie z projektem) gazowego zasilanego fazą gazową;
j)
dostarczenie zespołu redukcyjnego I stopnia z podwójną linią o wydajności minimum 800 kg/h;
k)
dostarczenie 6 zbiorników gazowych o pojemności minimum 6 000 l każdy;
l)
wykonanie kompletnej instalacji fazy ciekłej między zbiornikami oraz doprowadzeniem do parownika;
m)
przezbrojenie istniejącego kotła gazowego w kotłowni części socjalnej elewatora;
n)
montaż parownika i zespołu redukcyjnego I stopnia;
o)
wykonanie kompletnej instalacji fazy gazowej do zasilania kotłów (technicznych do ogrzewania parownika oraz kotła kotłowni części socjalnej elewatora) wraz z redukcją ciśnienia;
p)
wykonanie kompletnej instalacji zasilającej palniki gazowe;
q)
montaż i uruchomienie kotła (lub kotłów) gazowego służącego do ogrzewania parownika gazu;
r)
zamontowanie kontenera technicznego dla urządzeń wymienionych w p. h) - j);
s)
zalanie instalacji glikolem;
t)
przezbrojenie istniejących palników (TBG 150 MC) do pracy na gazie LPG;
u)
wymiana ścieżek gazowych do palników;
v)
dostarczanie i montaż systemu detekcji gazu (jeśli wymagany w projekcie);
w)
montaż pozostałej armatury palnikowej do pracy na gazie LPG;
x)
adaptacja istniejącego systemu PLC do sterowania palnikami w sterowni suszarni;
y)
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanych części instalacji;
z)
uruchomienie instalacji;
aa)
szkolenie pracowników do obsługi;
bb)
zgłoszenie we właściwym UDT zbiorników oraz pozostałych urządzeń (jeśli to wymagane);
cc)
uruchomienie palników, regulacja i analiza spalin;
dd)
dostarczenie wymaganej dokumentacji i protokołów z uruchomienia.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane prace i dostarczone urządzenia na minimum 24 miesiące.
2.2.
Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a)
Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b)
Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c)
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d)
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3.

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału w Gądkach.

Składanie ofert:
8. Sposób i termin składania ofert:
8.1.
Ofertę należy złożyć listownie (liczy się data wpływu oferty) lub osobiście w siedzibie w Oddziale w Gądkach, Ul. Zbożowa 1, 62 - 023 Gądki. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę spowoduje, iż oferty takie zostaną odrzucone.
8.3.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na: budowę instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników suszarni elewatora w Kępnie nie otwierać przed: 26.09.2023 r. godz. 13:00". Na kopercie poza dopiskiem jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
8.4.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 26.09.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce i termin realizacji:
3.1.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie Ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.
3.2.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2024 r.

Wymagania:
4.
Wizja lokalna
4.1.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy chcący złożyć ofertę mają obowiązek odbycia wizji lokalnej w Magazynie Kępno. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej będzie skutkowało jej odrzuceniem. Weryfikacja dokonania wizji lokalnej przez danego Wykonawcę będzie dokonywana w oparciu o przesłane zgłoszenie o którym mowa w pkt. 4.2 oraz rzeczywistą obecność danego Wykonawcy (lub jego przedstawiciela) potwierdzoną złożeniem podpisu na liście obecności z wizji lokalnej.
4.2.
Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: gadki@elewarr.com.pl (z dopiskiem ,,WIZJA LOKALNA") wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki:
1)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej min. jedną (1) robotę gazowo-instalacyjną dla co najmniej jednej instalacji do zasilania urządzeń powyżej 5MW oraz magazynu gazu powyżej 30 000l.
2)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
3)
nie naruszył on obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami,
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców nastąpi wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
6. Wymagane od Wykonawców oświadczenia oraz dokumenty:
6.1.
Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:
a)
Oświadczenie Wykonawcy, w tym o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 5, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
b)
Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu tych robót, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) - sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
c)
Dowody określające należyte wykonanie robót uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w lit. b powyżej. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego
roboty były wykonywane, określające czy te roboty zostały wykonane należycie, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać takich dokumentów, inne odpowiednie dokumenty - dla wykazywanych robót.
d)
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. (UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
e)
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
f)
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
g)
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. d powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
h)
Opis oferowanych urządzeń wraz z podaniem ich parametrów technicznych i opcję wyposażenia.
6.2.
Wszystkie wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6.3.
W przypadku nie złożenia jakiegokolwiek z wymienionych w pkt 6.1 dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy lub niekompletnych lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji wykonawcy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę jednorazowo, w zakresie danego rodzaju dokumentu, do jego uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentu spowoduje odrzucenie oferty danego Wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące oferty:
7.1.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
7.2.
Musi być czytelna i odpowiadać treści SIWZ.
7.3.
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania Wykonawcy i występowania w jego imieniu lub pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania w niniejszym postępowaniu.
7.4.
Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem stawki podatku VAT oraz ceną brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7.5.
W zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz wszystkie koszty wynikające z niniejszej SIWZ, bez których realizacja przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa.
7.6.
Nie dopuszcza się w SIWZ możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizacje jedynie części przedmiotu zamówienia. Oferty takie będą odrzucone.
10. Zasady i tryb wyboru oferty:
10.1.
Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2.
Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny netto tj. oferta z najniższą ceną netto zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
10.3.
Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W przypadku złożenia takich samych cen ofert dodatkowych Zamawiający unieważni postępowanie.
10.4
Zamawiający poprawi w ofercie wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
10.5
W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione.
10.6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od wykonawcy wszelkich wyjaśnień treści złożonej oferty, w tym w zakresie kalkulacji zaoferowanej ceny oferty.
10.7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
10.8
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o wyniku postępowania.
10.9
Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Zamawiającego.
10.10
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
?
zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
?
nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w SIWZ,
?
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
?
została złożona przez Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu,
?
nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w SIWZ.
10.11
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejnego Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza.
11. Płatność za zamówienie zostanie zrealizowana w następujący sposób:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ
13.1.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując zapytania na adres gadki@elewarr.com.pl, nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania zamieszczając treść wyjaśnień na stronie prowadzonego postępowania.
13.2.
W szczególnie uzasadnionym przypadku przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ oraz dokonać zmiany terminu składania ofert.
13.3.
O każdej zmianie SIWZ czy terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania.
13.4.
14. Pozostałe informacje:
14.1.
Zamawiający informuje, że w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej ustawie.
14.2.
Zamawiający bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
14.3.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
14.4.
Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
14.5.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznakowane klauzulą: ,,nie udostępniać - informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
14.6.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zmawiającego.
14.7.
Uczestnicy niniejszego postępowania zobowiązują się do przestrzegania wymagań w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), uwzględniając treść Załącznika nr 4 do SIWZ, dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Kontakt:
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Konrad Paczyński tel. 735 937 074
Miłosz Buciora tel. 691 958 054

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.