Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Malowanie, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na klatkach schodowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Malowanie, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na klatkach schodowych

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. (023) 672 52 76, 672 59 80, fax. 672 38 18, tel. (023)672-23-04
tbs@tbsciechanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. (023) 672 52 76
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie
w imieniu i na rzecz, której występuje
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
malowanie, wymianę drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie.
(Wspólnota Mieszkaniowa)
w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji przetargowej
2 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest na malowanie, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.
2.1 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na czterech klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy Ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie w zakresie:
1)
Wymiany drzwi wejściowych do piwnic na 4 klatkach schodowych.
2)
Oczyszczenie, zmycie, gruntowanie, częściowe przetarcie i malowanie sufitów i ścian klatek schodowych.
3)
Malowanie ścian lamperii, powierzchni przy balustradzie, stolarki drzwiowej i okiennej, rur centralnego ogrzewania, grzejników i rur gazowych.
4)
Przygotowanie podłoża podestów i stopnic schodowych do ułożenia płytek gresowych antypoślizgowych na klatkach schodowych.
5)
Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych wraz z cokolikami na podestach i stopnicach schodowych klatek schodowych.
6)
Uporządkowanie i wywóz gruzu i nieczystości z prowadzonych robót na klatkach schodowych, oraz wszystkie roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w dokumentacji przetargowej i przedmiarze robót.
2.2 Zakres robót obejmuje:
1)
Wykucie z muru starych drzwi wejściowych do piwnic.
2)
DOSTAWA i montaż drzwi stalowych technicznych kpl. z ościeżnicą np. firmy Hormann w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym.
3)
Osłona drzwi do lokali mieszkalnych drzwi klatkowych i skrzynek na listy folią polietylenową.
4)
Zmycie, oczyszczenie, gruntowanie i częściowe przetarcie ścian i sufitów.
5)
Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.
6)
Dwukrotne malowanie ścian lamperii farbami olejnymi.
7)
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, okiennej, balustrad schodowych, rur c.o., gazowych i grzejników radiatorowych.
8)
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym ażurowym.
9)
Przygotowanie podłoża podestów i powierzchni stopnic schodowych, skucie cokolików betonowych.
10)
Obłożenie stopnic schodowych płytkami gresowymi ryflowanymi antypoślizgowymi (R11) w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.
11)
Ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych (R11) na podestach klatek schodowych w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.
12)
Wyniesienie i wywiezienie gruzu, utylizacja i prace porządkowe po wykonanych robotach.
oraz wszystkie roboty nie wyszczególnione powyżej, a wyszczególnione w dokumentacji
przetargowej i przedmiarze robót.

CPV: 45000000 - 7, 45450000 - 6, 45453000 - 7

Dokument nr: TBS/BU5/2023

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 2023-09-26 do godz. 10,00
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Okrzei 14 w Ciechanowie lub przesłać pocztą na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
pok. Nr 3 (Sekretariat)
9 Termin i miejsce składania ofert
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Okrzei 14 w Ciechanowie lub przesłać pocztą.
Ofertę należy złożyć w do dnia 26.09.2023r. do godz. 10,00 w:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
pokój nr 3 /sekretariat/
Koperta zawierające ofertę powinna być zaadresowane na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów
opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy i oznakowana następująco:
,,Malowanie, wymiana drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na czterech klatek schodowych w budynku
mieszkalnym przy Ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie".

Miejsce i termin realizacji:
3 Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: 100 dni od daty przekazania klatek schodowych
budynku do wykonania robót.

Wymagania:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Remont finansowany będzie z kredytu i funduszu remontowego zgromadzonego na koncie Wspólnoty Mieszkaniowej.
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na klatkach schodowych budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Wspólny Słownik Zamówień kod CPV :
4 Warunki udziału w postępowaniu
Warunki udziału w przetargu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1)
posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2)
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3)
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4)
Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
6)
Dysponuje pracownikami i kadrą techniczną przewidzianymi do realizacji zamówienia.
7)
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całego zakresu robót.
5 Dokumenty wymagane do złożenia oferty
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
2) wyceniony i podpisany przedmiar robót - załącznik nr 2
3)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4)
oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych i regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
5)
zaakceptowany projekt umowy poprzez jego podpisanie przez osobę uprawnioną - załącznik nr 3
6)
wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazali się realizacją przynajmniej dwóch robót związanych z malowaniem, wymianą drzwi wejściowych do piwnicy i ułożeniem płytek gresowych w budynku mieszkalnym lub użyteczności publiczne o wartości każdej nie mniejszej niż 150.000,00 zł wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (z wykorzystaniem załącznika nr 4),
7)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (z zastosowaniem załącznika nr 5),
8)
podpisaną przez Wykonawcę klauzulę informacyjną - zał. nr 6.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem" z tym, że formularz ofertowy, wyceniony przedmiar robót i projekt umowy muszą być złożone w formie oryginałów.
7 Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8 Warunki umowy
1)
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
2)
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej dokumentacji przetargowej oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.
10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane wniesienie
przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania .
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją ,,Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy na malowanie, wymianę drzwi wejściowych do piwnicy i położenie płytek na czterech
klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 43 w Ciechanowie".
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3)
w gwarancjach bankowych,
4)
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
11 Ocena ofert
1)
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
2)
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3)
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
4)
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
5)
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
6)
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
6 Tryb udzielania wyjaśnień
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Jarosław Pruchniak - kierownik Działu Remontów i Inwestycji tel. (023)672-23-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.