Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana instalacji kanalizacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana instalacji kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76 853 11 31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 2.500,00 zł.
Nr telefonu: tel. 76 853 11 31
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Śniadeckich 13-13a w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pionach łazienkowych wraz
z poziomami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Śniadeckich 13-13a

5. Opis przedmiotu zamówienia:
5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarem robót w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wymiany instalacji kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Śniadeckich 13-13a
w Głogowie.
5.2. Pełny zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają:
- projekt budowlany - zał. nr 9 do SWZ,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - zał. nr 9a do SWZ,
- przedmiar robót - zał. nr 9b do SWZ.

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2023 r. o godz. 910 Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

Składanie ofert:
11. Oferty należy złożyć do dnia 26.09.2023 r. do godz. 900 w Sekretariacie ZGM (pok. nr 201, II piętro).

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do
30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Śniadeckich 13-13a w Głogowie reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów.

3. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 701 - 704 Kodeksu Cywilnego.
4. SWZ do pobrania bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.zgm.glogow.pl.
5.3. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł.
Wadium w formach określonych w Rozdziale XII Specyfikacji Warunków Zamówienia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wnieść na konto bankowe firmy nie później niż do dnia składania ofert w osobnych kopertach opieczętowanych pieczątką firmową Wykonawcy (w przypadku przelewu pieniędzy na konto Zamawiającego należy złożyć dowód przelewu lub wpłaty wadium).

9. Termin związania ofertą - 30 dni.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w pkt. 3 rozdz. XI SWZ.
10.2. Wykonali w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania roboty instalacyjne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadające swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie min. 2 robót budowlanych w zakresie wymiany, modernizacji lub montażu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub usługowych.
10.3. Dysponują osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem dysponowania przez Wykonawcę osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia będzie wykaz osób w ilości minimum 5, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że minimum 1 osoba, którą dysponuje Wykonawca posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1278) oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
10.4. Posiadają ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 % oferowanej kwoty brutto.
10.5. Udzielą minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zamawiający wymaga, by niezależnie od gwarancji producenta, gwarancja na wykonane roboty oraz wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia wynosiła minimum 3 lata, licząc od dnia protokolarnego, ostatecznego odbioru robót. Podane przez Wykonawców okresy udzielenia gwarancji nie mogą zawierać warunków wstępnych,
np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.
10.6. Wnieśli wadium w wysokości i formie określonej w Rozdziale XI SWZ.
10.7. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz
z oświadczeniami osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z (zał. nr 10 do SWZ).
13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie -
bez podawania przyczyny.
16. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami.

Uwagi:
7. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.