Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu gospodarczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu gospodarczego

Data zamieszczenia: 2023-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040 Wrocław
powiat: Wrocław
47 871 43 24
monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/817697
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 47 871 43 24
Termin składania ofert: 2023-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA sprzętu gospodarczego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, koszy biurowych, wycieraczek obiektowych, pojemników na mydło w płynie, uchwytów na papier toaletowy, suszarek elektrycznych do rąk, szczotek do WC z pojemnikiem, koszopopielnicy;
Miejsce dostawy: KP Kobierzyce, Ul. Wincentego Witosa 11, 55-040 Kobierzyce (miejsce docelowe PP Żórawina);
Część 2 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, wycieraczek obiektowych, koszopopielnicy, suszarek elektrycznych do rąk, koszy biurowych na śmieci, szczotek do wc z pojemnikiem;
Miejsce dostawy: Komenda Miejska Policji w Oławie, Ul. M. Kopernika 1, 55-200 Oława, (miejsce docelowe Posterunek Policji Domaniów);
Część 3 obejmuje dostawę: wózków do sprzątania, wiader plastikowych 20l, koszopopielnic, pojemników do segregacji śmieci, pojemników na piasek lub sól, grabi, łopat metalowych, pojemników na mydło w płynie, suszarek elektrycznych do rąk, koszy biurowych, szczotek do wc z pojemnikiem;
Miejsce dostawy: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław, (miejsce docelowe Komisariat Policji - Wrocław Stare Miasto);
Część 4 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, koszopopielnicy, wycieraczek obiektowych, pojemników na mydło w płynie, uchwytów na papier toaletowy, suszarek eklektycznych do rąk, koszy biurowych na śmieci, szczotek do wc z pojemnikiem;
Miejsce dostawy: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra
(miejsce docelowe Posterunek Policji Janowice Wielkie);
Część 5 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, koszy biurowych na śmieci, wycieraczek obiektowych, koszopopielnicy, suszarek elektrycznych do rąk, szczotek do wc z pojemnikiem;
Miejsce dostawy: Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Ul. A. Krajowej 2, 59-400 Jawor, (miejsce docelowe Posterunek Policji Męcinka);
Część 6 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, koszy biurowych na śmieci, wycieraczek obiektowych, pojemników na mydło w płynie, uchwytów na papier toaletowy, suszarek elektrycznych do rąk, szczotek do wc z pojemnikiem; koszopopielnicy;
Miejsce dostawy: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach, Ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice, (miejsce docelowe Posterunek Policji Grębocice);
Część 7 obejmuje dostawę: wózka do sprzątania, pojemników do segregacji śmieci, koszopopielnicy, wycieraczek obiektowych, pojemników na mydło w płynie, uchwytów na papier toaletowy, suszarek elektrycznych do rąk, koszy biurowych na śmieci, szczotek do wc z pojemnikiem;
Miejsce dostawy: KPP Milicz Ul. Kościuszki 4 56-300 Milicz (miejsce docelowe Posterunek Policji Krośnice)

CPV: 34911100-7, 39712300-9,39831700-3,39224310-4,34928480-6

Dokument nr: 2023/BZP 00394574, PUZ-2380-105-061-105/2023/MA

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-21 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w za pośrednictwem
platformazakupowa.pl (dalej jako ,,Platforma") pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:
platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: monika.andruszkieiwcz@wr.policja.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub
FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze
internetowe. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana
dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, Uwaga: od dnia 17 sierpnia 2021 r. ze względu na zakończenie wspierania
przeglądarki Internet Explorer prze firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne.
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez
platformazakupowa.pl).
4. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
5. Każdorazowo jeśli w niniejszej SWZ jest mowa o opatrzeniu/podpisaniu dokumentu/oświadczenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny - spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 oraz
2320).
6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx,
.txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff. .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a,
.mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, ,rng, .xsl, .xslt.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ,,rozporządzenie 2016/679") informujemy, że:
o Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy
jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy Ul. Podwale 31-33.
o Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej
Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) lub podmiotom współpracującym z Ministerstwem oraz wykonawcom i podmiotom,
o których mowa w Rozdziale XXIII pkt 1 SWZ, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
o Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 -
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
o Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
o Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 - w odniesieniu do danych osobowych
osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 - w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w
celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
o Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio:
- 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i okresu jej rozliczania,
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres,
o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
- w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych -iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel: 47 8713598
o Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/817697
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-21 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.