Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
531z dziś
5741z ostatnich 7 dni
21305z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61 wew. 861 wew. 838.; Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 368 24 61 we
Termin składania ofert: 2023-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 44
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku przy Al. Wolności 44 w Częstochowie siatką"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku przy Al. Wolności 44 w Częstochowie siatką. Budynek ze względu na stan techniczny jest wyłączony z użytkowania.
2. Szczegółowy opis technologii i zakres rzeczowy robót jakie należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia oraz projekcie wykonania zabezpieczenia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia. Wykonawca w cenie oferty, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z zapisów zaproszenia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w przedmiarze robót lub projekcie pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tym projekcie, jak również złożenia dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był:
1) zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
2) obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi;
3) obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie.
5. Teren robót musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia do wysokości powstałej szkody.

Dokument nr: DTIZ.263.162.2023

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia22.09.2023r. do godz. 10;00
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku przy Al. Wolności 44 w Częstochowie siatką"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 15.11.2023r.

Wymagania:
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej zawierający czynniki cenotwórcze (R,M,S,Kp,Z,
Kz) sporządzony na podstawie przedmiaru robót - załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
3. Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zabezpieczenia elewacji - o wartości minimalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) netto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto zgodnych Z zakresem zamówienia.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
5. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń dla osoby skierowanej przez Wykonawcę, do pełnienia funkcji kierownika robót.
6. Kserokopię zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego przynależność kierownika robót Wykonawcy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
7. Kserokopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. V.4 niniejszego zaproszenia, przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. jeżeli dotyczy - oświadczenie podwykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na mocy art. 7 ust.l pkt. 1 -3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. póz. 835) oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 5k ust.l Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia przedstawione w oryginale.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 3 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.3 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V. 5, 6 i 7 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
10. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
X. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", mając jednocześnie na uwadze regulację ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt IX.2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
0 udzielenie zamówienia.
6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
7. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
1 potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 26 180 500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel: 34 368 24 61; fax: 34 365 12 90;
2) W przypadku pytań w zakresie danych osobowych należy kontaktować się
z Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., kierując je na adres e-mail: iod@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2016/679, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania, na podstawie przepisów prawa, przewidujących w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej
w jego wyniku. Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. póz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679, a także nie będą profilowane;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679- prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 - prawo do sprostowania swoich danych osobowych*'
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 - prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679,
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2016/679.
10) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym;
11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
6. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Termin oględzin budynku oraz wszelkie niezbędne ustalenia należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego Panem Pawłem Geregą tel. 34 368 24 61 wew. 838.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Paweł Gerega - tel. 34 368 24 61 wew. 838, informacje techniczne, referat DTR,
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 861, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.