Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa boiska sportowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gaszowice
Rydułtowska 2
44-293 Gaszowice
powiat: rybnicki
ug@gaszowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gaszowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem w Łukowie Śląskim przy Ul. Lipowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą w Łukowie Śląskim przy Ul. Lipowej 15. Boisko będzie przeznaczone do amatorskiego uprawniania sportu.
W zakres zamierzenia wchodzi realizacja robót:
1) Wykonanie boiska piłkarskiego
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie BO1 o wymiarach w rzucie 53x97m, z trawy syntetycznej,
- dwa piłkochwyty PK1, PK2 o długości odpowiednio 42m i 30 m, wysokość 6m,
- wiaty dla piłkarzy WP1, WP2 o wymiarach 6,49x1,33m i wysokości 2,1m,
- ogrodzenie boiska BO1 o wysokości do 2,0 m,
- oświetlenie boiska BO1,
- odwodnienie terenu boisk drenażem.
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej z przyłączeniem dla odwodnienia boiska piłkarskiego
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu W1 do stawu do studni S6 włącznie,
- wykonanie przyłącza odwodnienia terenu dwóch boisk piłkarskich do przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S6 do studni S7 stanowiącej element instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu boisk,
- wykonanie ogrodzeń ochronnych OG-1 projektowanych studni S2, S3, S4, S5.

CPV: 45212221-1, 45111200-0,45212224-2,45112710-5,45233200-1,45310000-3,45332000-3,45232400-6,45340000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00397393

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.gaszowice.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.gaszowice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. stały dostęp do sieci Internet i
minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-03 12:00
Miejsce składania ofert: https://e-zp.gaszowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 zł.
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.10.2023 r. do godz. 12:00.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Gminy w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, Nr konta 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy pakietu i zamówienia.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
13. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych ust. 2 lub art. 128 wezwanie wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia lub art. 106 inne przedmiotowe środki dowodowe ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 badanie i ocena ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska piłkarskiego z infrastrukturą w Łukowie Śląskim przy ul. Lipowej 15. Boisko będzie przeznaczone do amatorskiego uprawniania sportu.
W zakres zamierzenia wchodzi realizacja robót:
1) Wykonanie boiska piłkarskiego
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie BO1 o wymiarach w rzucie 53x97m, z trawy syntetycznej,
- dwa piłkochwyty PK1, PK2 o długości odpowiednio 42m i 30 m, wysokość 6m,
- wiaty dla piłkarzy WP1, WP2 o wymiarach 6,49x1,33m i wysokości 2,1m,
- ogrodzenie boiska BO1 o wysokości do 2,0 m,
- oświetlenie boiska BO1,
- odwodnienie terenu boisk drenażem.
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej z przyłączeniem dla odwodnienia boiska piłkarskiego
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu W1 do stawu do studni S6 włącznie,
- wykonanie przyłącza odwodnienia terenu dwóch boisk piłkarskich do przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S6 do studni S7 stanowiącej element instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu boisk,
- wykonanie ogrodzeń ochronnych OG-1 projektowanych studni S2, S3, S4, S5.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych robót:
Należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch (2) zamówień obejmujących wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska z sztuczną nawierzchnią i oświetleniem o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:
Należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
nr 5 do SWZ),
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (KRS, CEIDG).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
b) wykaz osób (załącznik nr 3 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobą;
- Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa;
- Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 3 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych obejmujących sieci kanalizacyjne, bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem do Izby Inżynierów Budownictwa;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Ofertę należy sporządzić na druku ,,Formularz oferty", który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z niniejszą SWZ.
2) Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3) Samooczyszczenie- w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.109 ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu
4) Pełnomocnictwo
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 9 do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40.000,00 zł.
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.10.2023 r. do godz. 12:00.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Gminy w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, Nr konta 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Z treści przelewu winno wynikać, że wpłata dotyczy wadium, jakiego dotyczy pakietu i zamówienia.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia muszą podlegać prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sądy powszechne. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do terminu składania ofert na zasadach określonych w SWZ lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
13. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych ust. 2 lub art. 128 wezwanie wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia lub art. 106 inne przedmiotowe środki dowodowe ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 badanie i ocena ofert ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o:
1) fakturę zaliczkową - (w wysokości 10,34% przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, ze środków własnych Zamawiającego* - zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie Gminy na 2023/2024 rok
2) faktura częściowa - po wykonaniu co najmniej 50% zakresu zamówienia - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością środków własnych Zamawiającego a fakturą zaliczkową o której mowa w pkt 1) - zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie Gminy na 2023/2024 rok,
3) fakturę końcową - pozostała część wynagrodzenia - zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie Gminy na 2024 rok
2. Podstawą wystawienia faktury zaliczkowej jest protokół przekazania terenu budowy. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury zaliczkowej w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do zamawiającego).
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:
a) zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
b) z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.
c) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
d) w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
e) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;
f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
g) zmiana terminu zakończenia umowy na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują konieczność wstrzymania czasowego realizacji robót.
h) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii,
i) kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny,
j) możliwości wprowadzenia zmiany korzystnej dla Zamawiającego.
k) z powodu opóźnienia w przekazaniu terenu budowy
l) z powodu opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy,
m) zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,
n) w przypadkach określonych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych
o) dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.