Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa elementów do opracowania finalnego prototypu linii demonstracyjnej - instalacje...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa elementów do opracowania finalnego prototypu linii demonstracyjnej - instalacje technologiczne z oprzyrządowaniem

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elion sp. z o.o
Zegrzyńska 44
05-119 Legionowo
powiat: legionowski
508-384-774
szymon.wojciechowski@elion-circular.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173141
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: ---
Nr telefonu: 508-384-774
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 24/2023 DOSTAWA elementów do opracowania finalnego prototypu linii demonstracyjnej - instalacje technologiczne z oprzyrządowaniem, w ramach projektu ,,Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych"
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1080/20 - Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii recyklingu zużytych akumulatorów litowo-jonowych

Część 1
Zapytanie ofertowe nr 24/2023

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA elementów do opracowania finalnego prototypu linii demonstracyjnej - instalacje technologiczne z oprzyrządowaniem składających się następujących komponentów głównych:
1. Instalacja dystrybucji wody demineralizowanej
a. Materiał wykonania: Polipropylen zgrzewany dn20
b. Całkowita długość instalacji: między 50 a 60 metrów
c. Wykonana zgodnie ze spisem punktów odbioru*
2. Instalacja wody myjącej do urządzeń procesowych
a. Materiał wykonania: Polipropylen zgrzewany dn20
b. Całkowita długość instalacji: między 30 a 40 metrów
c. Wykonana zgodnie ze spisem punktów odbioru*
3. Instalacja dystrybucji gazów technicznych (sprężone powietrze, azot)
a. Materiał wykonania: Polipropylen zgrzewany dn20/przewód PU 12mm
b. Całkowita długość instalacji: między 50 a 60 metrów
c. Wykonana zgodnie ze spisem punktów odbioru*
4. Instalacja spustowo-kanalizacyjna do urządzeń procesowych i peryferyjnych
a. Materiał wykonania: Polipropylen łączony kształtowo
b. Całkowita długość instalacji: między 15 a 20 metrów
c. Wykonana zgodnie ze spisem punktów odbioru*
5. Instalacja dystrybucji próżni technologicznej
a. Materiał wykonania: Polipropylen zgrzewany dn20
b. Całkowita długość instalacji: między 50 a 60 metrów
c. Wykonana zgodnie ze spisem punktów odbioru*
d. Wyposażona w próżniowe zbiorniki buforowe o następujących parametrach
i. Pojemność zbiornika: minimum 20dm3
ii. Wysokość całkowita: maksimum 700mm
iii. Wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404
iv. Odporne na działanie ciśnienie 0 bar(a) wewnątrz zbiornika
v. Rozkład króćców według rysunku poglądowego zbiornika***
vi. Wyposażone w pomiar poziomu wypełnienia
vii. Wyposażone w pomiar przewodności cieczy
viii. Wyposażony w automatyczny system zabezpieczający przed przepełnieniem
6. Instalacja procesowa
a. Materiał wykonania: stal kwasoodporna 1.4404 dn25
b. Całkowita długość instalacji: między 150 a 180 metrów
c. Wykonana zgodnie z dokumentacją wykonawczą**
d. wyposażona w zestaw pneumatycznych pomp membranowych
i. przyłącza procesowe: kołnierzowe DN25
ii. zasilana sprężonym powietrzem
iii. materiał wykonania obudowy: Polipropylen
iv. materiał wykonania pozostałych elementów zwilżanych: PTFE
v. wydajność maksymalna: minimum 120l/min
vi. maksymalne ciśnienie tłoczenia: minimum 8 bar
vii. wyposażona w uchwyt montażowy podwieszany
viii. ilość pomp: 4 sztuki
7. Instalacja dozująca
a. Materiał wykonania: polipropylen
b. Całkowita długość instalacji: między 40 a 50 metrów
c. Wykonana zgodnie z dokumentacją wykonawczą**
d. wyposażona w zestaw elektrycznych dozujących pomp membranowych:
i. przystosowana do pracy w środowisku o zmiennym pH w zakresie 0-14
ii. wydajność maksymalna: minimum 100l/h
iii. z wbudowanym pH-metrem
iv. dostarczona wraz z sondą do zdalnego pomiaru pH (zakres pomiaru: 0-14pH)
v. ilość pomp: 3 sztuki
8. Instalacja dystrybucji ciepła technologicznego
a. Materiał wykonania: stal ocynkowana dn25
b. Całkowita długość instalacji: między 80 a 90 metrów
c. Wykonana zgodnie z dokumentacją wykonawczą**
d. Wyposażona w komplet indywidualnych układów sterowania temperaturą do poszczególnych punktów odbioru ciepła
i. Zakres temperatury roboczej: minimum 0-120stC
ii. Możliwość regulacji histerezy pomiaru
9. Instalacja wentylacyjna
a. Materiał wykonania: PP/PU dn50
b. Całkowita długość instalacji: między 35 a 45 metrów
c. Wykonana zgodnie z dokumentacją wykonawczą**
10. Instalacja zasilająco - sterująca 6 reaktorów procesowych
a. Całkowita długość instalacji zasilającej: między 25 a 30m
b. Moc znamionowa jednego reaktora: 1kW
c. Wyposażona w kasetę zasilająco - sterującą do każdego z reaktorów, zawierającą wyłącznik główny, odczyt pomiaru temperatury z układu sterowania temperaturą z punktu 8.d , odczyt pomiaru wypełnienia zbiornika próżniowego z punktu 5.d oraz odczyt pomiaru przewodności cieczy z punktu 5.d. Długość całkowita każdej z nitek instalacji pomiarowej: między 10 a 15 metrów.
* spis punktów odbioru poszczególnych mediów,
** dokumentacja wykonawcza instalacji,
*** rysunek poglądowy zbiornika próżniowego
zostaną dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy o poufności.
Zapytanie obejmuje dostawę i montaż wspomnianych instalacji i urządzeń.
Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane elementy.
W ramach gwarancji Dostawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przesłanego elektronicznie.
Okres gwarancji
12 miesięcy

CPV: 44160000-9, 45315300-1

Dokument nr: 2023-20278-173141, 24/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego niniejszego postępowania są możliwe pod warunkiem, że nie wpłyną one negatywnie na realizację przedmiotu umowy oraz są dopuszczalne zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.
Jakakolwiek umowa zawarta w konsekwencji niniejszego Zapytania ofertowego, powinna być wynikiem negocjacji i wzajemnej akceptacji warunków umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zamówienia, własności intelektualnej, poufności, wyboru prawa, ewentualnego odszkodowania z tytułu roszczeń osób trzecich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją udzielającą wsparcia, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.
3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku, jeśli wystąpi zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (,,siła wyższa"), w wyniku którego nie będzie możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane, jeśli nastąpi na tyle istotna zmiana w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (np. kwestie związane z łańcuchem dostaw), że realizacja umowy nie będzie mogła się odbyć zgodnie z pierwotną propozycją, a zmian tych nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
Ponadto dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wskazane jest w szczególności, gdy:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację umowy;
b. Nie podlegają wykluczeniu, tj. nie otwarto wobec nich likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
c. Zgadzają się ze wszystkimi wymaganiami niniejszego postępowania
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
2. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem (Załącznik nr 1 do zapytania).
b) wypełniony i podpisany formularz Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2).
c) Parafowany wzór umowy (załącznik nr 3)
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-14
Data ostatniej zmiany
2023-09-14 15:36:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto (waga kryterium: 100%)
Sposób wyliczania punktów w ramach kryterium Cena netto:
C=Cn/Cob x[100]
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,
CN - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Szymon Wojciechowski
tel.: 508-384-774
e-mail: szymon.wojciechowski@elion-circular.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.