Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Remont piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej

Data zamieszczenia: 2023-09-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@pan.pl
https://pan.logintrade.net/zapytania_email,140518,f3c95ed4c8a93c29562d9d4d395dfc2f.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej w Pałacu Staszica w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remontu piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z instalacją hydrantową w Pałacu Staszica w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określają załączniki nr 6-10 do SWZ
3. Budynek Pałacu Staszica, zlokalizowany przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 370, decyzją z dnia 01 lipca 1965 r.
4. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty, obejmującą usunięcie ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
5. Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne, bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy Ul. Nowy Świat 72, objęte zamówieniem oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań. Obowiązek ten nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 14, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 w zw. z art. 438 ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5 do SWZ .
6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Pałacu Staszica w Warszawie położony przy Ul. Nowy Świat 72.

CPV: 45332200-5

Dokument nr: 2023/BZP 00397466, ZZP.261.12.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, zp@pan.pl;
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji hydrantowej w Pałacu Staszica w Warszawie" - znak sprawy ZZP.261.12.2023, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 i art. 75 ustawy Pzp lub ustawę z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pan.logintrade.net/zapytania_email,140518,f3c95ed4c8a93c29562d9d4d395dfc2f.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
- wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
38 1130 1017 0020 1462 9420 0006
Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (PKiN)
Przelew należy opisać w następujący sposób: wadium - sprawa: ZZP.261.12.2023 roboty budowlane w Pałacu Staszica w Warszawie.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądzu, to jest wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;
3) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);
4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - data przesłania dokumentu na platformę przetargową pod adresem: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 1 SWZ;
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składana ofert.
8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 7 pkt 1
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remontu piwnic w zakresie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z instalacją hydrantową w Pałacu Staszica w Warszawie, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określają załączniki nr 6-10 do SWZ
3. Budynek Pałacu Staszica, zlokalizowany przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 370, decyzją z dnia 01 lipca 1965 r.
4. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty, obejmującą usunięcie ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
5. Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne, bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych w budynku Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, objęte zamówieniem oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań. Obowiązek ten nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 14, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 w zw. z art. 438 ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5 do SWZ .
6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Pałacu Staszica w Warszawie położony przy ul. Nowy Świat 72.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z Rozdziałem XX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) każda, polegające na wymianie instalacji wodociągowej w budynku lub jego części, w tym jedna robota budowlana była wykonana w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
Uwaga:
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami (w ramach konsorcjum), wykaz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ dotyczy robót budowlanych, wypełnia Wykonawca, który bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu roboty budowlanej.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub będzie dysponował:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która pełniła funkcje kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej robocie budowlanej prowadzonej w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
Uwaga:
Ww. osoba musi wykazać się spełnieniem wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.(Dz. U. 2022 poz. 840).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsce wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ Wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. b) SWZ Wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 2) SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
- wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
38 1130 1017 0020 1462 9420 0006
Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (PKiN)
Przelew należy opisać w następujący sposób: wadium - sprawa: ZZP.261.12.2023 roboty budowlane w Pałacu Staszica w Warszawie.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądzu, to jest wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;
3) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);
4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz - data przesłania dokumentu na platformę przetargową pod adresem: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 1 SWZ;
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składana ofert.
8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 7 pkt 1.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne/konsorcja) składają:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp);
3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 litera a) i pkt 1 litera b) oraz w Rozdziale IX ust. 2 SWZ składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę;
4) dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 litera a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:
1) przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmianę terminów cząstkowych przewidzianych w Umowie:
a) w przypadku zwłoki Zamawiającego w nieprzekazaniu przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie określonym w § 5 ust.1 Umowy;
b) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość lub terminy świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, jak również wysokość wynagrodzenia umówionego przez Strony;
c) w razie zmiany Umowy i zawarcia aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy;
d) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej, wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej;
e) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku uzasadnionego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez kierownika budowy;
f) w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy;
g) w przypadku wstrzymania robót przez organy nadzoru, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
h) w razie konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz bądź uzgodnień, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy;
i) odwołań od uzyskanych postanowień i decyzji administracyjnych, o okres równy terminowi rozpatrzenia odwołania;
j) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
k) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu - o okres wynikający z przerw lub opóźnienia;
l) zmiany umowy dokonane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, o ile dokonana zmiana wpływa na termin wykonania przedmiotu Umowy;
2) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:
a) materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania przedmiotu Umowy nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane;...cd. zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
niniejszej SWZ w § 15 ust. 2.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z Rozdziałem XX SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.