Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
tel. (22) 776 21 44
administracja@wolomin.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 776 21 44
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
zapraszamy do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2023 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682):
1) rocznej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania dwóch obiektów budowlanych Sądu Rejonowego w Wołominie przy Ul. Prądzyńskiego 3 A (budynek biurowy ,,A+B" o łącznej powierzchni zabudowy 1.355 m2 i powierzchni użytkowej 6.014 m2 oraz budynek pomocniczy o powierzchni zabudowy 147 m2 i powierzchni użytkowej 199 m2),
Przedmiot umowy:
Wykonanie rocznego przeglądu budynków polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
WYKAZ BUDYNKÓW DO PRZEGLĘDU ROCZNEGO SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE
Lp. Miejscowość Przeznaczenie budynku Powierzchnia zabudowy [m2] Powierzchnia użytkowa [m2]
1. 05-200 Wołomin, Ul. Prądzyńskiego 3 A pomieszczenia biurowe 1.355 6.014
2. 05-200 Wołomin, Ul. Prądzyńskiego 3 A pomieszczenia pomocnicze 147 199
Sąd Rejonowy w Wołominie Ul. Prądzyńskiego 3A 05 - 200 Wołomin

Składanie ofert:
Oferta winna być złożona do dnia 25 września 2023 r. drogą e-mailową na adres: administracja@wolomin.sr.gov.pl

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
a) najniższa cena: 80 % wagi;
b) termin wykonania przeglądu : 20 % wagi;
-Wykonawca, który wykaże wykonanie przeglądów w terminie do dnia 10 października 2023 r. -otrzyma 20 pkt,
- Wykonawca, który wykaże wykonanie przeglądów w terminie do dnia 17 października 2023 r. -otrzyma 10 pkt,
- Wykonawca, który nie wykaże terminu wykonania przeglądów lub wykaże termin po dniu 17 października 2023 r. - otrzyma 0 pkt.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się Wykonawcę, że:
1. administratorem danych osobowych udostępnianych przez Wykonawcę w toku postępowania wywołanego Zapytaniem, zwanych dalej ,,danymi osobowymi" jest Sąd Rejonowy w Wołominie i ustalony inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się elektronicznie poprzez adres iod a)wolomin.sr.gov.jil, lub korespondencyjnie na adres Sądu;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym postępowaniem dot. rozeznania rynku na usługi dot. świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla pracowników skierowanych przez Zamawiającego na badania wstępne, okresowe, kontrolne;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem Zapytanie; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Zapytania;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.