Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
powiat: Wrocław
dzp@ue.wroc.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818964
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż wyposażenia meblowego do wskazanych pomieszczeń w budynku U+W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do wskazanych pomieszczeń w budynku U+W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na potrzeby Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT HUB, w związku z realizacją projektu ,,Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni" szczegółowo opisany w zał. nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.

CPV: 39100000-3, 39130000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00398612, KA-CZL-DZP.261.1.47.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: informacje znajdują się w rozdziale X SWZ, https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc/proceedings i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie wskazanej powyżej, dotyczącej przedmiotowego postępowania. Pozostałe informacje techniczne i organizacyjne zamieszczono w rozdz. X SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XXXVIII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818964
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-25 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-CZL-DZP.261.1.47.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 387286,48 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do wskazanych pomieszczeń w budynku U+W należących do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na potrzeby Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT HUB, w związku z realizacją projektu ,,Nowa jakość - nowe możliwości. Zintegrowany program rozwoju uczelni" szczegółowo opisany w zał. nr 3 do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa oraz zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39130000-2 - Meble biurowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal realizuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 dostawy, której przedmiotem była dostawa i montaż wyposażenia meblowego do przestrzeni biurowych/projektowych o wartości minimum 300 000,00 zł każda.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
b) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi zał. nr 7 do SWZ Wykaz dostaw.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- kart katalogowych lub innych dokumentów zawierających m. in. nazwę produktu, kod produktu/numer katalogowy, nazwę producenta, zdjęcie produktu, typ/model, opis produktu, w tym wymiary, materiał/opis tworzywa, kolorystykę, okres gwarancji producenta - dotyczy wszystkich wymienionych pozycji w zał. nr 3 do SWZ Specyfikacji asortymentowo-cenowej.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 PZP).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
- karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające m. in. nazwę produktu, kod produktu/numer katalogowy, nazwę producenta, zdjęcie produktu, typ/model, opis produktu, w tym wymiary, materiał/opis tworzywa, kolorystykę, okres gwarancji producenta - dotyczy wszystkich wymienionych pozycji w zał. nr 3 do SWZ Specyfikacji asortymentowo-cenowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru);
jeżeli dotyczy Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z ustawą Pzp;
jeżeli dotyczy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wart. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
jeżeli dotyczy oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wszelkie warunki określono w SWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o poniższe kryteria
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.