Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze odczytywane zdalnie, montaż brakujących...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze odczytywane zdalnie, montaż brakujących wodomierzy odczytywanych zdalnie

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel. +48 23 672 52 76, tel. (023) 672-23-04
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 23 672 52 7
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze odczytywane zdalnie, montaż brakujących wodomierzy odczytywanych zdalnie, montaż urządzenia przekaźnikowego w części wspólnej budynku oraz uruchomienie systemu odczytu radiowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kompletnych zestawów wodomierzy lokalowych odczytywanych zdalnie do zimnej wody w ilości 90 szt., dostawa i montaż brakujących kompletnych zestawów wodomierzy lokalowych odczytywanych zdalnie do zimnej wody w ilości 6 szt., montaż urządzenia przekaźnikowego w części wspólnej budynku oraz uruchomienie systemu odczytu radiowego w budynku przy Ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
?
demontaż istniejącego wodomierza w tym spisane protokolarnie nr wodomierza przynależnego do lokalu, stanu wodomierza oraz przekazaniu wodomierza do DZM TBS Ciechanów,
?
dostawę z montażem nowego wodomierza odczytywanego zdalnie w lokalu mieszkalnym,
?
montaż brakujących wodomierzy odczytywanych zdalnie w lokalach mieszkalnych,
?
plombowanie nowego wodomierza - materiał Wykonawcy,
?
montaż urządzenia przekaźnikowego w części wspólnej budynku oraz uruchomienie systemu odczytu radiowego.
Informujemy, że jesteśmy zainteresowani wodomierzami spełniającymi parametry:
?
wodomierz kompaktowy np. METRON JS,
?
przepływ nominalny Qn = 1,6 m3/h,
?
długość korpusu wodomierza 110 mm,
?
zabudowa pozioma i pionowa.
Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie po ustaleniu terminu z Zamawiającym
W ofercie należy podać cenę za wymianę 1 szt. wodomierza z plombą. Ilość wodomierzy do
wymiany: 90 szt. - z.w., ilość brakujących wodomierzy: 6 szt. - z.w.
Przed wystąpieniem dodatkowych robót tj. ewentualna wymiana niesprawnych zaworów
kulowych znajdujących się przed wodomierzem, wymiana uszczelek, ewentualnie śrubunków,
drobne przeróbki należy poinformować Zamawiającego. Dodatkowe roboty będą rozliczane
kosztorysem według stawek podanych w formularzu ofertowym.

Składanie ofert:
12.
Miejsce składania ofert:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów.
13.
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy składać do dnia 26.09.2023r., godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
3.
Termin wykonania zamówienia sukcesywnie według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą, w terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
4.
Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI Ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów lub na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl.

Wymagania:
6.
Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
7.
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)
posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b)
posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac,
c)
dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d)
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
?
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
?
oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie skarbowym i ZUS,
?
oświadczenie oferenta o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty lub aprobaty techniczne,
?
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
?
referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą starannością.
?
Aprobatę techniczną na zaproponowane w ofercie wodomierze,
?
wykaz dotychczas zrealizowanych robót związanych z wymianą wodomierzy potwierdzonych odpowiednimi referencjami,
?
wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
?
Akceptacja wzoru umowy- załącznik nr 2,
?
Klauzula informacyjna- załącznik nr 3.
9.
Warunki umowy:
?
o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,
?
umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania i na podstawie wzoru umowy- załącznik nr 2.
10.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane.
11.
Warunki gwarancji: minimum 36-m-cy od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót związanych z wymianą wodomierzy.
14.
Sposób składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy: złożyć w skrzynce korespondencyjnej w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 56/2023r. na: wymianę wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze odczytywane zdalnie, montaż brakujących wodomierzy odczytywanych zdalnie, montaż urządzenia przekaźnikowego w części wspólnej budynku oraz uruchomienie systemu odczytu radiowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 w Ciechanowie."

Kontakt:
5.
Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji j.w. lub tel. (023) 672-23-04.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.