Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup i dostawę mieszanki kruszywa łamanego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawę mieszanki kruszywa łamanego

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Krośnieński
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. (13)43-75-713; faks: (13) 43-75-715, Telefon kontaktowy 13-43-30-020, tel. 134375820
przetargi@powiat.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (13)43-75-713;
Termin składania ofert: 2023-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE
zapraszamy do składania ofert cenowych na niżej wymienione zadanie: ,,Zakup i dostawę mieszanki kruszywa łamanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego".

2. Opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mieszanki kruszywa łamanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.
Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanki kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą i wyładunkiem.

CPV: 14212200-2, 14210000-6

Dokument nr: RID.272.44.2023.AP

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
1/ Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Ul. Bieszczadzka 1, 38 - 400 Krosno, sekretariat pok. 311 lub na adres e-mail: przetargi@powiat.krosno.pl do dnia 21 września 2023 r. do godz. 10:00.
21 Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
3/ Postępowanie ma charakter jawny.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zadania: w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Kruszywo należy dostarczyć na miejsce składowania Obwodu Drogowo Mostowego w Dukli, 38-450 Dukla (plac składowy w m. Zboiska).
Dostaw należy dokonywać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, celem potwierdzenia odbioru materiału przez Kierownika Obwodu lub przez osobę upoważnioną.

Przewożone kruszywo nie może zawierać zanieczyszczeń obcych (takich jak: kiście, patyki, chwasty, glina i.t.p.)
Kierowca samochodu winien każdorazowo posiadać dokument potwierdzający ilość załadowanego materiału na daną jednostkę transportową.
Koszty transportu, załadunku i wyładunku mieszanki kruszywa ponosi w całości Wykonawca.
Całkowita odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia niezgodnego z normami ciąży na wykonawcy.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1/ Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.
21 Przy obliczaniu ceny, jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej, to należy zaokrąglić w górę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi mniej niż 5, to należy zaokrąglić w dół, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Formalności przed udzieleniem zamówienia
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca oferty najkorzystniejszej zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
21 oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne {załącznik nr 4).

5. Opis sposobu przygotowania oferty
1/ Wykonawca winien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia.
21 Przy obliczaniu ceny, jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej, to należy zaokrąglić w górę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli trzecia cyfra po przecinku wynosi mniej niż 5, to należy zaokrąglić w dół, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2/ Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
3/ Postępowanie ma charakter jawny.
7. Formalności przed udzieleniem zamówienia
Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca oferty najkorzystniejszej zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
21 oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne {załącznik nr 3).
3/ oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2).
8. Realizacja zamówienia:
1/ Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów i spełni wszystkie wymogi Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu stanowiącym jedną całość wraz z załącznikami.
21 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu realizacji zadania w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
3/ Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej.
4/ Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszelkie przepisy związane z pracami wykonywanymi podczas realizacji przedmiotu umowy.
9. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r . o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r . o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593ze zm., 2305, 2180 ze zm., 2185 i Dz. U. z 2023r.poz. 129) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765 /2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., 2105ze zm. i 2106, Dz. U. z 2023 r., 120 oraz z 2022r. poz. 1488 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
1 rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez podania przyczyny.
12. Informuję, iż do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych.

Uwagi:
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium dokonania wyboru oferty na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia jest Cena -100%
W kryterium Cena punkty przyznane zostaną w następujący sposób:
Lp = Cn/Cbx 100% x 100 gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn - najniższa cena brutto oferty (spośród ofert nie odrzuconych) Cb - cena brutto oferty badanej
Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi Zamawiającego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium dokonania wyboru oferty na wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia jest Cena - 100%
W kryterium Cena punkty przyznane zostaną w następujący sposób:
Lp = Cn/Cbx 100% x 100 gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn - najniższa cena brutto oferty (spośród ofert nie odrzuconych) Cb - cena brutto oferty badanej
Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która w wyniku oceny spełni wszystkie wymogi Zamawiającego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Klauzula informacyjna: Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. I), dalej ,,RODO". informuje, że:
a) w celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pana danych osobowych jest Starosta Krośnieński zs. w Krośnie przy ul. Bieszczadzka l, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@powiat.krosno.pl, tel. 13 43-75-831. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby administratora.
c) administrator wyznaczy! inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@powiat.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt:
10. Kontakt po stronie Zamawiającego
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: Anna Pelczar - Bożek tel. 134375820

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.