Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Modernizacja II -przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w biurowcu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja II -przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w biurowcu

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W OLSZTYNIE
ul. Tadeusza Kościuszki 46/48
10-959 Olsztyn
powiat: Olsztyn
rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818677
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja II -przebudowa instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
modernizacji - przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej hydrantowej oraz zimnej wody w tym:
- rozdzielenie instalacji zimnej wody od wewnętrznej instalacji hydrantowej,
- dobór zestawu pompowego na cele przeciwpożarowe,
- w istniejącej instalacji hydrantowej projektuje się zestaw podnoszący ciśnienie oraz wymianę istniejących skrzynek hydrantowych DN25 w szafkach wnękowych na nowe wraz z hydrantem wewnętrznym DN25 i z wężem półsztywnym o długości 20m. W piwnicy projektuje się 2 nowe hydranty natynkowe DN25 z wężem półsztywnym tj. na każdej kondygnacji po 2 hydranty (łącznie 8 hydrantów DN25),
- w istniejącej instalacji wody zimnej wody projektuje się nowy przewód poziomy w piwnicy włączony za istniejącym zestawem wodomierza głównego i włącznie do niego odgałęzień i pionów istniejącej instalacji zimnej wody,
- istniejący przewód przyłącza wodociągowego PE w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw podnoszenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej należy obudować płytami o klasie odporności ogniowej EI120 oraz wykonać przejście p.poż. przewodu wodociągowego o klasie odporności ogniowej EI120,
- za wodomierzem od strony instalacji zamontować filtr siatkowy skośny DN50 oraz zawór antyskażeniowy DN50 izolator przepływów zwrotnych BA,
- wymianę drzwi na drzwi przeciwpożarowe o klasie EI60
- w pomieszczeniu wodomierzowym należy wykonać nawiewniki okienne zapewniające nawiew powietrza oraz klapę odcinającą przeciwpożarową EI120 O160 z wyzwalaczem termicznym 72°C (topikowa) zakończona kratką wentylacyjną O160 z obu stron zapewniających wentylację grawitacyjną pomieszczenia - wywiew powietrza,
- w celu zapewnienia priorytetu dopływu wody dla potrzeb przeciwpożarowych przewidziano montaż zaworu ppoż. DN50 za odejściem instalacji hydrantowej na rurze głównej zasilającej instalację bytowo-gospodarczą,
- instalację przeciwpożarową w poziomie piwnicy wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 łączonych na gwint DN65 i DN 50 (nie do wymiany istniejący odcinek 34,5m instalacji został wymieniony w ramach awarii instalacji wodociągowej w XI 2022r),
- wymiana linii zasilającej wlz ze złącza kablowego ZK do rozdzielnicy RG,
- modernizacja istniejącej rozdzielnicy RG z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP,
- linia zasilająca urządzenie p.poż - montaż zestawu hydroforowego,
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetleniowych w pomieszczeniach technicznych: pom. hydroforu i wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
- wydzielenie pomieszczenia technicznego rozdzielni elektrycznej w klasie odporności ogniowej REI120,
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP z wyniesionym przyciskiem w wiatrołapie,
- obudowanie wymienianego wlz-tu z ZK do RG w klasie odporności ogniowej REI120.

CPV: 45330000-9-, 45000000-7,45310000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00399909, EP.270.10.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818677
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/818677
Oferta, oświadczenia oraz środki dowodowe w postępowaniu składane są elektronicznie i muszą zostać zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem zaufanym. W procesie składania oferty, w tym środków dowodowych na platformie zakupowej podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania, preferuje się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku "wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej : rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/strona/45_instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Małgorzatę Ogonowską, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: malgorzata.ogonowska@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 89 5210138.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień tekstu powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818677
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-03 09:00
Miejsce składania ofert: ofertę wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/818677 należy umieścić

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EP.270.10.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
modernizacji - przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej hydrantowej oraz zimnej wody w tym:
- rozdzielenie instalacji zimnej wody od wewnętrznej instalacji hydrantowej,
- dobór zestawu pompowego na cele przeciwpożarowe,
- w istniejącej instalacji hydrantowej projektuje się zestaw podnoszący ciśnienie oraz wymianę istniejących skrzynek hydrantowych DN25 w szafkach wnękowych na nowe wraz z hydrantem wewnętrznym DN25 i z wężem półsztywnym o długości 20m. W piwnicy projektuje się 2 nowe hydranty natynkowe DN25 z wężem półsztywnym tj. na każdej kondygnacji po 2 hydranty (łącznie 8 hydrantów DN25),
- w istniejącej instalacji wody zimnej wody projektuje się nowy przewód poziomy w piwnicy włączony za istniejącym zestawem wodomierza głównego i włącznie do niego odgałęzień i pionów istniejącej instalacji zimnej wody,
- istniejący przewód przyłącza wodociągowego PE w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw podnoszenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej należy obudować płytami o klasie odporności ogniowej EI120 oraz wykonać przejście p.poż. przewodu wodociągowego o klasie odporności ogniowej EI120,
- za wodomierzem od strony instalacji zamontować filtr siatkowy skośny DN50 oraz zawór antyskażeniowy DN50 izolator przepływów zwrotnych BA,
- wymianę drzwi na drzwi przeciwpożarowe o klasie EI60
- w pomieszczeniu wodomierzowym należy wykonać nawiewniki okienne zapewniające nawiew powietrza oraz klapę odcinającą przeciwpożarową EI120 O160 z wyzwalaczem termicznym 72°C (topikowa) zakończona kratką wentylacyjną O160 z obu stron zapewniających wentylację grawitacyjną pomieszczenia - wywiew powietrza,
- w celu zapewnienia priorytetu dopływu wody dla potrzeb przeciwpożarowych przewidziano montaż zaworu ppoż. DN50 za odejściem instalacji hydrantowej na rurze głównej zasilającej instalację bytowo-gospodarczą,
- instalację przeciwpożarową w poziomie piwnicy wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 łączonych na gwint DN65 i DN 50 (nie do wymiany istniejący odcinek 34,5m instalacji został wymieniony w ramach awarii instalacji wodociągowej w XI 2022r),
- wymiana linii zasilającej wlz ze złącza kablowego ZK do rozdzielnicy RG,
- modernizacja istniejącej rozdzielnicy RG z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu PWP,
- linia zasilająca urządzenie p.poż - montaż zestawu hydroforowego,
- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i oświetleniowych w pomieszczeniach technicznych: pom. hydroforu i wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
- wydzielenie pomieszczenia technicznego rozdzielni elektrycznej w klasie odporności ogniowej REI120,
- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP z wyniesionym przyciskiem w wiatrołapie,
- obudowanie wymienianego wlz-tu z ZK do RG w klasie odporności ogniowej REI120.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) odrębne roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej (lub p. poż.) wartość każdej z robót nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł brutto,
b) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnych i instalacji sanitarnych bez ograniczeń - 1 osoba;
- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń - 1 osoba.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy z zastrzeżeniem, że warunek w zakresie doświadczenia musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku: konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej; konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego; zmiany Dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych; zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zakresu robót, w sytuacji: wystąpienia na terenie budowy innych niezinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.