Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JAROCIN
Jarocin 159
37-405 Jarocin
powiat: niżański
tel.606202660
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarocin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.606202660
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Rozpoznanie cenowe, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia;
,,Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mostki"
Zamówienie obejmuje:
- Linia kablowa, wydzielona oświetlenia drogowego typu YAKXS 4x25 dł. 388 (446) m
- montaż słupów metalowych, ocynkowanych wys. 9,0 m - 5,0 szt.
- oprawy ledowe 70 W - 5 szt.
- pomiary elektryczne
Prace zostaną wykonane zgodnie z załączonymi przedmiarami robót - załącznik nr 3

Otwarcie ofert: 5.4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.09.2023 r. godz. 9:15 5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:
5.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urząd Gminy w Jarocinie (osobiście, listem) na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym do dnia 29.09.2023r. do godz. 09:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

5.2. Oferta powinna być opakowana w jedną kopertę, zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem: ,,Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mostki"

5.3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania : - 15.11.2023r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy
4. Adres strony internetowej Zamawiającego www.jarocin.samorzad.pl
1. Warunki płatności: 14 dni od doręczenia faktury
3. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sposób przygotowania oferty:
4.1. W ofercie należy wskazać cenę netto, brutto i VAT.
4.2. Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert oraz kosztorys ofertowy załącznik nr 4
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN

Uwagi:
5. Kryterium oceny - cena 100%
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, z uwzględnieniem wartości końcowej podatku od towarów i usług-VAT.

7. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119, s.l ze zm.) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin mający siedzibę przy w 37-405 Jarocin 159 reprezentowana przez Wójta Gminy Jarocin.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Jarocin można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email: inspektordanych@gminaiarocin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust.3-4 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy) -zgodnie z art.78 ustawy Pzp;
b) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,
- prawo do ich sprostowania zgodnie z art.16 RODO,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:,
- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO,
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.l lit.c RODO.
9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 Rozporządzenia Ogólnego, celem realizacji Pani/Pana uprawnień wskazanych pkt 8 i 9 powyżej oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Wystąpienie przez Panią/Pana z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art.18 ust.l Rozporządzenia Ogólnego, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
2. Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Kata (tel.606202660)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.