Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup zestawu szalunków stropowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup zestawu szalunków stropowych

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bet System
- 36
06-461 Zeńbok
powiat: ciechanowski
betsystem@cksp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173455
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zeńbok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup środków trwałych - zestaw systemowych szalunków stropowych
Powstaje w kontekście projektu
RPMA.03.03.00-14-J084/23 - Rozwój firmy BET-SYSTEM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian w procesie produkcji

Część 1
Zakup środków trwał. - zestaw systemowych szalunków stropowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
I. Wstęp
1. Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu pn.: ,,Rozwój firmy BET-SYSTEM Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian procesie produkcji", nr projektu: RPMA.03.03.00-14-j084/23

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu szalunków stropowych. W skład zestawu szalunków stropowych wchodzą:
- podpory o rozpiętości 1,75 - 3m - 2400 szt.
- podpory o rozpiętości 2,05 - 2,3m - 600 szt.
- głowica kątownikowa - 450 szt.
- trójnów - 300 szt.
- dźwigar H20 - 12 000 mb
- płyta szalunkowa - 3000m2
- poręcz ściskowa - 500 szt.
Powyższe należy dostarczyć na teren Warszawy. Szczegółowy adres zostanie podany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

CPV: 44212317-4

Dokument nr: 2023-58639-173455

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert nastąpi w ciągu 14 dni od końca okresu składania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-18

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w odpowiedzi na zapytanie należy złożyć w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poprzez portal Baza Konkurencyjności lub mailowo na adres: betsystem@cksp.pl, w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miejscowość
Warszawa

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
- nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami
Pośredniczącymi,
- nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz
danych identyfikacyjnych,
- nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
- nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
- nastąpią okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które mogłyby wpłynąć na należyte wykonanie
przedmiotu umowy,
- dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu
na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się
o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których zakres działalności obejmuje świadczenie
usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego. Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo z
zamawiającym. Przez powiązania te rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy, a oferentem / wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający wymaga następujących dokumentów:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, w przypadku, gdy Oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ze względu na fakt składania ofert drogą elektroniczną, dopuszcza się złożenie dokumentu w postaci kolorowego skanu oryginału pełnomocnictwa lub potwierdzonej przez mocodawcę lub notariusza kopii.

3. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wybrany oferent zawrze umowę, we wskazanym przez zamawiającego czasie.
2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Oferent ponosi koszty udziału w postępowaniu i nie może domagać się ich zwrotu.
4. Zamawiający zastrzega prawo zamknąć lub unieważnić postępowanie bez wyboru oferty bez podania przyczyny. W takim przypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego.
5. Ocena ofert jest ostateczna.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w zgodzie z regulacjami wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
3. Nie stosuje się przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-18
Data ostatniej zmiany
2023-09-18 15:35:12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium I Cena (100%), wyliczana zgodnie ze wzorem:
Cn
Pc= ------- x 100 pkt,
Cb
gdzie:
Pc - liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Joanna Dąbrowska
tel.:
e-mail: betsystem@cksp.pl

IV. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Kontakt oferentów z zamawiającym, w tym pytania dotyczące postępowania powinny być kierowane za pomocą portalu Baza Konkurencyjności, lub mailowo, na adres: betsystem@cksp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.