Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu
ul. Ogrodowa 2
43-267 Suszec
powiat: pszczyński
tel. (032) 212-42-14, (032) 448-80-90
kontak@peksuszec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Suszec
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: tel. (032) 212-42-14
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup wraz Z dostawą fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Suszcu"
5. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej minikoparki na gąsienicach w formie leasingu operacyjnego.
Oferta powinna spełniać wszystkie warunki określone poniżej lub równoważne.
5.2. Warunki techniczne wymagane dla minikoparki na gąsienicach.
a) minikoparka fabrycznie nowa rok produkcji 2023 r.
b) masa transportowa minikoparki - od 1800 kg do 2000 kg,
c) podwozie minikoparki powinno być wyposażone w hydrauliczny układ rozsuwania gąsienic w zakresie od min. szerokości nie mniejszej niż 900 mm do max. szerokości nie większej niż 1300 mm,
d) minikoparka powinna być wyposażona w gumowe gąsienice o szerokości min. 200 mm,
e) minikoparka powinna być wyposażona w układ jezdny o długości min. 1600 mm,
f) minikoparka powinna być wyposażona w napęd umożliwiający jazdę szybką lub wolną,
g) minikoparka powinna być wyposażona w lemiesz do spychania z możliwością poszerzenia za pomocą nadstawek do szerokości max. rozstawu gąsienic,
h) minikoparka powinna być wyposażona w silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy min. 13,0 kW spełniający obecnie obowiązujące normy emisji spalin,
i) minikoparka powinna być wyposażona w chłodnicę oleju hydraulicznego umieszczoną w komorze silnia szeregowo w stosunku do chłodnicy płynu chłodzącego silnik,
j) układ hydrauliczny minikoparki powinien być wyposażony w pompy o zmiennej wydajności,
k) wydajność pomp hydraulicznych pracujących jedocześnie powinna być nie mniejsza niż 701/min,
l) minikoparki powinna posiadać na wyposażeniu min. w jedną dodatkową linię hydrauliczną z płynnym sterowaniem wydajności (sterownie proporcjonalne dodatkową linią hydrauliki) pozwalającą na zasilanie osprzętu (np.: wiertnicy),
m) dodatkowa linia hydrauliczna powinna posiadać możliwość zmiany funkcji z jednokierunkowej na dwukierunkową za pomocą dźwigni umieszczonej na zewnątrz koparki,
n) głębokość kopania nie mniejsza niż 2.400 mm,
o) wysokość wyładunku nie mniejsza niż 2.700 mm,
p) ramię minikoparki powinni być wyposażone w szybko złącze hydrauliczne, sterowane z kabiny operatora,
q) ramię minikoparki wyposażone w światło robocze,
r) szybkozłącze hydrauliczne powinno umożliwiać montaż łyżki do kopania tzw. pod siebie i kopania przed siebie,
s) kabina minikoparki powinna być wyposażona: w kabinę dwudrzwiową, zamkniętą zgodnie z standardami ROPS/FOPS, ogrzewaną, przednia szyba powinna być otwierana oraz powinna także istnieć możliwość demontażu przedniej szyby,
t) poziom hałasu wewnątrz kabiny nie może przekraczać 80dB,
u) kabina minikoparki powinna być wyposażona w uchwyty załadunkowe,
v) kabina minikoparki powinna być wyposażona w oświetlanie robocze LED z przodu i z tyłu oraz światło ostrzegawcze barwy pomarańczowej zabudowane na dachu,
w) kabina minikoparki powinna być wyposażona w radio wraz instalacją (antena i głośniki).
5.3. Wyposażenie dodatkowe minikoparki na gąsienicach.
a) łyżka przystosowana do szybkozłącza hydraulicznego sterowanego z kabiny minikoparki o szerokości roboczej 300 mm,
b) łyżka przystosowana do szybkozłącza hydraulicznego sterowanego z kabiny minikoparki o szerokości roboczej 500 mm,
c) łyżka skarpowa przystosowana do szybkozłącza hydraulicznego sterowanego z kabiny minikoparki o szerokości roboczej min. 900 mm
d) łyżka skarpowa przystosowana do szybkozłącza hydraulicznego sterowanego z kabiny minikoparki szerokości roboczej min.900 mm sterowana hydraulicznie,
5.4. Warunki gwarancji i serwisu:
a) wykonawca na oferowaną minikoparkę wraz z osprzętem udzieli gwarancji: co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia protokołu przekazania sprzętu lub 2000 mtg pracy w zależności co nastąpi wcześniej,
b) w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do podjęcia interwencji w przypadku awarii w maksymalnym czasie 2 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia (telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej), maksymalny czas na usunięcie awarii: 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, każdorazowe usunięcie awarii zostanie potwierdzone
podpisanym przez Zamawiającego protokołem, wady i uszkodzenia dostarczonej minikoparki na gąsienicach ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę bezpłatnie.
5.5. inne wymagania:
a) Wykonawca dostarczy zmawiającemu najpóźniej w dniu odbioru minikoparki następujące dokumenty: certyfikat CE,
instrukcje obsługi w języku polskim, kartę katalogową części zamiennych, kartę gwarancyjną,
b) oferowana cena powinna obejmować przeglądy okresowe do 2000 godzin pracy minikoparki tj. po przepracowaniu (50 h, 500 h, 1000 h, 1500 h, 2000 h), cena powinna obejmować także koszty dojazdu serwisu do siedziby zamawiającego,
c) oferowana minikoparka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w przedmiocie zamówienia,

Otwarcie ofert: 13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego, w dniu 29.09.2023 r. o godz. 09:30
UWAGA! Otwarcie ofert nastąpi w formie transmisji on-li,,e. Poniżej zamieszczamy link do strony na której w dniu otwarcia ofert tj. 29.09.2023 r. zostanie zamieszczony odnośnik do transmisji on-line.
https://www.youtube.com/channel/UCcMYVAUBH25IVb1DmFkC9QQ/featured

Specyfikacja:
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja warunków zamówienia: http://www.peksuszec.pl

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert:
siedziba zamawiającego, do dnia 29.09.2023 r. do godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
d) dostawa oferowanej minikoparki powinna być zrealizowana do 7 dni od daty podpisania umowy miejsce dostawy minikoparki na koszt Wykonawcy: 43-267 Suszec Ul. Ogrodowa 2.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia:
DOSTAWA urządzenia na koszt Wykonawcy do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór minikoparki na gąsienicach w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Ogrodowa 2,43-267 Suszec).

Wymagania:
prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów linijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r, prawo zamówień publicznych
zgodnie z § 5 ust.l oraz § 15 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
5.6. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego
- Forma leasingu: operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 2022 póz. 2587.
- Waluta leasingu: PLN.
- Stałe oprocentowanie przez cały okres obowiązywania umowy.
- Okres trwania umowy: 5 lat (60 rat płatnych ,,z dołu").
- Opłata wstępna: 10% ceny nabycia.
- Opłata końcowa: 1 % wartości początkowej maszyny budowlanej.
- Opłata za wykup: w 60 racie zostanie uiszczona w terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury.
Wartość rat, opłaty wstępnej oraz wykupu wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w formularzu finansowania zamówienia, odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje wykonawca (leasingodawca), wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia wraz z ofertą harmonogramu finansowania zamówienia, określającego w szczególności:
wartość przedmiotu zamówienia netto i brutto,
wysokość kwoty poszczególnych rat leasingowych w okresie leasingu,
wysokość opłaty za wykup.
Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje.
Koszty ubezpieczenia mienia przedmiotu leasingu leża no stronie Wykonawcy. Ubezpieczenie mienia przedmiotu leasingu powinno obejmować wszystkie ryzyka w tvm ryzyka związane z pozostawieniem maszyny budowlanej w terenie otwartym bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń, (np. ogrodzenie, system monitorinuu. lokalizacji GPS i inne).
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
7.1 Warunki udziału w postępowaniu:
7.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.1.2 Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.1.3 Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej (wiedza, doświadczenie i osoby zdolne do wykonania zadania).
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny warunków, o których mowa w pkt. 7.1 SWZ:
a) w celu wykazania spełniania warunku zawartego w pkt. 7.1.3 lit. a), b), c) i d) wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z §8 Regulaminu udzielania przez PGK Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3. ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych - zał. nr 4,
b) warunek zawarty w pkt. 7.1.3 lit. d) zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, każda o wartości minimum 130.000,00 zł netto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
7.3 Oświadczenia I dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
7.3.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt 7.1 SWZ, należy przedłożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodnie z §8 Regulaminu udzielania przez PGK Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych) - zał. nr 4,
b) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, określonych w §8 ust 1 lit a) i b) Regulaminu udzielania przez PGK Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych - zał. nr 5,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o §8 Regulaminu udzielania przez PGK Sp. z o.o. zamówień sektorowych, których wartość nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,
d) wykaz wykonanych dostaw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 7.2 b) SWZ - z podaniem rodzaju i wartości oraz daty i miejsca ich wykonania wraz z załączeniem dokumentów, na lub zgodnie z zał. nr 6,
7.3.2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) dokumenty określone w pkt 7.3.1 lit. a) - c) składają wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty określone w pkt. 7.3.1 lit. d) -- f) będą oceniane łącznie.
7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1 lit. c), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
7.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polsku
7.7 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) złożenie wypełnionego i podpisanego druku oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SWZ,
b) złożenie wypełnionego druku ,,formularz finansowania zamówienia", zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszej SWZ,
c) parafowane na dowód akceptacji istotne postanowienia umowy zał. nr 3 do SWZ,
d) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty (tj. nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt 7.9 i 12 b) SWZ.
7.8. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawcy, którzy mimo wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, nie złożą ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw będzie wynikało, że nie spełniają wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Zamawiający może żądać od wykonawców wszelkich dokumentów, które pozwolą na dokonanie oceny wiarygodności złożonej oferty oraz ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy.
W przypadku gdy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentów składanych przez wykonawców w innym postępowaniu lub jest w stanie pobrać je z oficjalnych rejestrów, może nie wzywać wykonawcy do ich uzupełnienia.
W przypadku przesunięcia przez Zamawiającego terminu składania ofert ważność wymaganych dokumentów liczona będzie od pierwotnego terminu składania ofert.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę, z uwzględnieniem pkt 7.10 SWZ.
7.10 Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem:
,,za zgodność z oryginałem", przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli:
a) w prowadzonych przez sądy rejestrach,
b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem:
d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników.
7.11 Wypełnione załączniki nr 1, 2,4, 5, 6, 7 do SWZ należy złożyć w oryginale.
8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium do postępowania.
9. Kryteria oceny ofert: cena -100 punktów
10. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub obejmujących część zamówienia.
(Prosimy o skopiowanie powyższego linku w miejsce paska adresu www na stronie przeglądarki).

Kontakt:
14. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- mgr Magdalena Zech - pracownik biurowy - tel. (032) 212 42 14- sprawy proceduralne,
- inż. Tomasz Marcisz - Dyrektor Techniczny - tel. (032) 212 42 14 - sprawy techniczne,
- mgr Piotr Strządała - specjalista ds. nadzoru i kosztorysowania - tel (032) 212 42 14 -sprawy techniczne.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.