Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych

Data zamieszczenia: 2023-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O
RAWICKIEJ 41
63-700 KROTOSZYN
powiat: krotoszyński
m.roszak@pgkimkrotoszyn.pl
https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: KROTOSZYN
Wadium: 40.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie
II.1.2) Główny kod CPV
44411000 Wyroby sanitarne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ - formularz cenowy.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, Polska
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ - formularz cenowy. Termin wykonania zamówienia: a) sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia; b) realizacja pojedynczego zlecenia do 48 godzin - w sytuacjach awaryjnych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 PZP. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w sytuacji uzasadnionej względami organizacyjnymi, prawnymi, potrzeby zwiększenia ilości materiałów sanitarnych. Maksymalna wielkość opcji - do 20% zwiększenia zakresu Przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem w stosunku do terminu, w który zamówienie objęte opcją winno być realizowane przez Wykonawcę. Wraz z informacją o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o zakresie uruchomionego prawa opcji oraz dane niezbędne dla prawidłowego wykonania. Rozliczenie za zrealizowany przez Wykonawcę zakres objęty opcją będzie dokonywane przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikający z oferty Wykonawcy, adekwatnie do wielkości, zakresu i rodzaju czynności wykonanych przez Wykonawcę w ramach zamówienia objętego opcją. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przewidziane dla wykonania zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówienia objętego opcją.
Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania do 50% zakresu Przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 44411000

Dokument nr: 560670-2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie, Polska

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2023

Kontakt:
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
RAWICKIEJ 41
KROTOSZYN
Kod NUTS: PL Polska
63-700
Polska
Osoba do kontaktów: MAGDALENA ROSZAK
E-mail: m.roszak@pgkimkrotoszyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.