Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
531z dziś
5741z ostatnich 7 dni
21305z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Docieplenie cokołu budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Docieplenie cokołu budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kamienny Potok" w Sopocie
ul. Mazowiecka 14
81-862 Sopot
powiat: Sopot
Tel. (058) 551-98-83
Województwo: pomorskie
Miasto: Sopot
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: Tel. (058) 551-98-83
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg na docieplenie cokołów
ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia cokołów na budynkach nr 28 Ul. Mazowiecka i nr 34 Ul. Kujawska oraz prac remontowych budynku administracyjnego Ul. Mazowiecka 14 na terenie Spółdzielni ,,Kamienny Potok" w Sopocie.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
:
,,Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na dociepleniu cokołu na budynkach nr 28 Ul. Mazowiecka i nr 34 Ul. Kujawska oraz wykonanie prac remontowych budynku administracyjnego Ul. Mazowieckiej 14 na terenie Spółdzielni ,,Kamienny Potok" w Sopocie"
ROZDZIAŁ 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty :
Zadanie I
Docieplenie cokołu budynku przy Ul. Mazowieckiej 28 na powierzchni ok. 300m2
Zakres prac:

1. Wykonanie wykopu na głębokość 50cm,ok. 150mb;
2. Oczyszczenie i zagruntowanie ścian;
3. Wyklejenie ścian styropianem hydro (współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda ?D- maksimum 0,035 [W/mK]) o grubości 10 cm, na pow. ok. 300m2;
4. Kołkowanie, wklejanie siatki, narożników;
5. Wyprawa z tynku silikatowego o strukturze baranka grubości 1,5mm;
6. Malowanie;
7. Montaż opierzenia nad ociepleniem ok. 10mb;
8. Zasypanie wykopu z utwardzeniem;
9. Demontaż i montaż wokół budynku opaski z płyt betonowych chodnikowych (wymiana uszkodzonych lub popękanych płyt na całe w uzgodnieniu z Zamawiającym);
10. Uporządkowanie terenu i utylizacja odpadów.

Zadanie II
Docieplenie cokołu budynku przy Ul. Kujawskiej 34 na powierzchni ok. 200m2
Zakres prac:

1. Wykonanie wykopu na głębokość 50cm,ok. 110mb;
2. Oczyszczenie i zagruntowanie ścian;
3. Wyklejenie ścian styropianem hydro (współczynnik przewodzenia ciepła - Lambda ?D- maksimum 0,035 [W/mK]) o grubości 10 cm, na pow. ok. 200m2;
4. Kołkowanie, wklejanie siatki, narożników;
5. Wyprawa z tynku silikatowego o strukturze baranka grubości 1,5mm;
6. Malowanie;
7. Montaż opierzenia nad ociepleniem ok. 25mb;
8. Zasypanie wykopu z utwardzeniem;
9. Wykonanie nowej opaski wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych na dł. ok. 110mb ( płyty chodnikowe z demontażu dostarczy Zamawiający);
10. Uporządkowanie terenu i utylizacja odpadów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu robót dotyczy zadania I i II:
1.Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej w masie mieszanki silikatowej o strukturze baranka grubości 1,5 - mm.
2. Docieplenie ościeży, wnęk okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi grubości 2 cm.
3.Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi grubości 10 cm. Na głębokości 50 cm.
4. Zagruntowanie ścian cokołu wokół budynku.
5. Demontaż i montaż wokół budynku opaski z płyt betonowych chodnikowych lub wykonanej z innych materiałów (wymiana uszkodzonych lub popękanych płyt na całe w uzgodnieniu z Zamawiającym).
6. Wykonanie ocieplenia zestawem niżej wymienionych materiałów posiadającym aktualną aprobatę techniczną.
a. klej wodoodporny do mocowania materiału termoizolacyjnego.
b. rodzaj i typ materiału termoizolacyjnego, hydro styropian lub inny dopuszczony do montażu w kontakcie z ziemią
c. klej do zatapiania siatki
d. siatka z włókna szklanego
e. preparat gruntujący
f. tynk nawierzchniowy silikatowy o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5mm
g. farba elewacyjna sylikonowa w barwiona w kolorze.
7. Płyty do podłoża przyklejone metodą obwodowo punktową. W przypadku wątpliwości, czy płyty zostały przyklejone Wykonawca wykona odkrywkę (zdjęcie całej płyty termoizolacyjnej) w miejscu wskazanym przez inwestora.
8. Mocowanie listew cokołowych za pomocą łączników mechanicznych i w razie nierówności podkładek poziomujących i ich właściwie wypoziomowane
9.Pomiędzy listwami zachowanie odległości ok. 1mm umożliwiająca ruchy termiczne listwy (zaleca się dodać łączniki międzylistwowe).
10. Dodatkowe mocowanie płyt termoizolacyjnych z użyciem łączników mechanicznych posiadających trzpień z tworzywa. Łączniki mechaniczne muszą być zagłębione w otworach a następnie zadeklowane krążkiem z materiału termoizolacyjnego (tzw. termodyble) .
11.Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami zostaną wypełnione przeznaczoną do tego niskorozprężną pianką PU.
12. Nierówności powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych zostaną zniwelowane przez szlifowanie. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie narożniki otworów zostaną zazbrojone paskami siatki wklejanymi pod kątem 45?.
13 Ocieplenie ościeży okien i drzwi wykonane z zastosowaniem profili przyokiennych lub taśm rozprężnych bez wyżej wymienionych elementów .
14. Wykonanie warstwy zbrojącej po odpowiednim czasie od przyklejenia warstwy termoizolacji, zgodnie z wskazaniami producenta systemu.
15 Siatka całkowicie zatopiona w kleju.
16.Równość powierzchni warstwy zgodnie z normą PNZ70/BZ10100 tj. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
17. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący ocieplenie zostali przeszkoleni w zakresie stosowania powyższego systemu.
18.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ocenę i właściwe przygotowanie podłoża. Wszelkie koszty związane z dodatkowym materiałem, niezbędnym do prawidłowego przygotowania podłoża i prowadzenia dalszych etapów prac w zgodzie z wytycznymi wykonawstwa, ponosi Wykonawca. Ponadnormatywne zużycie materiału na właściwie przy gotowanym podłożu, przy przestrzeganiu wszystkich zaleceń producenta, pozostaje przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do producenta.

Zadanie III

Wykonanie prac remontowych w budynku administracyjnym Spółdzielni Mazowiecka 14 polegające na remoncie rampy i schodów zewnętrznych.
1. Remont rampy zewnętrznej:
a) Oczyszczenie podłoża rampy oraz skucie luźnych części betonu i tynku na powierzchni ok.16 m2
b) Wykonanie stalowej ramy z kątownika 50x50 (zakonserwowanego).
c) Wykonanie nowej nawierzchni rampy z kostki betonowej szarej gr. minimum 4 cm na podłożu z betonu minimum B-20 z zachowanie odpowiednich spadków.
2. Remont schodów i podestów zewnętrznych o pow. ok. 25m2
a) Oczyszczenie i dokładne umycie podłoża
b) Skucie luźnych elementów betonowych
c) Wymiana opierzeni blacharskich
d) Oczyszczenie z rdzy elementów stalowych barierek i schodów oraz zakonserwowanie i pomalowanie (należy przewidzieć wymianę części elementów stalowych które uległy znaczącemu osłabieniu i korozji)
e) Uzupełnienie ubytków w nawierzchni schodów i podestów zaprawą do naprawczą do uzupełnień w betonie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
f) Pokrycie powierzchni schodów i podestów żywicą ( zagruntowanie powierzchni schodów i podestu z zalaniem spękań betonu przy pomocy gruntu żywicznego, pokrycie powierzchni schodów i podestu żywicą, Pokrycie powierzchni schodów żywicą w kolorze szarym z wykonaniem posypki antypoślizgowej)
g) Oczyszczenie, naprawy powierzchni elementów pod schodami oraz przemalowanie.
1.2. Zalecane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania Zamówienia (Placu budowy), aby tą drogą uzyskał informacje, które mogą być konieczne lub użyteczne do przygotowania prawidłowej oferty oraz zawarcia ważnej Umowy, jak też należytego i prawidłowego wykonania Zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca.

1.3. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia nie mniej niż 60 miesięcznej gwarancji - ważną od dnia odbioru końcowego.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na opisane zadania. i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 25.09.2023. o godz. 11:30.

ROZDZIAŁ 12 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Kamienny Potok" w Sopocie
ul. Mazowiecka 14, 81-862 Sopot, sekretariat do dnia 25.09.2023r. do godz.11.30
2.Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę która będzie do odebrania w:
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kamienny Potok" Ul. Mazowiecka 14, 81-704 Sopot, sekretariat .

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ 2 - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane do 13.11.2023 od daty przekazania placu budowy.

Wymagania:
Szczegóły uczestnictwa w postępowaniu i zakres prac przedstawia załączona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zapraszamy do udziału w postępowaniu. SIWZ docieplenie.

ROZDZIAŁ 3 - WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kamienny Potok" w Sopocie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w ww Regulaminie Wykonawca winien złożyć:
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SIWZ)
4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki określone w Regulaminie.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca
przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt.3

ROZDZIAŁ 4 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
a) Wykonawca winien wykonać w ostatnich 3 latach co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji ścian o pow. co najmniej 250 m2 każda.
b) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian o pow. co najmniej 250 m2 każda w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
c) Wykonawca musi dysponować osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy. Osoba ta winna posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budowlanych (aktualne ubezpieczenie) oraz uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanym.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie realizacji zamówienia do wykonywania czynności robót ogólnobudowlanych.
2) termin i okres zatrudnienia:
zatrudnienie osób wskazanych w pkt 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia,
3) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności,
4)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, zatrudnionych do wykonywania czynności,o których mowa w pkt 1:
a) wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych) Zamawiającemu - na jego każde żądanie - kopie umów o pracę lub deklarację zgłoszenia do ZUS;
b) wykonawca, w przypadku określonym w pkt 3, niezwłocznie - nie później niż do 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy - informuje Zamawiającego,
5) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań:
a) przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek posiadania listy obecności osób, o których mowa w pkt 1 i na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 3 dni robocze) przekazywać Zamawiającemu potwierdzoną kopię listy obecności;
b) niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości ? minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek;
- niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 1 i 3, lub,
- niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 4.
Uwaga!
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się pełne lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ 5 - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania,
następujące dokumenty:
1.oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków
udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym).
2.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale 4. SIWZ o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z informacjami na temat ich i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia określone w Rozdziale 5., (znajdujące się w Formularzu oferty);
4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ 6 - DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1.Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowi wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
2. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy dołączyć do oferty aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

ROZDZIAŁ 7 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
1.Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
2.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte - zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
6.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
Oferta winna być złożona w kopercie i oznakowana w następujący sposób: Oferta przetargowa - ,,Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na dociepleniu cokołu na budynkach nr 28 ul. Mazowiecka i nr 34 ul. Kujawska oraz wykonanie prac remontowych budynku administracyjnego ul. Mazowieckiej 14 na terenie Spółdzielni ,,Kamienny Potok" w Sopocie"
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie", i opisane jak w pkt. 6.
10.Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ 8 - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
3.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
4.Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania ) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: sekretariat@kamiennypotok.pl
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 22.09.2023 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 9. p. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwiusz Kajder - Kierownik Działu Technicznego

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ma możliwości na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
ROZDZIAŁ 10 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.Wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto spółdzielni:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Kamienny Potok" w Sopocie ul. Mazowiecka 14,
nr konta: 17 1020 1853 0000 9302 0010 2327.
2. Zatrzymanie wadium:
2.1..Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku, gdy:
2.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
2.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.Zwrot wadium
3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
3.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
3.3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 11 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ 13 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto
2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na wszystkie roboty wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, wynikające z własnych obmiarów i SIWZ.
4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
5. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa danej pozycji będzie potrzebna do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu umowy(w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności).
6. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U. 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami)
9. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.
10. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.
11. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym muszą być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
12. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
13. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.
14. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

ROZDZIAŁ 14- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1.Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

1.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena oferty brutto - 100 %
Kryteria mierzalne, liczba punktów będzie obliczana wg. wzoru:
cena oferty najniższej
C = ------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

ROZDZIAŁ 15- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
2.Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, oraz zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
4.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu
dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób
6 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy , dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
7.Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji części robót podwykonawcom.
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
9. Zmiany umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie oraz warunkach:
9.1. W zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika wyłącznie z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert.
9.2. Zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia.
9.3. W zakresie osób, przedstawionych w załączniku nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz za uprzednio wyrażoną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zastąpienia tych osób osobami spełniającymi warunki podane w załączniku nr 3 do SIWZ.
9.4. Zmiany istotnych lub pobocznych postanowień umowy - wskutek poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
9.5. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia na skutek robót dodatkowych lub robót zamiennych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

ROZDZIAŁ 16- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 17- INNE POSTANOWIENIA

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Sylwiusz Kajder - Kierownik Działu Technicznego
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Kamienny Potok"
ul. Mazowiecka 14
81-862 Sopot

poniedziałek od 7.30 do 16.00
pozostałe dni od 7.30 do 13.00
ROZDZIAŁ 9- OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Kierownik Działu Technicznego - Sylwiusz Kajder
telefon: (58) 551-98-83; e-mail: techniczny@kamiennypotok.pl
w terminach: poniedziałek od 7.30 do 16.00
pozostałe dni od 7.30 do 13.00
w godz. 9.00 - 13.00 ,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.