Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż przenośnej hali namiotowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż przenośnej hali namiotowej

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: "POLFER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
35A
11-200 Bezledy
powiat: bartoszycki
600280483
polferbezledy@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173502
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Bezledy
Wadium: ---
Nr telefonu: 600280483
Termin składania ofert: 2023-09-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż przenośnej hali namiotowej
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.05.01.00-28-0007/19 - ,,Doposażenie w specjalistyczny sprzęt RIPOK w Bezledach"

Część 1
DOSTAWA i montaż przenośnej hali namiotowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przenośnej hali namiotowej do siedziby Zamawiającego Bezledy 35A, o następujących minimalnych parametrach:
- całoroczna przenośna hala namiotowa dwuspadowa
- budowa modułowa
- konstrukcja stalowa ocynkowana, lub aluminiowa z elementami stalowymi ocynkowanymi, lub stalowa ocynkowana z elementami aluminiowymi
- wymiary hali: szer.16m x dł.80m, moduły co 5m
- wysokość ściany bocznej 4m
- otwory wentylacyjne
- hala nietrwale związana z podłożem (bez fundamentów) - hala ma być połączona z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego - w załączniku 1 został przedstawiony rzut silosu z miejscami do połączenia z halą
- dach pokryty plandeką PVC 650g z atestem niepalności
- boki pokryte plandeką PVC 650g z atestem niepalności
- obciążenie śniegowe - strefa 4
- 1 brama główna - sztywna, przesuwna 6x4 na boki, pokryta plandeką
- 2 drzwi wejściowe metalowe 2x1 - 90mm x 200mm
- kolor dachu i ścian - jasne pastele
- minimalny okres gwarancji musi wynosić 60 miesięcy
- Wykonawca będzie też zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi i konserwacji hali oraz przekazania DTR w języku polskim.
2. Dostarczona hala ma być fabrycznie nowa.
3. Wykonawca dostarczy halę na własny koszt oraz pokryje koszty ubezpieczenia podczas transportu.
4. Podane powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanej hali oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Oferowanie rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 39522530-1, 44211100-3, 45223800-4

Dokument nr: 2023-52869-173502

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-27

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
bartoszycki
Gmina
Bartoszyce
Miejscowość
Bezledy

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia;
2) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3) w zakresie terminu, zasada płatności oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:
- eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;
- wojna lub działania wojenne;
- bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;
- akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron;
4) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
5) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
6) w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
7) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
8) w zakresie zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
9) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje.
a) W przypadku wystąpienia braku dostępności zaoferowanej hali dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu, pod warunkiem, że nowa zaoferowana hala będzie odpowiadała pod względem funkcjonalności pierwotnej, a jej parametry pozostają niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
b) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia hali albo jej wyposażenia, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie dopuszcza się zmianę umowy. Wykonawcę obciąża ciężar wykazania przesłanek zmiany.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej jednej usługi o wartości min. 200 tys. netto, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu usług / robót wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta na daną część powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym - Wykonawca może złożyć ofertę na załączonym do niniejszego zapytania wzorze (Załącznik nr 1) lub sporządzić własny wzór, który musi zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1,
e) wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty,
f) powinna wskazywać nazwę postępowania, na które jest składana.
2. Ofertę może Wykonawca złożyć samodzielnie lub wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, czy to samodzielnie czy wspólnie z innymi wykonawcami.
4. Na kopercie należy podać nazwę zamówienia właściwą dla zakresu, na jaki jest składana: ,,Dostawa przenośnej hali namiotowej".
5. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
6. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
7. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
8. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) opis oferowanej hali lub kartę katalogową
Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ,,ZMIANA". Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.
Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego: POLFER Sp. z o.o., Bezledy 35A, 11-200 Bartoszyce.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-18
Data ostatniej zmiany
2023-09-18 18:04:33

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) łączna cena brutto - od 0-100 pkt - w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Wojtkiewicz
tel.: 600280483
e-mail: polferbezledy@gmail.com

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.