Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH
Józefowska 104
40-145 Katowice
powiat: Katowice
d.lis@katowice.ap.gov.pl
https://katowice-ap.logintrade.net/zapytania_email,140820,59080180352611810fa453a84c8c48cd.html
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wraz z montażem regałów przesuwnych oddział Bielsko-Biała
Przedmiot zamówienia:
ZAMÓWIENIE: AG.230.135.2023
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). Do zamówienia stosuje się zapisy Regulaminu udzielania zamówień w Archiwum Państwowym w Katowicach;
2. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2023 r.
3. Udzielenie zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu: ze względu na przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe, trwający proces likwidacji/upadłości;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i akceptuje przedstawiony termin realizacji zamówienia;
- posiadają polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w wysokości: 110 000 pln;
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA wraz z montażem regałów przesuwnych oddział Bielsko-Biała
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:
a) Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia + podatek VAT według obowiązującej stawki ustawowej;
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
e) Zamawiający - nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
f) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
g) Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto o numerze: 83 1010 1212 0010 1013 9120 1000.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych poniżej:
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
i) Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
j) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu;
k) Oferta winna być złożona jako cena całościowa za wykonanie zadania zgodnie z załącznikami do zamówienia.
j) Gwarancja: Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w wykonywanym przedmiocie zamówienia i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność. Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone regały określone w niniejszym zamówieniu.
6. Komunikacja z Zamawiającym:
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów lub oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://katowice-ap.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem/helpdesk
pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34; e-mail: helpdesk@logintrade.net;
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) cena 100%;
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty - Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
c) Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę niezwłocznie po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty;
Uwagi końcowe:
I. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
II. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji,
III. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą,
IV. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą,
V. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
VI. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,
VII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Katowicach, Ul. Józefowska 104 40-145 Katowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@katowice.ap.gov.pl, tel. 322087882
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6lat/10lat/50lat*(zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. DOSTAWA wraz z montażem regałów przesuwnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia CPV/Indeks 12 szt. %

Dokument nr: Z84/44634

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://katowice-ap.logintrade.net/zapytania_email,140820,59080180352611810fa453a84c8c48cd.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-09-25 17:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://katowice-ap.logintrade.net/zapytania_email,140820,59080180352611810fa453a84c8c48cd.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Gwarancja należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty wniesiona do dnia podpisania umowy
Polisa ubezpieczeniowa OC w wysokości 110 000 pln

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
dr Damian Lis
tel:
e-mail: d.lis@katowice.ap.gov.pl
Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych oddział Bielsko-BiałaOsoba kontaktowa:
dr Damian Lis
tel:
e-mail: d.lis@katowice.ap.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.