Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Remont instalacji monitoringu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont instalacji monitoringu

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W SZCZECINIE
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
powiat: Szczecin
918127981, fax 918127981
zamowienia.zwk@ohp.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: 918127981, fax 91812
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji monitoringu w OSiW Barlinek.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Remont instalacji monitoringu w OSiW Barlinek.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż:
1. REJESTRATORA IP - 1 sztuka o parametrach:
a) maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 32 Mpx,
b) ilość obsługiwanych dysków: 4
c) złącze HDMI
d) Ilość obsługiwanych kamer - 32 szt.
e) Onvif.
2. KONFIGUROWALNY SWITCH warstwy 2 - 1 sztuka o parametrach:
a) minimalna ilość portów 802.3af/at PoE+ - 32
b) maksymalna całkowita ilość portów - 48
c) możliwość montażu w szafie RACK 19" 1U
3. Dysk HDD - 2 sztuki o parametrach:
a) Typ dysku HDD
b) Pojemność: 8 TB
c) Rodzaj dysku CCTV
d) Format 3,5''
e) Pojemność pamięci podręcznej: 256 MB
4. KABEL SKRĘTKA - 8 sztuk o parametrach:
a) Kategoria okablowania : kat. 6
b) Minimalna długość: 305m
c) Zastosowanie wewnętrzne
d) Powłoka: PVC
e) Izolacja: PE
f) Rodzaj żyły: CU
5. UCHWYT do kamer - 10 sztuk
6. Kamera IP - 10 sztuk o parametrach:
a) Rodzaj przetwornika: CMOS
b) Maksymalna rozdzielczość: 2960x1668
c) Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
d) Widoczność w nocy: 30 m

CPV: 45453000-7

Dokument nr: ZWK/ZPA.2023.14

Składanie ofert:
11. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT, OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 25.09.2023 r. o godz. 11:00
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia.zwk@ohp.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE
1. Od momentu podpisania umowy do 31 października 2023 r.
5. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Barlinku Ul. Świętego Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1170 ze zm.) z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z procedurę udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 PLN netto.
2. Ogłoszenie zamieszczono
https://ssdip.bip.gov.pl
3. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Zamówienie podzielone jest na części / stanowi jedną, niepodzielną część.
5. Zamawiający nie przewiduje:
a) Składania ofert wariantowych,
b) Aukcji elektronicznej,
c) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
d) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania negocjacji. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają, na poziomie opisanym poniżej warunki udziału w postępowaniu oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału 7 Zapytania Ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
o Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

o Posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych zamówień - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

o Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

o Dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

o Sytuacji ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów dokona oceny spełnienia wymaganego warunku według formuły: spełnia - nie spełnia.

7. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.

Z postępowania wyklucza się:
1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
2. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym oraz braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności określonych w Rozdziale 7 Zapytania Ofertowego, Zamawiający wraz z Formularzem oferty żąda złożenia następujących aktualnych na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru ustalonego w Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów dokona oceny spełnienia wymaganego warunku według formuły: spełnia - nie spełnia.

9. FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz wszelkimi jego załącznikami, i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być złożona zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wolne pola we wzorze oferty.
3. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: zamowienia.zwk@ohp.pl podpisana własnoręcznym czytelnym podpisem, lub opieczętowana imienną pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w języku polskim, pismem czytelnym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert w języku innym niż polski.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia powinna być dołączony do oferty;
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane i datowane własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
8. Kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
9. Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, a w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
10. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej pełnomocnictwo musi być złożone w formie skanu oryginału lub skanu kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentacji wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.
11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te należy umieścić w odrębnym pliku wysyłanym drogą elektroniczną, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą ,,Tajemnica Przedsiębiorstwa". Nie można zastrzec informacji, tj. nazwy (firmy) Wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej przy czym powinno być to złożone w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo z określeniem ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
13. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną, zmienić ofertę, uzupełnić ofertę bądź tylko ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu.
14. Wykonawcy przysługuje również prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego wniosku przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane. Wskazany wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w odpisie z KRS lub w wpisie do CEIDG albo ustanowionego pełnomocnika.
15. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do ich składania nie zostaną rozpatrzone.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną na adres: zamowienia.zwk@ohp.pl
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez łączną cenę oferty brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
2. Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. (Dz. U. 2020 poz. 1596).
4. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich i rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać w złotych polskich.
6. W przypadku różnicy pomiędzy ceną ofertową brutto określoną przez Wykonawcę słownie a określoną liczbowo w Formularzu Oferty, Zamawiający przyjmie jako oferowaną cenę wartość określoną słownie.

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:
Cena ofertowa (C) - waga kryterium 100%
Ocena ofert będzie dokonywana w zakresie każdego kryterium w następujący sposób:
Cena ofertowa (C) - waga 100%
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w zapytaniu. Zamawiający będzie porównywał cenę brutto wskazaną w formularzu ofertowym. Punkty w przedmiotowym kryterium obliczone zostaną na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto
C = ----------------------------------------------------------x 100
Cena oferty badanej brutto

Maksymalna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wg. ww. kryterium wynosi 100 pkt.
Sposób obliczania ceny:
Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z treścią niniejszego zapytania.

14. TOK BADANIA I OCENY OFERT

1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert pod względem podstaw do odrzucenia ofert.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
o Wykonawca, który ją złożył nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania.
o zostanie podpisana przez osobę, nie posiadającą stosownego umocowana do reprezentowania Wykonawcy;
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
o zawiera rażąco niską cenę,
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawia w ofercie:
o oczywiste omyłki pisarskie,
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą wymaganych, dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw Zamawiający wzywa Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu.
5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
8. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, złożonej przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w spawie zamówienia publicznego co doprowadziło do rozwiązania umowy, naliczenia kar lub zasądzenia odszkodowania.

15. RAŻĄCO NISKA CENA

1. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia postępowania w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
c. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Uwagi:
17. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: ,,RODO" informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie z siedzibą: 70-206 Szczecin ul. Dworcowa 19, e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod.zachodniopomorska@ohp.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi wymiany powierzchni podłogowej tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. Poz. 1129 )
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. Poz. 1129 ), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
11. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.