Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
717767427
sekretariat@pzsolesnica.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 717767427
Termin składania ofert: 2023-09-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego II dla Powiatowego Zespołu Szpitali - Szpital w Sycowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali- Szpital w Sycowie Ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00402599, PZS/TP/15/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z ,,Obwieszczeniem Prezesa RadyMinistrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych"
1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów : .pdf .doc .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .rtf .odt ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów
: .zip .7Z
3. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w Rozporządzeniu występują : .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zosatną uznane za złożone nieskutecznie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali
ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093; NIP: 9111847075; REGON: 932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 73 08.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Janicka, adres e-mail: iod@pzsolesnica.pl, Powiatowy Zespół Szpitali, Ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. .+48 71 776 73 08.
3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Informacja o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator będzie przetwarzał dane w celu dochodzenia swoich roszczeń w sądach, wynikających z nienależytego wykonania zobowiązania umownego.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.
6. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane.
a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) do przenoszenia danych,
d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym Podanie danych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Administrator nie wydaje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie profiluje danych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy Ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093; NIP: 9111847075; REGON: 932966540; KRS 0000186473, tel.+48 71 776 73 08.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Grażyna Janicka, adres e-mail: iod@pzsolesnica.pl , Powiatowy Zespół Szpitali, Ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, tel. .+48 71 776 73 08.
3. Informacja o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego i obsługa wszystkich procedur wynikłych na każdym etapie wykonania zamówienia, do czasu wygaśnięcia wszystkich roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 lit f) czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Informacja o kategorii danych osobowych dane należą do osoby innej, która powierzyła dane kontrahentowi administratora w toku zamówienia publicznego. Są to dane z kategorii danych podwykonawców powierzających swoje dane podmiotom składającym ofertę, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ten proces pozyskania rzutuje na zakres przetwarzania, czyli wyłącznie w wyniku zawartej umowy i wyłącznie w jej przedmiotowym zakresie w granicy kompetencji podwykonawczych osoby powierzającej własne dane.
5. Informacje o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, administrator będzie przetwarzał dane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza obszar EOG.
7. Informacje o prawie osób, których dane są przetwarzane.
a) do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) do przenoszenia danych,
d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba przekazująca dane wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie w jednym, lub kilku określonych celach,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) uzyskania informacji o źródle pozyskania danych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-27 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzsolesnica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZS/TP/15/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali- Szpital w Sycowie ul. Oleśnicka 25, 56-500 Syców.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonanie zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, czyli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną w odpowiednim rejestrze podmiotów gospodarczych.
2) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: minimum 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości wynoszącej minimum 100.000 zł. Wykaz robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr. 5 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje przedkładania podmiotowych środków dowodowych poza Oświadczeniem sporządzonym w trybie Art. 125 ust. 1 PZP.
2) Po złożeniu ofert, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, lub oświadczenia o ich aktualności, jeżeli je posiada i jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarcza następujące podmiotowe środki dowodowe:
3) Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacone.
4) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: minimum 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości wynoszącej minimum 100.000 zł. Wraz z potwierdzeniem należytego wykonania umowy w postaci referencji bądź innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
6) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, że:
a) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) posiadają zaplecze techniczne.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje przedkładania podmiotowych środków dowodowych poza Oświadczeniem sporządzonym w trybie Art. 125 ust. 1 PZP.
2) Po złożeniu ofert, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, lub oświadczenia o ich aktualności, jeżeli je posiada i jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu, lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarcza następujące podmiotowe środki dowodowe:
3) Wykonawca dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy, jednak nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacone.
4) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: minimum 1 robotę ogólnobudowlaną o wartości wynoszącej minimum 100.000 zł. Wraz z potwierdzeniem należytego wykonania umowy w postaci referencji bądź innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie umowy.
5) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
6) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, że:
a) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) posiadają zaplecze techniczne.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w SWZ (szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), zamawiający wymaga przedstawienia karty katalogowej produktu ( agregatu) lub dokumentu od producenta potwierdzającego jego parametry
2) Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 PZP wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych we wskazanym terminie, jeżeli Wykonawca złożył niekompletne, lub nie złożył ich wraz z ofertą. Postanowień tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 PZP wezwie Wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych we wskazanym terminie, jeżeli Wykonawca złożył niekompletne, lub nie złożył ich wraz z ofertą. Postanowień tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr.3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonanie zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.