Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana wodomierzy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wodomierzy

Data zamieszczenia: 2023-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o
Rynek 6
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel. 767 493 374, faks: 76 749 33 70, tel. 76 749 33 80
sekretariat@ptbs.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 767 493 374, fa
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana wodomierzy w lokalach stanowiących zasób Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia dla zadania: ,,Wymiana wodomierzy w lokalach
stanowiących zasób Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o." jest dostarczenie i wymiana wodomierzy z nakładkami radiowymi w czynnych lokalach mieszkalnych i użytkowych, stanowiących zasób Polkowickiego TBS Sp. z o.o. położonych przy Ul. Moniuszki 16-17, Ul. Moniuszki 18-22, Ul. Gdańskiej 10-14, Ul. Górnej 10-16, Ul. Placu Piastów 1-4, Ul. Chopina 22-24, Ul. Chopina 26, Ul. Chopina 28-32 w Polkowicach.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostarczenie i wymianę 374 szt. wodomierzy na wodomierze z modułami radiowymi , przystosowanym do odczytu w systemie IZAR@M0BILE2 w tym:
a) 210 szt. wodomierzy wody zimnej w lokalach mieszkalnych;
b) 158 szt. wodomierzy wody ciepłej w lokalach mieszkalnych;
c) 3 szt. wodomierzy wody zimnej w lokalach użytkowych;
d) 3 szt. wodomierzy wody ciepłej w lokalach użytkowych;
zgodnie z lokalizacjami określonymi w załączniku nr 1 do umowy (Harmonogram montażu wodomierzy), która stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3.3. Zakres prac obejmuje:
a) Dokonanie odczytu wodomierzy (numer, typ, stan, nr plomby) przed demontażem;
b) Demontaż istniejących wodomierzy mieszkaniowych wraz z nakładką radiową lub bez (w zależności od istniejących, zamontowanych wodomierzy) znajdujących się w szachtach w mieszkaniach lub na klatkach schodowych;
c) Zgłoszenie potrzeby wymiany zaworów odcinających znajdujących się przed wodomierzem (tylko w przypadku gdy zawór jest niesprawny), Wymiany dokonuje Zamawiający;
d) Montaż nowych wodomierzy DN15 wraz z nakładką radiową;
e) Dokonanie odczytu nowych wodomierzy wraz z nakładką radiową (numer, typ, stan, nr plomby) po zamontowaniu;
f) Oplombowanie wodomierzy, plombą zatrzaskową numeryczną;
g) Zgłoszenie potrzeby uzupełnienia izolacji cieplnej na rurach wodociągowych (tylko w przypadku wystąpienia takiej sytuacji), uzupełnienia dokonuje Zamawiający;
h) Sporządzenie protokołu wymiany wodomierzy.
W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia izolacji cieplnej na rurach wodociągowych należy uszkodzoną część zgłosić do wymiany Zamawiającemu.
W przypadku konieczności wymiany zaworu odcinającego należy tę czynność zgłosić do wymiany Zamawiającemu.
Należy sporządzić protokół z wymiany wodomierza, który powinien zawierać, w szczególności: datę wymiany, adres lokalu, dane zdemontowanych wodomierzy (stan końcowy, numer wodomierza, typ, numer plomby, dane nakładki radiowej), dane zamontowanych nowych wodomierzy (stan początkowy, numer wodomierza, typ, numer plomby, dane nakładki radiowej), informację o stanie zaworu odcinającego, informację o stanie izolacji. Po wymianie wodomierzy należy wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowej.
3.4. Wymagane cechy zastosowanych wodomierzy:
- wodomierze mechaniczne, jednostrumieniowe, skrzydełkowe, suchobieżne;
- średnica montażowa : DN 'A " (15mm);
- nominalne przepływy max Cb = 1,6 - 2,5 m3/h - Wykonawca winien dopasować przepływ do warunków instalacji w budynku;
- o współczynniku pomiaru dokładności metrologicznej min. R=100 (zatwierdzone MID)
- odporny na uderzenia hydrodynamiczne;
- hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie;
- ośmiopozycyjne liczydło, w tym trzy miejsca po przecinku;
- korpus wykonany z mosiądzu;
- zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego i przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną;
- posiadać zintegrowany moduł radiowy lub być wyposażony w moduł radiowy w formie nakładki na liczydło, przy czym nie dopuszcza się rozwiązań zawierających magnesy stałe lub połączenia kablowe wodomierza z modułem radiowym;
- moduły radiowe muszą umożliwiać Zamawiającemu dokonanie odczytu zdalnego wskazań wodomierza jak również umożliwiać zaprogramowanie modułu;
- montaż modułu musi być możliwy podczas eksploatacji wodomierza, bez konieczności jego demontażu;
- nie wymaga odcinków prostych przed i za wodomierzem;
- muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną z IV kwartału 2023 r.
- muszą posiadać oznaczenia zgodne z wymaganiami PN i dyrektywą MID, deklaracje zgodności CE;
- muszą posiadać Atest Higieniczny PZH;
3.5. Moduł radiowy powinien dostarczać następujących danych:
- numer urządzenia pomiarowego;
- numer modułu radiowego;
- aktualny stan wodomierza;
- informację o żywotności baterii;
- raport błędów o przepływach wstecznych, wyciekach, zatrzymaniu wodomierza, nadprzepływie, podprzepływie, zdjęciu nakładki radiowej, oddziaływaniu polem magnetycznym;
- historie stanów za dany okres rozliczeniowy;
Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia są nowe i posiadają wymagane dopuszczenia, deklaracje zgodności, atesty, cechy i oznaczenia zgodne z wymaganiami PN i dyrektyw UE, a wodomierze posiadają legalizację na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru.
Zamawiający zaleca dokonania wizji budynków i lokali objętych zamówieniem
Wykonawca udzieli gwarancji:
- 3 lata na wykonane roboty, na szczelność połączeń oraz prace , które były niezbędne do wykonania zamówienia rozliczane kosztorysem powykonawczym,
- 5 lat na wszystkie elementy nowe montowane na instalacji wodociągowej tj. wodomierze wody zimnej, ciepłej;
- 5 lat na zastosowaną baterię.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od chwili stwierdzenia i zgłoszenia wady, w tym niesprawnego wodomierza. W przypadku ujawnienia wady urządzeń przy odbiorze Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od daty ujawnienia i zgłoszenia.
Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie i należy je tak wykonywać aby zminimalizować utrudnienia w stosunku do mieszkańców i ich gości. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć
miejsca pracy przed dostępem osób postronnych. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić mieszkańców o przystąpieniu do wykonywania prac oraz prowadzić prace utrzymując należyty porządek. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia bądź zniszczenia elementów budynku w trakcie trwania robót będących konsekwencją zaniedbań ze strony Wykonawcy, jak i wynikających z technologii wykonanych robót i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
UWAGA:
1. Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2. Wykonawca w ramach umowy oraz ceny ryczałtowej za wykonanie jej przedmiotu:
- wykona wszelkie prace niewykazane w przedmiotowym zakresie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

CPV: 38421100, 45332000, 51210000

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (I piętro) lub przesłać na
adres Rynek 6, 59-100 Polkowice w terminie do dnia 25.09.2023 r. godz. 12:00. Ofertę w
wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI: do 15.12.2023 r.

Wymagania:
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami wykwalifikowanymi do realizacji niniejszego zamówienia.
6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.
7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
7.1 Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
7.2 Cena za wykonanie robót remontowych stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub wersji elektronicznej, w języku polskim. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.2 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji Wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
8.3 W ofercie należy podać cenę ryczałtową zamówienia netto i brutto.
8.4 Oferta powinna zawierać:
a) formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy (wg. załącznika nr 1)
b) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
10. BADANIE I WYBÓR OFERTY
10.1 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
10.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.
10.3 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadanych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana
10.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
10.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
10.7 Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
10.8 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
10.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
10.10Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:
- Agnieszka Szwedowicz - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów -a.szwedowicz@ptbs.com.pl - tel. 76 749 33 80

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.