Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót rozbiórkowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót rozbiórkowych

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Józefa Chełmońskiego 14
51-630 Wrocław
powiat: Wrocław
wios@wroclaw.wios.gov.pl
https://wios-wroclaw.logintrade.net/zapytania_email,140958,cacaf0a2d1bfd401370978be8d5ff804.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót rozbiórkowych w ramach zadnia pn. ,,Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagęszczeniem terenu po nim oraz rozbiórka elementów wewnętrznych budynku adaptowanego.
Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze, wzorze umowy, OPZ w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45111100-9,45111300-1,45111220-6

Dokument nr: 2023/BZP 00403800, WO.272.2.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wios-wroclaw.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wios-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://wios-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ i załącznikiem nr 2, 11 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem 18 SWZ i załącznikiem nr 2, 11 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://wios-wroclaw.logintrade.net/zapytania_email,140958,cacaf0a2d1bfd401370978be8d5ff804.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://wios-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WO.272.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego wraz z zagęszczeniem terenu po nim oraz rozbiórka elementów wewnętrznych budynku adaptowanego.
Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze, wzorze umowy, OPZ w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY i TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
5.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1) warunek dotyczący doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/budynków o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) warunek dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5.1.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie kryterium: spełnia / nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.3 Podmiotowe środki dowodowe dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składane na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
6.3.1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Forma dokumentu: dokument wystawiony w postaci papierowej - Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zaś dokument sporządzony w postaci elektronicznej - Wykonawca przekazuje pobrany samodzielnie dokument za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - w przypadku KRS lub za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku CEIDG (art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację - moc oryginału).
6.3.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6.3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 6.3.2 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w ppkt 6.3.2.
6.3.4 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Dokumenty wskazane w pkt 6.3. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
6.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 5.1.4 ppkt. 1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót budowlanych/rozbiórkowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ
6.2.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.4 ppkt 2) Wykonawca składa wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (dotyczy tylko osób pełniących funkcję kierownika robót) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób wymienionych w tym wykazie.
6.2 Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
6.2.3 jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ppkt 6.2.1, dotyczy robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz oferty, załącznik Nr 5,6,7, pełnomocnictwo - o ile dotyczą
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.7 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
5.7.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane;
5.7.2 w przypadku, o którym mowa w ppkt 5.7.1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.3 Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z tych Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany Umowy w przypadkach określonych w §14 Wzoru umowy (załącznik nr 2 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY i TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.