Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4994z ostatnich 7 dni
22245z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA WYKONANIA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA WYKONANIA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ŚCIANOWEGO PS JZR - 850 NA POTRZEBY RUCHU BZIE, ŚCIANA B-2

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1526107,a255751ca1592151f485bed2a0eebbb0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA WYKONANIA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ŚCIANOWEGO PS JZR - 850 NA POTRZEBY RUCHU BZIE, ŚCIANA B-2.
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na zakup elementów wyposażenia elektrycznego dla wykonania przenośnika zgrzebłowego ścianowego PS JZR - 850 na potrzeby Ruchu Bzie, ściana B-2:
- Przewód elektryczny PROTOMONT typu NTSKCGECWOEU 3,6/6 kV 6x50+6x50/6E+1x(6x1,5ST)+UELKON lub równoważny - 600mb.
- Kompletny system sterowania, sygnalizacji, łączności i blokad UGS-10 w wykonaniu 2 (na wpustach) wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego lub równoważny - 1kpl.
- Urządzenia monitoringu wizyjnego pracy przenośnika wraz z niezbędnym osprzętem wymaganym do jego uruchomienia - 1kpl.
Wymagania ogólne:
Urządzenia muszą posiadać:
1. Oznakowanie CE, tabliczki znamionowe w języku polskim;
2. Deklaracje zgodności UE, instrukcje obsługi , dokumenty kontroli jakości w jęz. polskim - 3 komplety + jeden w wersji elektronicznej;
3. Deklarację zgodności z normami dla przewodów w języku polskim;
4. Świadectwo jakości w języku polskim;
5. Karta gwarancyjna w języku polskim;
6. Dokumentacja zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego opracowana w porozumieniu i według zaleceń zamawiającego musi posiadać dopuszczenie Prezesa WUG.
W załączniku nr 3 zostały zamieszczone szczegółowe wymagania dotyczące dostarczanych przewodów i urządzeń górniczych.
II. Oferta powinna zawierać:
- cena zł/m.b. poszczególnych przewodów (zawierającą wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotowych przewodów i odbiorem bębnów)
- koszt odbioru przedmiotowych bębnów po okresie awizacji
- termin płatności; preferowany termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.
- Oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu na magazyn JZR: do 12.12.2023r. *
*W przypadku braku możliwości zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- termin obowiązywania gwarancji: Preferowany 24 miesiące od daty montażu w chodniku na dole kopalni, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy
- warunki dostawy: na koszt i staranie Oferenta,
- kraj pochodzenia/producent,
- termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
- podpisane oświadczenie zał. nr.1,
- Oferent dołączy do oferty rzeczywisty harmonogram dostaw,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania ofert lub aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej ( stanowiący załącznik do oferty), skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisująca ofertę (osoby podpisujące).
III. wadium:
1.Przystępujący do przetargu dostawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach bankowych.
2. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o, co najmniej w wysokości wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
3. Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z.o.o. Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój ( I piętro, Kancelaria). Do Oferty należy dołączyć kserokopii dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
4.Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem: "ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA WYKONANIA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ŚCIANOWEGO PS JZR - 850 NA POTRZEBY RUCHU BZIE, ŚCIANA B-2." - Znak Z27/511355" .
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesienie prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania oferty.
6. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
IV. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
V. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
4. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
5. Postępowanie jest poufne.
6. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
8. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
9. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
12. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
13. Dodatkowych informacji udziela:- w sprawach formalnych - Dział EZ Paweł Piekarczyk - tel. 32 438 81 44, e-mail:ppiekarczyk@jzr.pl
- w sprawach technicznych - Wojciech Magiera - e-mail: womagiera@jzr.pl tel.: +48 32 438 8125, mob.: +48 539 674 055
14. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenie aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
15. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przewód PROTOMONT typu NTSKCGECWOEU 3,6/6 kV 6x50+6x50/6E+1x(6x1,5ST)+UELKON 600 mb -
2. Kompletny system sterowania, sygnalizacji, łączności i blokad UGS-10 w wykonaniu 2 (na wpustach) wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego. 1 komplet -
3. Urządzenia monitoringu wizyjnego pracy przenośnika wraz z niezbędnym osprzętem wymaganym do jego uruchomienia 1 komplet -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO DLA WYKONANIA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO ŚCIANOWEGO PS JZR - 850 NA POTRZEBY RUCHU BZIE, ŚCIANA B-2. "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z27/511355

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1526107,a255751ca1592151f485bed2a0eebbb0.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 09- 2023 08: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 09- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
26- 09- 2023 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1526107,a255751ca1592151f485bed2a0eebbb0.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.