Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Lublińca
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
powiat: lubliniecki
tel. 034/353 - 01 - 00 w. 143, tel. 034/353 - 01 - 00 w. 140.
Województwo: śląskie
Miasto: Lubliniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 034/353 - 01 -
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej przy basenie krytym w Lublińcu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w sali gimnastycznej przy Ul. Powstańców Śląskich 54 w Lublińcu, w zakresie:
-wymiany istniejących opraw jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne LED,
-wymiany istniejących grzejników typu Faviera na grzejniki płytowe,
-malowania ścian o powierzchni ok. 180 m2 (do poziomu 1,5 m kolor jasnoszary, pokryty warstwą plamoodporną, powyżej 1,5 m kolor biały),
-malowania sufitu na kolor biały (powierzchnia ok 110 m2),
-demontażu osłon grzejnikowych, boazerii oraz istniejącej wykładziny,
-montażu nowych osłon na grzejniki,
-montażu osłon na 2 wentylatory osiowe,
-szlifowania posadzki betonowej, wykonania wylewki samopoziomującej i ułożenia nowej posadzki PCV w odcieniach szarości, o grubości min. 2,0 mm (powierzchnia podłogi ok. 110 m2),
-wywozu i utylizacji materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania.

Wymiary sali:
-wysokość - ok. 4 m,
-szerokość - ok. 7,5 m,
-długość - ok. 14,5 m.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu w celu pozyskania wszelkich innych danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: BW.7013.16.00002.2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 25.09.2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter budynku) przy Ul. Paderewskiego 7A, stanowisko nr 1 lub przesłać poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: 11.12.2023 r.

Wymagania:
Do ogłoszenia załączono następujące dokumenty:
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 - tabela elementów robót,
- załącznik nr 3 - wzór umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1),
- wypełniona tabela elementów robót (zał. nr 2).

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia następujących kryteriów i ich wag:
- cena za jaką zostanie zrealizowane zamówienie - 100%.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.
2. W Urzędzie Miejskim ustanowiono stanowisko inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod nr tel. 34 353 01 00, mail iod@lubliniec.pl;.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem procedury składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej przy basenie krytym w Lublińcu.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielą:
- Barbara Dylong, tel. 034/353 - 01 - 00 w. 143,
- Cezary Sękowski, tel. 034/353 - 01 - 00 w. 140.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.