Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
przetargi@zarzaddrogowy.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/820945
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1
Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Puckiego.
Zamówienie obejmuje:
-usunięcie martwych i połamanych gałęzi i konarów oraz gałęzi i konarów zagrażającym bezpieczeństwu; Poprzez termin ,,zagrażające bezpieczeństwu" rozumie się m. in. gałęzie i konary wchodzące w skrajnię pionową oraz poziomą drogi tj. dla dróg o klasie Z skrajnia pionowa winna wynosić 4,60 m nad drogą, dla dróg o klasie L skrajnia winna wynosić 4,50 m nad drogą. Skrajnia pozioma dla klasy drogi Z oraz L winna wynosić minimum 0,5 m dla jezdni ograniczonej oraz nieograniczonej krawężnikami;
-usunięcie odrośli na pniu oraz przy szyjkach korzeniowych i w bezpośrednim sąsiedztwie;
- wykonanie podcięcia korony drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowemu oraz budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie drzew;
- wykonanie prześwietlenia koron celem zmniejszenia naporu oddziaływania wiatru, poprawy warunków świetlnych, zmniejszenie wilgotności korony co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki rozwoju grzybów; wykonane prześwietlenie nie powinno przekraczać 15% masy asymilacyjnej; prześwietlenie należy wykonywać równomiernie w całej koronie, tak aby nie wpłynęło na przekrój i statykę drzewa;
Zabiegi należy wykonać zarówno od strony drogi jaki i od strony działki sąsiadującej, tak aby statyka drzewa została zachowana.
Zakres zadania (wykaz drzew) został określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 7A do SWZ.
Zadanie nr 2
Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wejherowskiego.
Zamówienie obejmuje:
-usunięcie martwych i połamanych gałęzi i konarów oraz gałęzi i konarów zagrażającym bezpieczeństwu; Poprzez termin ,,zagrażające bezpieczeństwu" rozumie się m. in. gałęzie i konary wchodzące w skrajnię pionową oraz poziomą drogi tj. dla dróg o klasie Z skrajnia pionowa winna wynosić 4,60 m nad drogą, dla dróg o klasie L skrajnia winna wynosić 4,50 m nad drogą. Skrajnia pozioma dla klasy drogi Z oraz L winna wynosić minimum 0,5 m dla jezdni ograniczonej oraz nieograniczonej krawężnikami;
-usunięcie odrośli na pniu oraz przy szyjkach korzeniowych i w bezpośrednim sąsiedztwie;
- wykonanie podcięcia korony drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowemu oraz budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie drzew;
- wykonanie prześwietlenia koron celem zmniejszenia naporu oddziaływania wiatru, poprawy warunków świetlnych, zmniejszenie wilgotności korony co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki rozwoju grzybów; wykonane prześwietlenie nie powinno przekraczać 15% masy asymilacyjnej; prześwietlenie należy wykonywać równomiernie w całej koronie, tak aby nie wpłynęło na przekrój i statykę drzewa;
Zabiegi należy wykonać zarówno od strony drogi jaki i od strony działki sąsiadującej, tak aby statyka drzewa została zachowana.
Zakres zadania (wykaz drzew) został określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 7B do SWZ.

CPV: 77211500-7

Dokument nr: 2023/BZP 00405200, ZP-21/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: 1) Karolina Łapińska, 2) Monika Trella-Kowalska. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: przetargi@zarzaddrogowy.pl. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf.doc.docx.xls.xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 1) .zip 2).7Z. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać,aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Więcej informacji zawiera rozdział XIII i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Pan Krzysztof Raulin, kontakt: adres e-mail: przetargi@zarzaddrogowy.pl, tel. 884 698 888.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/820945
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-28 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zarzaddrogowy w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.