Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wyposażenie meble

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie meble

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: S.C. "PROFI" KIDAWA-KAŁKA KATARZYNA, KAŁKA JANUSZ
Stanisława Małachowskiego 9
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
501480646
kasia.janek@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173780
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: 501480646
Termin składania ofert: 2023-09-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie meble
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-07AD/20 - Dywersyfikacja działalności Firmy celem utrzymania konkurencyjności i atrakcyjnej oferty.

Część 1
Wyposażenie meble

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia są urządzenia niezbędne do wyposażenia pomieszczeń lokalu usługowego/hostelu w Sosnowcu zgodnie z ilościami i zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik 3 do niniejszego zapytania.
Wskazane w zapytaniu ofertowym oraz w załączniku 3- parametry funkcjonalne/chemiczne/techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub w jakiejkolwiek części dokumentacji technicznej (związanej z niniejszym postępowaniem ofertowym):
- występują nazwy handlowe lub wskazana jest technologia zastrzeżona dla konkretnego producenta - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne lub lepsze (żaden konkretny dostawca materiałów/technologii nie jest faworyzowany),
- przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne lub lepsze w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.
Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).

CPV: 39150000-8, 39200000-4, 39150000-8, 39200000-4

Dokument nr: 2023-27417-173780

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-27
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana na adres korespondencyjny:
S.C. "PROFI" KIDAWA-KAŁKA KATARZYNA, KAŁKA JANUSZ
ul. Stanisława Małachowskiego 9
41-200 Sosnowiec
lub na adres e-mail:
kasia.janek@wp.pl
lub powinna być złożona za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Sosnowiec
Gmina
Sosnowiec
Miejscowość
Sosnowiec

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
a. Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
b. W szczególności w zakresie terminu realizacji umowy, zwłaszcza ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie poszczególnych prac, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty;
c. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
d. Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
e. Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
f. Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
g. Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
h. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
i. Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
j. Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
k. Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
l. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
m. Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Wartość oferty w PLN - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty.
4. Informację o okresie gwarancji w miesiącach od daty odbioru końcowego, wymagane nie mniej niż 12 miesięcy, oczekiwane nie więcej niż 72 miesięcy,
5. Informację o terminie realizacji zamówienia tj. ilości dni kalendarzowych realizacji zamówienia od momentu podpisania umowy (nie później niż do 31.12.2023 r.)
6. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.
7. Załącznik w postaci oświadczenia, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 2. Składający ofertę musi spełniać warunki określone w oświadczeniu tj.:
- oświadczyć, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia;
- oświadczyć, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego;
- oświadczyć, że przedmiot oferty posiada wszystkie parametry określone w zapytaniu ofertowym.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego.
Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail lub jej złożenia za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 ,,Zasada konkurencyjności" ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-20
Data ostatniej zmiany
2023-09-20 14:33:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 70 %
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji zamówienia:30%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Janusz Kałka
tel.: 501480646
e-mail: zakreconapub@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.