Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4994z ostatnich 7 dni
22245z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Świadczenie usług konserwacji, legalizacji i napraw systemów SSWIN i KD oraz SSP, DSO, i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług konserwacji, legalizacji i napraw systemów SSWIN i KD oraz SSP, DSO, i systemu oddymiania

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@gliwice.nio.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług konserwacji, legalizacji i napraw systemów SSWIN i KD oraz SSP, DSO, i systemu oddymiania na okres 36 m-cy dla NIO-PIB o. w Gliwicach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Konserwacja, legalizacja i naprawa SSP, DSO, SO
1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) ,,Opis przedmiotu zamówienia" - załączniku nr 2.1 do SWZ
2) ,,Specyfikacja asortymentowo - cenowa" - załączniku nr 3.1 do SWZ,
3) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy /postanowienia umowy - załącznik nr 10.1 do SWZ.
4) Wykaz elementów - załącznik nr 11.1 do SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt na czas realizacji przedmiotu zamówienia umowę lub umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
3. Zamawiający stawia wymagania , o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.
Zadanie 2 Konserwacja, legalizacja oraz naprawa systemów SSWiN, KD
1. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) ,,Opis przedmiotu zamówienia" - załączniku nr 2.2 do SWZ
2) ,,Specyfikacja asortymentowo - cenowa" - załączniku nr 3.2 do SWZ,
3) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy /postanowienia umowy - załącznik nr 10.2 do SWZ.
4) Wykaz elementów - załącznik nr 11.2 do SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt na czas realizacji przedmiotu zamówienia umowę lub umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
3. Zamawiający stawia wymagania , o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

CPV: 35121700-5

Dokument nr: 2023/BZP 00405880, DO/DZ-TPzmn-381-2-61/23

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f0bd63e-5778-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne).
2) poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gliwice.nio.gov.pl (nie dotyczy składania ofert) (wielkość jednej wiadomości nie
może przekraczać 100 megabajtów).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" na Platformie e-Zamówienia w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
6. Pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego oraz następnie zawarciem i realizacją umów w sprawie zamówień publicznych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice 2) Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, tel. 32 278 91 85
3) Wyżej określone dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1b RODO).
4) Odbiorcy danych: dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
5) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
6) Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku udzielenie zgody na przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
następnie w celu zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-03 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie ze sposobem przygotowania i składania ofert opisanym w rozdziale XIII SWZ, wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.