Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawski Szpital Południowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. rtm. Witolda Pileckiego 99
02-781 Warszawa
powiat: Warszawa
zp@szpitalpoludniowy.pl
https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpoludniowy/demand/notice/public/106525/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej w budynku przy Ul. Poznańskiej 17 w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej w budynku przy Ul. Poznańskiej 17 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 2 do SWZ w zakresie robót budowlanych i elektrycznych.
Wszystkie prace głośne należy wykonywać w pełnym porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową - będącą zarządcą całego budynku, w którym prowadzone są prace (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Idealne Mieszkanie Centrum", Ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa), w szczególności co do ram czasowych wykonywania prac uciążliwych. Obecnie sugerowany czas wykonywania prac głośnych 8:00 - 11:00. Ze spółdzielnią należy również ustalić harmonogram dostaw materiałów budowlanych oraz lokalizację kontenera na odpady budowlane. Wszystkie powyższe ustalenia leżą po stronie Wykonawcy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00406257, TP/49RB/09/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 10:45

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest na
platformie zakupowej https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i
organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO zostały zawarte w
SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego RODO zostały zawarte w
SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpoludniowy/demand/notice/public/106525/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://szpitalpoludniowy.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TP/49RB/09/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej w budynku przy ul. Poznańskiej 17 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik nr 2 do SWZ w zakresie robót budowlanych i elektrycznych.
Wszystkie prace głośne należy wykonywać w pełnym porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową - będącą zarządcą całego budynku, w którym prowadzone są prace (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Idealne Mieszkanie Centrum", ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa), w szczególności co do ram czasowych wykonywania prac uciążliwych. Obecnie sugerowany czas wykonywania prac głośnych 8:00 - 11:00. Ze spółdzielnią należy również ustalić harmonogram dostaw materiałów budowlanych oraz lokalizację kontenera na odpady budowlane. Wszystkie powyższe ustalenia leżą po stronie Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp)
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp);
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.4 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp);
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
UWAGA:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
5.5.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis z właściwego
rejestru lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
osób - załącznik nr 6 do SWZ - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w tym co najmniej jednego
Kierownika budowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.