Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A. z siedzibą w Płocku
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
tel.: 502 041 622, tel. 609 106 559
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=3296
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel.: 502 041 622, t
Termin składania ofert: 2023-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszaMY do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zakupu pn.: ,,Modernizacja systemu
sygnalizacji przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika dodatków 35/36/37/38 w Bazie Paliw nr 05 w
Emilianowie."
2. Postępowanie przeprowadzone zostanie z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiot Zakupu obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji Zakupu pn.: ,,Modernizacja
systemu sygnalizacji przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika dodatków 35/36/37/38 w Bazie Paliw nr
05 w Emilianowie." Szczegółowy zakres przedmiotu Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania
i odbioru określone zostały w:
1) Opisie przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian
Umowy nie modyfikujących zasadniczych warunków określonych we Wzorze Umowy.

Otwarcie ofert: 7 OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania
Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=3296
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 05.10.2023r., godz. 12:00.
6. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
6.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową w zakładce ,,Oferta".
6.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
www.pern.pl/platforma-zakupowa w zakładce przedmiotowego postępowania. Oferta, która zostanie
złożona do przedmiotowego postępowania, w zakładce inna niż ,,Oferta", zostanie odrzucona.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza:
5.1 składania ofert wariantowych;
5.2 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty;
5.3 składania ofert częściowych.
6. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny
ofert, warunki udziału w Postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej (www.pern.pl/platformazakupowa/),
w zakładce przedmiotowego Postępowania.
7. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
7.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
7.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
7.3 ,,Postępowanie" - postępowanie w trybie ,,przetargu nieograniczonego", prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie SIWZ;
7.4 ,,Platforma zakupowa" - system elektroniczny u Zamawiającego, przy pomocy którego prowadzone jest
Postępowanie, zlokalizowany na stronie: www.pern.pl/platforma-zakupowa/;
7.5 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. z 11.10.2022 r. wprowadzony Zarządzeniem nr 17/2022
Prezesa Zarządu PERN S.A. z dnia 18 października 2022 r., opublikowany na Platformie zakupowej;
7.6 ,,RODO" - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych);
7.7 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć nabycie usługi, której przedmiot został opisany w Dziale II SIWZ;
7.8 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba
prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji oferty w zakresie
kryterium oceny ofert oraz warunków handlowych określonych w Dziale III pkt 5 SIWZ. O formie, warunkach
i terminie przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez Platformę
zakupową.
2. PODWYKONAWCY
2.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców.
2.2 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
2.3 Zasady zatrudniania Podwykonawców opisane są we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.4 Wykonawca obowiązany jest wskazać w sytuacji opisanej w pkt 1.4 Dz. III. SIWZ, dane potencjalnego
Podwykonawcy i przedłożyć dotyczące go dokumenty, w zakresie tam wskazanym.
3. WIZJA LOKALNA
3.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca pod rygorem wykluczenia jest zobowiązany sprawdzić
ewentualne warunki realizacji Zakupu poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej
obiektu na realizację Zakupu, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I. SIWZ.
3.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy uzgodnić telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej z osobą wskazaną w pkt 9.2 Dz. I. SIWZ, należy podać:
- proponowany termin przeprowadzenia wizji lokalnej,
- dane osób, które będą brać udział w wizji lokalnej (imię i nazwisko),
Uwaga: jeśli w wizji lokalnej uczestniczyć będą osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające
podwójne obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni
roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez podawania uzasadnienia. Odmowa
dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec PERN.
3.3 Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Obiektu zobowiązane są do posiadania i stosowania odzieży
o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi składa się
z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub oznakowanie CE oraz
z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II. Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej,
antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5). W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej,
osoby przeprowadzające wizje lokalne mają obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe
o właściwościach antyelektrostatycznych oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie
z instrukcją ich użytkowania.
3.4 Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy dołączonym do oferty -
Załącznik nr 9 do SIWZ.

3.5 Jeżeli Wykonawca uczestniczył w wizji lokalnej w unieważnionym wcześniej postępowaniu przetargowym
(w terminie 8 m-cy poprzedzających termin składania ofert) - nie ma obowiązku uczestniczenia ponownie
w przedmiotowej wizji. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie potwierdzające ww. udział w
wizji - ze wskazaniem nr postępowania, którego dotyczyła poprzednia wizja lokalna
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym
lub arbitrażowym;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Warunek wskazany w ppkt 4 znajduje zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa
w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dla obydwu Części nastąpi na podstawie następujących
dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z ofertą na
Platformie Zakupowej:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Wykaz prac (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat, co najmniej 2 prac zbliżonych zakresem do przedmiotu Zakupu, ze wskazaniem
przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami
(lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub generalnego wykonawcę,
potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
Zamawiający nie dopuszcza, aby doświadczenie, wskazane w ppkt 2) powyżej, posiadał
podwykonawca Wykonawcy.
3) Uprawnienia UDT w zakresie realizowanych prac - modernizacja urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu- Zamawiający dopuszcza Zakłady w myśl zapisów, wraz z
dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień
Zamawiający nie dopuszcza, aby uprawnienia wskazane w ppkt 3) powyżej, posiadał podwykonawca
Wykonawcy.
4) Wypełniony i podpisany Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w
brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
5) Podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie, o treści zgodnej z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;
6) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001:2015, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego
imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom
aktualnego wydania normy ISO 9001:2015;

1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ramach innego postępowania organizowanego
przez Zamawiającego w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed upływem, wyznaczonego w niniejszej SIWZ,
terminie składania ofert;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym -
Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na potencjale kadrowym podmiotu trzeciego.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być
interpretowany przez Wykonawcę, jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z
Podwykonawcą, o której mowa w przepisie art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie
dopuszcza zgłaszania w ofercie innych Podwykonawców;
3) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN S.A., wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia
aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany
Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu celem wykazania
spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORCJUM - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1 lub ich odpowiedników, których w kraju
jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji,
ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1 sporządzone w języku
obcym, składa w skanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz
z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do
działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których
mowa w pkt 1.2 ppkt 1;

2) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (HRF), sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr do 8 SIWZ, przy uwzględnieniu poniższych wytycznych:
a) harmonogram ma zawierać etapy fakturowania za kompleksowe wykonane robót budowlanych
(wraz z zakupem i dostawą materiałów i urządzeń/ wyrobów); Zamawiający przewiduje: max.
2 etapy fakturowania; przy czym ostatnia ostatnia z nich powinna obejmować przynajmniej 30%
wynagrodzenia ryczałtowego.
b) harmonogram należy wykonać w formie wykresu Gantta (z przedstawieniem relacji zakończrozpocznij);
c) harmonogram powinien zostać sporządzony w tygodniach, licząc od dnia zawarcia umowy;
d) pozycje harmonogramu mają zawierać dane dot. poszczególnych planowanych do wykonania
robót budowlanych, z podaniem (dla każdego z elementów) ceny oraz okresu ich realizacji;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wykaz prac (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ);
5) Szczegółowa kalkulacja cenowa dla pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie
załącznika do oferty;
6) Wykaz Podwykonawców, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, na których potencjał powołuje się
Wykonawca oraz których Wykonawca zamierza zaangażować do wykonywania Zakupu wraz
z podaniem nazwy podwykonawcy, zakresu czynności do wykonania przy realizacji Zakupu oraz
oświadczenie podwykonawcy o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do realizacji Zakupu lub jego
części dla zgłoszonego zakresu lub oświadczenie, że Wykonawca wykona zadanie siłami własnymi bez
udziału Podwykonawców;
7) stawki do kosztorysowania dla ewentualnych prac zamiennych lub dodatkowych:
w następującej formie:
- R- stawka robocizny jednostkowa
- Kp (od R, S) - wskaźnik narzutów kosztów pośrednich - procentowy
- Z (od R, S, Kp (R), Kp (S)) - wskaźnik narzutu zysku - procentowy
- Kz (od M) - wskaźnik narzutu kosztów zakupu( jeżeli materiały są liczone z kosztami zakupu to
wstawić 0) - procentowy
Skróty stosowane do obliczenia narzutów to:
M -cena materiałów, R- cena robocizny, S- cena sprzętu
8) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 5);
9) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Załącznik nr 9 do SIWZ;
10) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu,
przygotowane zgodnie z treścią pkt 1;
11) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki;
12) W przypadku gdy Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nie posiadające
obywatelstwa polskiego wraz z ofertą handlową należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca dokonał
weryfikacji posiadanych przez ww. cudzoziemców wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terenie
Polski a posiadane przez cudzoziemców dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące wymagania
formalnoprawne,
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażona w złotych polskich i obejmuje wszystkie
koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu Zakupu wymaganej jakości i w wymaganym terminie,
włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem Dokumentacji, Robót i czynności im
towarzyszących i stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość
przedmiotu Zakupu.
3.2 Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Zakupu, które zostały opisane w specyfikacji Zakupu.
3.3 Cena za realizację zadania stanowiącego przedmiot Zakupu jest ceną ryczałtową i nie może ulec
pogorszeniu w ramach wyjaśnienia do oferty lub jej uzupełnienia.
3.4 Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.
3.5 Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczany będzie podatek od towarów i usług zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.1. Kryteria oceny ofert:
o Cena - 90%
o Termin realizacji - 10%
4.2. Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 4.1 dokonuje się na podstawie następujących
wzorów arytmetycznych:
Cena:
najniższa cena ofertowa
---------------------------------- x waga kryterium
cena badanej oferty
Termin realizacji Zadania:
najkrótszy termin realizacji
---------------------------------------------------------- x waga kryterium
termin realizacji zadania w badanej ofercie
4.3. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
5. NEGOCJACJE
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
z Wykonawcami negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogą być: wartości, parametry kryteriów wyboru oferty
oraz warunki handlowe. O formie i terminie negocjacji, Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez Platformę
zakupową.
6.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
6.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty

poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
6.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem
Załączników nr 3-7 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę
sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Zamawiający udostępni wersję edytowalną Załącznika
nr 8 i 13 do SIWZ. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz zaparafowane. Skany dokumentów
muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w
tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.
6.6 Oferta lub dokumenty mogą być złożone także w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w formie
elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym w formacie
XAdES lub PAdES w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego.
Dokument podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, uważa się za
niezłożony.
6.7 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem ,,za zgodność z oryginałem"
uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, o którym mowa w pkt 6.6 powyżej.
6.8 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/ lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą
,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym
zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
6.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
8.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie
Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
9 WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie
wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 8 powyżej - wpłynie w terminie nie
krótszym niż 5 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie
niezwłocznie opublikowana na Platformie zakupowej.
10 ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem korekty
oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie, do których stosuje się

postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu oraz negocjacji kryteriów oceny ofert i warunków handlowych o
których mowa w pkt 5 powyżej.
11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Dziale I. pkt 4 SIWZ.
11.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o kolejny okres. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
powinna być wyrażona na piśmie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem że
z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie
przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.3 W przypadku wygrania postępowania przetargowego przez podmiot należący do GK PERN, Wykonawca ten
po uzyskaniu informacji o wygranej zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu dokumenty
wymienione w Procedurze Cen Transferowych w GK.
11.4 Jeżeli w ramach niniejszego postępowania przetargowego wygra spółka z Grupy Kapitałowej PERN
Zamawiający informuje, że dokona zmian we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
- w zakresie obowiązków wynikających z Procedury Cen Transferowych w Grupie Kapitałowej PERN.
12 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać i odesłać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji od Zamawiającego.
13. WADIUM - nie dotyczy.

Uwagi:
14 KLAUZULA INFORMACYJNA ,,RODO"
14.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku,
09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: ,,PERN" lub ,,Zamawiający").
14.2 PERN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych, poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie
na adres wskazany w pkt 14.1 powyżej, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych".
14.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:
1) przeprowadzenie Postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty;
2) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy
w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu;
3) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji
w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych
przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG);
5) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami;
6) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego.
14.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt 14.3 powyżej na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Zamawiającym, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
przepisów podatkowych i rachunkowych;

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń.
Prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego
poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych,
których stroną jest PERN oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie
kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN.
14.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych
osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich
przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją
osoby, której dane dotyczą.
14.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.
14.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie zakupowej, dostępnej
na: www.platformazakupowa.pl/pern oraz na stronie www.pern.pl w zakładce ,,RODO".

Kontakt:
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1 w zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Katarzyna Chróścicka, tel.: 502 041 622
lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej;

9.2 w zakresie wizji lokalnej: Zbigniew Urbanek, tel. 609 106 559, e-mail: zbigniew.urbanek@pern.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.