Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

REMONT LOKALI KOMUNALNYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

REMONT LOKALI KOMUNALNYCH

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Koło
Stary Rynek 1
62-600 Koło
powiat: kolski
zamowienia.publiczne@kolo.pl
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=128334
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT DWÓCH LOKALI KOMUNALNYCH:
ZADANIE NR 1: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 9/2 W KOLE.
ZADANIE NR 2: REMONT LOKALU KOMUNALNEGO PRZY ULICY STARY RYNEK 11/4
Krótki opis przedmiotu zamówienia
A. ZADANIE NR 1: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Kilińskiego 9/2 w Kole.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu komunalnego przy ulicy Kilińskiego 9/2 w Kole, (opis przedmiotu zamówienia - zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).
1. Wymiana i remont elementów drewnianych podłóg: tj. rozebranie istniejących podłóg, wykonanie wymiany elementów drewnianych i metalowych podłóg, wywiezienie gruzu z rozbiórki, wykonanie wentylacji pustki pod podłogami.
2. Naprawa tynków: tj. rozebranie podsufitki i wywiezienie gruzu, wykonanie nowej okładziny sufitów z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie drewnianym, odbicie tynków ścian w miejscach spękań i wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych w ich miejsce.
3. Rozebranie ścianek działowych, wywiezienie gruzu z rozbiórki, wykonanie nowych ścianek z płyt gipsowo - kartonowych.
4. Wykonanie robót malarskich: tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i ścianach, wykonanie gładzi gipsowych 1-warstwowych, gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną.
5. Wymiana stolarki okiennej: tj. demontaż istniejącej stolarki okiennej, montaż nowej stolarki okiennej trzy szybowej, demontaż istniejących i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej, wykucie istniejących i montaż nowych parapetów wewnętrznych z PVC.
6. Wymiana stolarki drzwiowej: tj. wykucie z muru istniejących ościeżnic drzwiowych, montaż nowych: ościeżnic, skrzydeł drzwiowych płytowych fabrycznie wykończonych i drzwi zewnętrznych wejściowych ocieplonych.
7. Podłogi: tj. wykonanie nowych podłóg z wykładziny z tworzyw sztucznych.
8. Wykonanie wykładziny ścian z płytek szkliwionych.
9. Wykonanie i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych: tj. miski ustępowej, umywalki, brodzika, zlewozmywaka, urządzenia do podgrzewania wody, kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
10. Wymiana istniejących: wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz przyłącza do mieszkania na trójfazowe 3x230V.
11. Montaż 4 grzejników elektrycznych.
12. Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i łazience.
ZADANIE NR 2: Remont lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w Kole.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu komunalnego przy ulicy Stary Rynek 11/4 w Kole, (opis przedmiotu zamówienia - zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót).
1. Naprawa tynków: tj. rozebranie podsufitki i wywiezienie gruzu, wykonanie nowej okładziny sufitów z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie drewnianym, odbicie tynków ścian w miejscach spękań i wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych w ich miejsce.
2. Wykonanie konstrukcji wsporczej z rur ze stali nierdzewnej z zawieszeniem kotary z folii zasłon brodzików
3. Wykonanie robót malarskich: tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach i ścianach, wykonanie gładzi gipsowych 1-warstwowych, gruntowanie i malowanie farbą emulsyjną.
4. Wymiana stolarki drzwiowej: tj. wykucie z muru istniejących ościeżnic drzwiowych, montaż nowych: ościeżnic, skrzydeł drzwiowych płytowych fabrycznie wykończonych.
5. Podłogi: tj. wykonanie nowych podłóg z wykładziny z tworzyw sztucznych i paneli drewnianych.
6. Wykonanie wykładziny ścian z płytek szkliwionych.
7. Wykonanie i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych: tj. miski ustępowej, umywalki, brodzika, zlewozmywaka, urządzenia do podgrzewania wody, kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.
8. Wymiana istniejących: wewnętrznej instalacji elektrycznej w mieszkaniu oraz przyłącza do mieszkania na trójfazowe 3x230V.
9. Montaż 4 grzejników elektrycznych.
10. Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni i łazience.

CPV: 45211000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00406676, ZP.271.14.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServletMP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=128334
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienia.publiczne@kolo.pl. tylko na etapie zadawania pytań do SWZ. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu. Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem internetowym: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/ w zakładce ,,Baza wiedzy". Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie - zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie"Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.). Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność ,,Zadaj pytanie" (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność ,,Przystąp do postępowania" i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce ,,Korespondencja skierowana do Zamawiającego".
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej zamówienia.publiczne@kolo.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale XX SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-06 12:00
Miejsce składania ofert: https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Oferta" w celu złożenia oferty wybiera polecenie ,,Złóż ofertę/wniosek". Szczegółowa instrukcja postępowania przy składaniu oferty zawarta jest w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.