Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa omodelowania detalu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa omodelowania detalu

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: THONI ALUTEC Sp. z o. o
Przyszowska 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
158149731
jakub.jachim@thoni-alutec.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173915
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: 158149731
Termin składania ofert: 2023-10-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr: MUSTER/TA/M/0199/2023 dotyczące omodelowania detalu
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-1385/19 - Opracowanie technologii wytwarzania skomplikowanych i spersonalizowanych detali opartej o udoskonalone metody dwuetapowego projektowania oraz nowej innowacyjnej techniki odlewania stanowiącą przełom w

Część 1
Omodelowanie detalu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa omodelowania detalu.
2) Szerszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Szczegółowy opis zamówienia będzie przesyłany do Oferenta droga mailową po wcześniejszym podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

CPV: 43415000-5

Dokument nr: 2023-818-173915, MUSTER/TA/M/0199/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-23

5) Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego:
Thoni Alutec Sp. z o. o.
ul. Przyszowska 1, 37-450 Stalowa Wola
6) Sposób składania Ofert:
- W formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adresy e-mail Zamawiającego: zbigniew.moskal@thoni-alutec.pl i jakub.jachim@thoni-alutec.pl. W tytule wiadomości należy podać nr zapytania ofertowego tj.: MUSTER/TA/M/0199/2023
- W formie papierowej pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. W przypadku przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska), za skuteczne złożenia Oferty uznaje się nadanie Oferty w placówce operatora wyznaczonego przed końcem terminu składania Ofert. W przypadku wysłania Oferty w inny sposób, za termin złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
- Przez Bazę Konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
stalowowolski
Gmina
Stalowa Wola
Miejscowość
Stalowa Wola

Nie ma konieczności podpisywania umowy o zachowaniu poufności w przypadku gdy przedmiotowa umowa między Zamawiającym a Oferentem była już wcześniej podpisana w ramach poprzednich konkursów których przedmiotem zamówienia było omodelowanie detalu. W takim przypadku w celu otrzymania kompletnej specyfikacji technicznej, Oferent musi wyrazić jedynie chęć wzięcia udziału w konkursie.
3) Na potrzeby porównania ofert złożonych w ramach zapytania, Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (złącznik nr 1). Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu do zakładu Zamawiającego.
4) W przypadku otrzymania oferty w walucie innej niż PLN, dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych, ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie która zostanie przeliczona na złote polskie zgodnie z kursem NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia.

8) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania jest możliwe na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie zwróci Oferentom kosztów przygotowania ofert.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Dostawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu polegających w szczególności:
- na konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy, w tym otrzymania decyzji NCBiR zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
- przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy, Oświadczenie o przesunięciu terminu
- wykonywania przedmiotu umowy składane jest przez Zamawiającego i określa nowy termin, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu
- umowy na łączny okres nie dłuższy niż 8 tygodni, kiedy to Dostawcy nie będą z tego tytułu
- przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego, w szczególności Dostawcy nie będą
- przysługiwały roszczenia o wypłatę wynagrodzenia z tytułu magazynowania lub przestoju w
- wykonywaniu przedmiotu umowy, kar umownych,
- jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, zmiany Umowy obejmują, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zmiany mogące skutkować zmianą przedmiotu umowy lub wynagrodzenia Dostawcy (zwiększenia lub zmniejszenia tego wynagrodzenia), w szczególności:
- gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości Umowy a jednocześnie nie jest większa niż 214.000 Euro.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien prowadzić działalność w zakresie produkcji modeli odlewniczych od co najmniej 5 lat.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu: oświadczenie o kryteriach dostępu (Załącznik nr 3), iż spełnia ten warunek.
Oferent w ciągu dwóch lat liczonych od dnia niniejszego ogłoszenia zbudował i dostarczył omodelowanie odlewnicze do co najmniej 5 różnych zakładów odlewniczych innych niż Thoni Alutec Sp. z o.o.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu: oświadczenie o kryteriach dostępu (Załącznik nr 3), iż spełnia ten warunek. Ponadto w celu potwierdzenia należytego wykonania przedmiotowych zamówień należy załączyć co najmniej 5 listów referencyjnych pochodzących od omawianych zakładów odlewniczych które potwierdzają, że dostawy zrealizowane w ciągu dwóch lat liczonych od dnia niniejszego ogłoszenia zostały należycie wykonane. Brak załączenia co najmniej 5 listów referencyjnych poskutkuje odrzuceniem oferty.
Nie ma konieczności załączania listów referencyjnych w przypadku gdy przedmiotowe dokumenty były już wcześniej przesłane Zamawiającemu w ramach poprzednich konkursów, których przedmiotem zamówienia było omodelowanie detalu.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent posiada zaplecze techniczne i maszynowe umożliwiające dostawę przedmiotu zamówienia który będzie zgodny ze opisem zamówienia (Załącznik nr 4) oraz szczegółową specyfikacją udostępnioną Dostawcy przez Zamawiającego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu: oświadczenie o kryteriach dostępu (Załącznik nr 3) iż spełnia ten warunek.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3), iż spełnia ten warunek.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu: oświadczenie o kryteriach dostępu (Załącznik nr 3), iż spełnia ten warunek.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Dostawcy zobowiązani są dostarczyć w złożonej ofercie:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru (załącznik nr 1).
- Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2).
- Podpisane oświadczenie o kryteriach dostępu (załącznik nr 3).
- Podpisana umowa o zachowaniu poufności (załącznik nr 5) - umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana na etapie przygotowywania oferty i podpisana przed złożeniem oferty. Nie ma konieczności podpisywania umowy o zachowaniu poufności w przypadku gdy przedmiotowa umowa między Zamawiającym a Oferentem była już wcześniej podpisana w ramach poprzednich konkursów których przedmiotem zamówienia było omodelowanie detalu.
Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1) Wykluczenia:
a) Z postępowania wyklucza się Dostawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wymienionych w oświadczeniu Dostawcy, wykluczenie oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (oferta niekompletna).
c) Dostawców, którzy złożyli ofertę po terminie.
d) Dostawców, w stosunku do których Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez nich informacje istotne dla postępowania są nieprawdziwe.
e) Za odrzuconą uznaje się również ofertę, jeśli Dostawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
f) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
g) Z postępowania mogą zostać wykluczeni Dostawcy, których oferta będzie budzić wątpliwości wiarygodności, poprzez np. rażąco niską cenę.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej a także oferty wariantowej.
2) Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania zawrze umowę z wybranym Dostawcą na dostawę przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-21
Data ostatniej zmiany
2023-09-21 12:48:36

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium ,,Cena" - waga 85 punktów
punktacja wg wzoru:
(Cmin / Cx) x 85 punktów, gdzie:
- Cmin - oznacza najniższą cenę netto zaoferowaną
- Cx - oznacza cenę netto oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,Ilość dni na dostawę do Zamawiającego" - waga 15 punktów
Czas dostawy, od złożenia przez Zabawiającego zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych)
> 30 dni - 0 pkt.
od 22 do 30 dni - 7,5 pkt.
=< 21 dni - 15 pkt.

7) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria:
Kryterium ,,Cena" + Kryterium ,,Ilość dni na dostawę do Zamawiającego"
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o miejscu na liście rankingowej decyduje wyższa ilość punktów Kryterium ,,Cena" a gdyby i to nie rozstrzygnęło, to zadecydują dodatkowe negocjacje z Dostawcami, gdzie miernikiem będzie niższa deklaracja cenowa.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Jachim
tel.: 158149731
e-mail: jakub.jachim@thoni-alutec.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.