Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Przebudowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
Węgorzewska 4
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
874293426
sekretariat@zdpgizycko.pl
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/pn/zdpgizycko/demand/notice/public/106580/details
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 874293426
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Ul. Suwalskiej w Giżycku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 4464N - Ul. Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od km 0+705,00 do km 0+982 o długości 277 m.
Zakres zamówienia obejmuje: korektę łuków pionowych i łuków poziomych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika po prawej stronie drogi oraz jednej zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, zapewnienie miejsc dostępu do drogi z posesji (przebudowę istniejących zjazdów) oraz ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych - stanowiących załączniki do SWZ.

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 2023/BZP 00407251, SB.2501.7.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/pn/zdpgizycko/demand/128287/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Złożenie oferty wymaga posiadania konta na Platformie i zgłoszenia się do postępowania.
3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl:
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
- wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
- podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku: https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/
5. Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę na platformie zakupowej jest widoczna jako zaszyfrowana, do momentu jej odszyfrowania przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę jej wczytania na Platformie, tj. zapisania na Platformie wszystkich plików. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza polecenie ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia - dokumenty ,,stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Tajne" - wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ,,Dodaj".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Dróg Powiatowych, tel. 87 4293426, e- mail: sekretariat@zdpgizycko.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Pauliną Więckiel, za pośrednictwem adresu e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl lub telefonicznie 534-860-829.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowany, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także
na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenie przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/pn/zdpgizycko/demand/notice/public/106580/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SB.2501.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1427000,04 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 4464N - ul. Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od km 0+705,00 do km 0+982 o długości 277 m.
Zakres zamówienia obejmuje: korektę łuków pionowych i łuków poziomych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika po prawej stronie drogi oraz jednej zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, zapewnienie miejsc dostępu do drogi z posesji (przebudowę istniejących zjazdów) oraz ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych - stanowiących załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) = 60 % = 60 pkt
Okres udzielenia gwarancji (G) = 40 % = 40 pkt
W ramach kryterium ,,Cena" (C) oceniana będzie cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = ( C min : C o) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ,,Cena"
C min - najniższa cena spośród ofert ocenianych
C o - cena oferty ocenianej
Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimalnie 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego albo od daty podpisania dokumentu, potwierdzającego usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze.
Zamawiający w ramach Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" (G), przyzna wykonawcy punkty według następujących zasad:
- zaoferowanie 3 -letniego okresu gwarancji = 0 pkt
- zaoferowanie 4 -letniego okresu gwarancji = 20 pkt
- zaoferowanie 5 -letniego okresu gwarancji = 40 pkt
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w
kryteriach opisanych powyżej, zgodnie ze wzorem:
P= C+G
w tym:
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (100%), przy czym 1 pkt = 1% w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na przebudowie/budowie/remoncie (z wyłączeniem remontów cząstkowych) ulicy lub drogi, o wartości nie mniejszej niż 850 000,00 zł (brutto).
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek nie podlega sumowaniu, tzn. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym powyżej doświadczeniem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższego podmiotowego środka dowodowego, aktualnego na dzień jego złożenia, potwierdzających okoliczności na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ), w zakresie:
- art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższego podmiotowego środka dowodowego, aktualnego na dzień jego złożenia, potwierdzających okoliczności na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, który powołuje się na materiały lub rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać w ofercie, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, w szczególności w specyfikacjach technicznych. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 - 107 ustawy Pzp, np. wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 20.1 SWZ
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 20.3 SWZ (jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie o których mowa w pkt. 20.2 SWZ - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiająpełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego; natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 20.1 SWZ. Oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 20.1.4 lit. b) SWZ składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenia o których mowa w ust. 20.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Pzp
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 9 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena (C) = 60 % = 60 pkt
Okres udzielenia gwarancji (G) = 40 % = 40 pkt
W ramach kryterium ,,Cena" (C) oceniana będzie cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = ( C min : C o) x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ,,Cena"
C min - najniższa cena spośród ofert ocenianych
C o - cena oferty ocenianej
Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji, zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimalnie 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego albo od daty podpisania dokumentu, potwierdzającego usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze.
Zamawiający w ramach Kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" (G), przyzna wykonawcy punkty według następujących zasad:
- zaoferowanie 3 -letniego okresu gwarancji = 0 pkt
- zaoferowanie 4 -letniego okresu gwarancji = 20 pkt
- zaoferowanie 5 -letniego okresu gwarancji = 40 pkt
Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w
kryteriach opisanych powyżej, zgodnie ze wzorem:
P= C+G
w tym:
P - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji"
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (100%), przy czym 1 pkt = 1% w kryteriach oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-04

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.