Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów i surowców niezbędnych do wykonania głowic wiercących

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów i surowców niezbędnych do wykonania głowic wiercących

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GONAR-BIS Sp.z o.o
Obroki 109
40-833 Katowice
powiat: Katowice
668672740
konczak@gonar.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173900
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 668672740
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2023 z dnia: 21.09.2023 r. na dostawę materiałów i surowców niezbędnych do wykonania głowic wiercących - materiał w gatunku 42CrMo4 (40HM).
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0418/19 - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra-wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym

Część 1
DOSTAWA materiału w gatunku 42CrMo4 (40HM).

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2023 z dnia: 21.09.2023 r. na dostawę materiałów i surowców niezbędnych do wykonania głowic wiercących - materiał w gatunku 42CrMo4 (40HM) dla projektu pn. ,,Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultra wytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020,Działanie 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw".
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i surowców niezbędnych do wykonania głowic wiercących - materiał w gatunku 42CrMo4 (40HM), do siedziby Zamawiającego tj. Ul. Obroki 109, 40-833 Katowice, zgodnie ze specyfikacją techniczną znajdującą się w WYMAGANIACH SZCZEGÓŁOWYCH stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Szczegółowe informacje odnośnie warunków i sposobu składania oferty znajdują się w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 35/2023 będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 14622000-7

Dokument nr: 2023-264-173900, 35/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10
Dostawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy Ul. Obroki 109 w Katowicach (woj. śląskie).
Maksymalny TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 40 dni od daty podpisania umowy.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniającyc
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Oferent przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych stanowiące Załącznik nr 3.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wypełnione Załączniki/Oświadczenia/Dokumenty, wymienione w rubryce Załączniki ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 35/2023 tj.
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z płatnościami.
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia brakujących
dokumentów.
Informacje odnośnie oferty:
1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
2. Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Nazwę i numer zapytania ofertowego,
- Termin realizacji zamówienia,
- Datę przygotowania oferty,
- Termin ważności oferty - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
- Szczegółowy zakres oferty,
- Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku
udziału w postępowaniu,
- Odniesienie się do kryteriów wyboru oferty,
- Cenę netto i brutto w PLN lub w innej walucie. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, jednoznaczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej realizacji zamówienia. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert,
- Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo/upoważnienie musi być załączone do oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, zamieszczonego w formularzu oferty (Załącznik nr 2).
II. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik nr 4).
W przypadku, gdy Oferent bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-21
Data ostatniej zmiany
2023-09-21 13:13:07

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Metoda oceny kryterium:
Cena (C)* 100%
(C min : C bad) x 100 x 100%
gdzie:
C min - najniższa cena zamówienia netto spośród ofert nieodrzuconych
C bad - cena zamówienia netto ocenianej oferty
Uwaga: 1 % = 1 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100 punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Kończak
tel.: 668672740
e-mail: konczak@gonar.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.