Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Kruszywo grube bazaltowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kruszywo grube bazaltowe

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PEKABEX BET S.A
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań
powiat: Poznań
+48 695 952 244
szymon.wojciechowski@pekabex.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173923
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 695 952 244
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kruszywo grube bazaltowe 8/16 (332,7 ton)
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0098/22 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki pre

Część 1
Kruszywo grube bazaltowe 8/16 (332,7 ton)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Kruszywo grube bazaltowe 8/16 (332,7 ton)
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 14212330-2

Dokument nr: 2023-18124-173923

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-09-28

Oferta może zostać złożona:
1. Za pośrednictwem strony internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Elektronicznie na adres:
szymon.wojciechowski@pekabex.pl
lub
karolina.radlicka@pekabex.pl

3.W wersji papierowej na adres korespondencyjny:
PEKABEX BET SP. Z O.O.
ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań-Jeżyce
Miejscowość
Poznań

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w niniejszym zapytaniu.
Zmiana umowy może wynikać wyłącznie ze zmiany okresu realizacji projektu ,,Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0", lub jego etapu/etapów i nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta musi zawierać następujące elementy:
-Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
-Datę przygotowania i termin ważności oferty,
-Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (podpisane oświadczenia załączone do przetargu),
-Zakres i szczegółowy opis oferowanej usługi w ramach oferty,
-Cenę całkowitą netto i brutto każdego zadania oraz sumę całkowitą,
-Warunki i terminy płatności zgodne z specyfikacją zamówienia
-Okres realizacji przedmiotu oferty,
-Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
-Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Uwaga: W przypadku, gdyby wykazywane przez Wykonawcę dostawy były zrealizowane w walucie obcej (innej niż PLN), Wykonawca powinien podać te wartości w walucie polskiej (PLN). Przeliczenie wartości powinno nastąpić w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego datę wszczęcia postępowania (opublikowanie Zapytania na Bazie Konkurencyjności). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.
Wraz z ofertą powinno zostać przesłane na adres Zamawiającego zaparafowane niniejsze zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi załącznikami.
Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pan Szymon Wojciechowski, e-mail: szymon.wojciechowski@pekabex.pl, tel. +48 695 952 244.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Załączniki:
1.Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór).
3.Załącznik nr 3 - Formularz oferty (wzór)
4.Załącznik nr 4 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (wzór).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie w/w warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków może zostać odrzucony z postępowania przez Zamawiającego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferty mogą składać tylko przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
1. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w
przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują się w okresie
restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
2. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
3. W przypadku osoby fizycznej - nie będącej skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 3;
5. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.
Spełnienie w/w warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków może zostać odrzucony z postępowania przez Zamawiającego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-21
Data ostatniej zmiany
2023-09-21 13:10:31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto- 100 pkt.(100%)
Liczba pkt. w kryterium ,,cena" będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
C v C_min/C_oferty x 100;
gdzie C - liczba pkt. dla danej oferty
C_min - najmniejsza cena z otrzymanych ofert
C_oferty - cena oferty badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Szymon Wojciechowski
tel.: +48 695 952 244
e-mail: szymon.wojciechowski@pekabex.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.