Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Węzeł rozładunkowo-magazynowy ciekłego chloru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Węzeł rozładunkowo-magazynowy ciekłego chloru

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elemental Strategic Metals Sp. z o.o
Traugutta 42a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
+48 511 68 96 69, +48 511 689 949, +48 453 071 409
m.kolodiuk@elementalsm.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173885
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 511 68 96 69, +4
Termin składania ofert: 2023-10-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wielobranżowego węzła rozładunkowo-magazynowego ciekłego chloru z systemem odparowania oraz systemem neutralizacji wycieków według projektu/Supply and construction of a complete package comprising liquid chlorine unloading and storage hub, evaporation system and spill neutralisation system according to the project
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-8001/20 - "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu"

Część 1
Węzeł rozładunkowo-magazynowy ciekłego chloru

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana będzie w języku polskim i angielskim.
Przedmiotem niniejszego zamówienia nr IPCEI 456/2023 jest dostarczenie, montaż oraz uruchomienie sprzętu do węzła magazynowania chloru oraz systemu neutralizacji wycieków chloru do zakładu Elemental Strategic Metals w Zawierciu przy Ul. Podmiejskiej.
Podstawowe parametry i wymagania znajdują się w załącznikach nr 1 oraz nr 2 załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami, których oferty nie podlegają odrzuceniu na równych warunkach, w celu doprowadzenia do polepszenia ofert w zakresie cen. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony protokołem z negocjacji.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty przewiduje się podpisanie z Wykonawcą umowy na realizację prac i dostaw opisanych w niniejszym zapytaniu, na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Warunki handlowe

CPV: 24311900-6, 44160000-9, 44163000-0, 44610000-9, 44611000-6, 45310000-3, 45317000-2, 71300000-1

Dokument nr: 2023-1106-173885, IPCEI 456/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-23

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10
a ) Harmonogram projektu:
Projekt będzie realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem:
- Szacowany termin podpisania umowy - październik 2023 r.
- DOSTAWA, montaż oraz uruchomienie urządzeń i osprzętu (odbiór całości przedmiotu zamówienia) - do 20 grudnia 2023 r.,
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Zawiercie
Miejscowość
Zawiercie

Wymagania:
b) Cena i warunki płatności
Praca będzie rozliczana zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie.
Płatności będą związane z osiągnięciem ustalonych przez strony kamieni milowych takich jak wymienionych poniżej.
Proponowany harmonogram płatności:
- 30% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu Umowy jako wynagrodzenie za mobilizację Wykonawcy i przystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy (warunkiem wypłacenia zaliczki jest jej zabezpieczenie np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub weksla),
- 50% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po dostawie urządzeń na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego,
- 20% ceny na podstawie faktury VAT wystawionej po instalacji i uruchomieniu na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wszystkie płatności dokonywane będą 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury wystawionej zgodnie z ustalonymi zasadami rozliczeń.
Wszystkie faktury będą dostarczane w formie elektronicznej na uzgodnione adresy e-mail wraz z dokumentami potwierdzającymi dostawę/montaż/uruchomienie zatwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego.
c) Kary umowne.
W przypadku opóźnienia w dostawie i/lub realizacji będą naliczane kary umowne w wysokości 1,5 % wartości kontraktu w pierwszym tygodniu i wzrastające o 1,5% w każdym kolejnym tygodniu (przykład: pierwszy tydzień 1,5%, 2 - 3%, 3 - 4,5% itd.)
Wszystkie łączne kary umowne ograniczone do 20 % wartości umowy.
Kary umowne nie mają zastosowania, jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
Obowiązuje 2 tygodniowy okres karencji na każde wydarzenie.
Zamawiający zastrzega, iż obligatoryjnymi zapisami Umowy, którą zawrze z wybranym Dostawcą będą następujące rodzaje zapisów:
1. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wszelkich utworów (w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych), które potencjalnie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia.
2. Kary umowne za opóźnienie w wysokości 1.5% wartości całości Umowy za każdy tydzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia lub któregokolwiek z etapów dostawy. Przy czym maksymalna wartość tych kar wynosić będzie 20% wartości zamówienia.
3. Kara umowna w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Oferenta z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin ważności oferty: co najmniej 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Kwoty wskazane w walutach innych, niż PLN, zostaną przeliczone na PLN po kursie średnim NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
*** ENGLISH VERSION ***
PLEASE NOTE!
A detailed description of the subject of the contract is included in Specification of Essential Terms of the Tender (SIWZ), constituting Attachment no 1 to this request for quotation.
The Specification of Essential Terms of the Tender (SIWZ) will be made available in Polish and in English.
The subject of this request for proposal No. IPCEI 456/2023 is the supply, installation as well as commissioning of equipment for a chlorine storage and evaporation facilities in addition to a chlorine leak neutralisation system for the Elemental Strategic Metals plant in Zawiercie, Podmiejska Street.
The basic parameters and requirements can be found in the Attachment No. 1 and No. 2 attached to Specification of the Essential Terms of the Order (SIWZ).
In the course of the evaluation of the offers, the Ordering Party may enter into price negotiations with all Bidders whose bids are not subject to rejection on equal terms, in order to improve the bids in terms of prices. The course of the negotiations will be confirmed by the negotiation protocol.
After selecting the most advantageous offer, it is expected that a contract will be signed with the Contractor for the performance of the works described in this request for quotation, on the terms set out in the Specification of Essential Terms of the Tender constituting Attachment No. 1 to this request for quotation.
If the Contractor whose offer has been selected refuses to sign the contract, the Ordering Party may sign the contract with the next contractor who obtained the next highest number of points in the contract award procedure.
Commercial terms
a) Time schedule of the project
The project will be realized in accordance with the time schedule below:
- Estimated contract signing date - October 2023.
- Delivery, installation and commissioning of the equipment and accessories - until 20 December 2023,
b) Price and payment terms
The work will be settled in accordance with the schedule agreed in the contract. Payments will be related to the achievement of milestones agreed by the parties such as those listed below.
Proposed payment schedule:
- 30% of the price on the basis of a VAT invoice issued after the signing of the Contract as remuneration for mobilization of the Contractor and commencement of execution of the subject matter of the Contract (the advance payment is conditional on its being secured, e.g. in the form of a bank/insurance guarantee or a promissory note),
- 50% of the price based on a VAT invoice issued after delivery of the equipment on the basis of a delivery protocol signed by the Ordering Party's representative,
- 20% of the price on the basis of a VAT invoice issued after installation and commissioning on the basis of a final acceptance protocol signed by the Ordering Party's representative.
All payments will be made 30 days from the receipt of a correctly issued invoice provided in compliance with the agreed-upon settling rules.
All invoices will be delivered electronically to the agreed e-mail addresses together with the documents confirming delivery/assembly/commissioning approved by the Ordering Party's representative.
c) Penalties
In the event of delay in delivery and/or performance, liquidated damages of 1.5% of the contract value in the first week and increasing by 1.5% in each subsequent week will be charged (example: first week 1.5%, week 2 - 3%, week 3 - 4.5%, etc.).
All total contractual penalties limited to 20% of the contract value.
Contractual penalties do not apply if the delay is due to circumstances attributable to the Purchaser.
A grace period of 2 weeks per event applies.
The Ordering Party stipulates that the following types of provisions will be obligatory in Agreement that will be signed with the chosen Supplier:
1.Transfer of copyrights to any new creations (within the meaning of the Act on copyright and related rights) to the Ordering Party that may potentially arise during the execution of the public tender.
2.Contractual penalties for delay in the amount of 1.5% of the value of the entire Agreement for each week of delay in the delivery of the subject of the order or any of the delivery stages. The maximum value of these penalties will be 20% of the contract value.
3.Contractual penalty in the event of termination or withdrawal from the Agreement by the Supplier for reasons not attributable to the Ordering Party.
The minimum bid validity period required by the Ordering Party: at least 30 days from the bid submission deadline.
Amounts in the currencies other than PLN shall be calculated to PLN at the average exchange rate of Polish National Bank of the date of publishing of the announcement.
Assessment criteria:
Number of evaluation criteria: 1
Is the price criterion: Yes
Description:
Points are calculated on the basis of the net price for the subject of the tender, according to the formula:
C=(Cnaj/Co)x100,
where:
C - number of points for a given offer,
Cnaj - lowest net price from valid offers,
Co - net price from a given offer,
therefore the maximum number of points: 100.
NOTE: THIS REQUEST FOR QUOTATIONS IS TRANSLATED INTO ENGLISH VERSION FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. IN THE EVENT OF ANY INCONSISTENCY OR DISCREPANCY BETWEEN POLISH VERSION AND ENGLISH VERSION OF THIS PUB
Okres gwarancji
24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego/24 months from the date of signing the final protocol
Zamówienia uzupełniające
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
W trakcie realizacji projektu może wystąpić konieczność złożenia zamówień uzupełniających u wyłonionego Wykonawcy, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Wykonawcą (dotyczy zakresów zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego).
W trakcie realizacji projektu może również wystąpić konieczność złożenia zamówień dodatkowych u wyłonionego Wykonawcy, dotyczących usług lub dostawy urządzeń nie uwzględnionych w dokumentacji niniejszego zamówienia, ale zgodnych z przedmiotem całego zamówienia/zapytania ofertowego i których zamówienie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania podstawowego przedmiotu zamówienia. Zamówienia dodatkowe dotyczą sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego i/lub profesjonalnych oferentów oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą.
Zamówienia uzupełniające lub dodatkowe, o których mowa powyżej, realizowane będą na warunkach uzgodnionych z Wykonawcą, analogicznych lub skorygowanych odpowiednio wobec warunków określonych w umowie obejmującej zamówienie podstawowe.
*** ENGLISH VERSION ***
During the implementation of the project, it may be necessary to place supplementary orders with the selected Contractor, in the amount not exceeding 10% of the order value specified in the contract concluded with this Contractor (applies to the scopes consistent with the subject of the basic contract).
During the project implementation, it may also be necessary to place additional orders with the selected Contractor, regarding services or delivery of equipment not included in the documentation of this order, but consistent with the subject of the entire order/request for quoatation and whose order is necessary for the proper performance of the basic subject of the order. Additional orders relate to a situation that was previously unforeseeable by the Ordering Party and/or professional bidders, and for technical or economic reasons, separating the additional order from the main order would require disproportionately high costs or the performance of the basic order depends on the performance of the additional order.
The value of additional orders may not exceed 10% of the order value specified in the contract concluded with the selected Contractor.
The supplementary or additional orders referred to above will be implemented under the conditions agreed with the Contracto adjusted accordingly to the conditions set out in the contract covering the basic order.
Warunki zmiany umowy
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju lub wytycznych wpływających na sposób realizacji projektu i rozliczania wydatków kwalifikowanych,
b) wystąpienie siły wyższej lub innego niż siła wyższa zdarzenia zewnętrznego, której Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec, a która uniemożliwia lub utrudnia wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w tym dochowania terminów zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami oferty Wykonawcy,
c) gdyby niewprowadzenie zmian do umowy groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
d) w przypadku zmiany terminu realizacji projektu w ramach którego współfinansowane jest niniejsze zamówienie, zmiana realizacji Przedmiotu Umowy może również ulec zmianie,
e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia, zmniejszenie Wynagrodzenia lub innych kosztów, wynikających pośrednio lub bezpośrednio ze sposobu realizacji Przedmiotu Umowy).
2. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
*** ENGLISH VERSION ***
1. The Ordering Party stipulates the possibility of changing the provisions of the concluded contract in relation to the content of the offer on the basis of which the Contractor was selected, in the event of at least one of the circumstances listed below, taking into account the given conditions for their implementation, i.e.:
a) change in the method of settling the contract or making payments to the Contractor, e.g. as a result of changes to the contract for co-financing concluded by the Ordering Party with the National Center for Research and Development or guidelines affecting the method of project implementation and settlement of eligible expenses
b) the occurrence of force majeure or an external event other than force majeure, which the Parties could not foresee and prevent, and which prevents or hinders the performance of the Subject of the Order, including compliance with deadlines in accordance with the request for proposal and the terms and conditions of the Contractor's offer,
c) if failure to introduce changes to the contract could result in non-performance or defective performance of the project,
d) in the event of a change in the deadline for the implementation of the project under which this order is co-financed, the change in the implementation of the Subject of the Agreement may also be changed,
e) in each case when the change is beneficial for the Ordering Party (e.g. it shortens the deadline for the performance of the Subject of the Order, reduces the Remuneration or other costs resulting directly or indirectly from the manner of performing the Subject of the Agreement).
2. Amendments to the Agreement require an annex in writing to be valid, otherwise null and void.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna potwierdzenie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:
- co najmniej 1 węzeł magazynowania chloru
oraz
- co najmniej 1 projekt systemu neutralizacji wycieków chloru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji w odniesieniu do niniejszego warunku w oparciu o listę projektów, sporządzoną przez Oferenta.
Realizacja w/w projektów winna być przedstawiona w formie tabeli z podaniem:
1. daty realizacji,
2. danych kontaktowych Zleceniodawcy umożliwiających potwierdzenie referencji,
3. parametry techniczne danej realizacji (weryfikacja spełnienia kryteriów technicznych - co najmniej 1 węzeł magazynowania chloru oraz co najmniej 1 projekt systemu neutralizacji wycieków chloru.)
*** ENGLISH VERSION ***
Offers may be submitted by Contractors who meet the conditions for participation in the procedure regarding the possession of experience necessary to perform the contract.
For the fulfillment of this condition, the Ordering Party shall consider confirmation by the Contractor that within the last 5 years before the deadline for submitting tenders:
- executed at least 1 chlorine storage and evaporation facility
and
- made at least 1 chlorine leakage neutralisation system project
The Ordering Party reserves the right to verify the information in relation to this condition based on the list of completed projects, drawn up by Tenderer.
The implementation of the above-mentioned projects should be presented in the form of a table with the following:
1. project date,
2. contact details of the Ordering Party enabling confirmation of references,
3. technical parameters of a project (verification of meeting technical criteria - at least 1 chlorine storage and evaporation facilities and at least 1 chlorine leakage neutralisation system project ).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2.Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 781 Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,c)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności
3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty przewiduje się podpisanie z Wykonawcą umowy. W związku z koniecznością wynegocjowania i podpisania umowy, oczekuje się złożenia ofert o terminie ważności nie krótszym, niż 30 dni.
4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawca, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5.W przypadku Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale nie zawierają one wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone dokumenty i oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą uzasadnione wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń, ich uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy, podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wskazanego przez Zamawiającego
terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Uzupełnieniom, poprawie lub wyjaśnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
6.W przypadku Wykonawcy, którego oferta może zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto. Cenę można uznać za rażąco niską jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich nieodrzuconych ofert. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
7.Oferenci, chcący wziąć udział w postępowaniu mogą zadawać pytania Zamawiającemu poprzez portal Baza Konkurencyjności. Odpowiedzi zostaną udzielone również przy wykorzystaniu funkcjonalności ww. portalu (Bazy Konkurencyjności),
8.Do niniejszego postępowania przetargowego zastosowanie mają podstawy wykluczenia określone w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem https://www.uzp.gov.pl
9.Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego (również poprzez wydłużenie terminu na składanie ofert), a także unieważnienia postępowania.
A.Modyfikacja zapytania ofertowego oraz przedłużenie terminu składania ofert:
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w celu usunięcia wad i/lub niejasności co do samej treści zapytania, dostosowania treści zapytania do przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego. Ponadto Zamawiający może dokonać modyfikacji zapytania ofertowego na warunkach określonych w zdaniu poprzednim, w wyniku pytań zadawanych przez potencjalnych Wykonawców za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności i udzielanych na nie odpowiedzi, oraz jeżeli modyfikacja taka okaże się niezbędna w celu prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności mając na uwadze należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). W przypadku modyfikacji istotnych zapisów zapytania ofertowego termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
B.Unieważnienie postępowania:Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy:a)Nastąpiła niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego zmiana okoliczności;b)Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;c)Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;d)Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2.Formularz oferty
3.Oświadczenia Oferenta (RODO, o braku powiązań, etyczne)
4.Tłumaczenie na język angielski "Dodatkowych Warunków Udziału w niniejszym postępowaniu".
5. Lista zrealizowanych projektów sporządzona przez Oferenta
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej lub zobowiązanie/oświadczenie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 4 000 000,00 PLN i dostarczenia jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
7. Oferta techniczna zawierająca opis techniczny oferowanych rozwiązań
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie do reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy)
Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim, podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy, a ich skany przesłane poprzez portal Baza Konkurencyjności w terminie zakreślonym do składania ofert.
*** ENGLISH VERSION ***
The offer includes the following documents and attachments:
1.Specification of the Essential Terms of the Order (SIWZ)
2.Offer Form
3.Bidder's statements and Declarations (GDPR, declaration of no relationships, ethical)
4.English translation of "Additional Conditions of Participation to this tendering procedure"
5.List of completed projects drawn up by the Tenderer
6.Copy of liability insurance policy or a declaration/statement to take out and deliver to the Ordering Party within 7 days from the date of signing the contract a third party liability insurance policy with a liability limit not lower than 4 000 000,00 PLN
7.Technical offer containing Technical description of the solutions offered
8.Power of attorney or other document showing authorization to represent the Contractor (if applicable)
All of the above documents should be prepared in Polish or English, signed by persons authorized to represent the Contractor, and their scans should be sent via the this Competitiveness Base portal within the time limit for submitting offers.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
Oferent powinien dostarczyć Zamawiającemu (wraz z pozostałymi dokumentami, składającymi się na ofertę) i utrzymać ważność przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej i ubezpieczenie produktu z limitem odpowiedzialności nie niższym niż 4 000 000,00 PLN lub jego równowartość w walucie obcej.
*** ENGLISH VERSION ***
The Bidder should deliver to the Ordering Party (together with other documents constituting the proposal) and keep valid through the contract validity period professional public liability and product insurance with the liability limit not lower than 4 000 000,00 PLN or its equivalent in foreign currency.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-21
Data ostatniej zmiany
2023-09-21 13:29:30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty obliczane w oparciu o cenę netto za przedmiot zamówienia, wg wzoru:
C = (Cnaj / Co) x 100,
gdzie:
C - liczba punktów dla danej oferty
Cnaj - najniższa cena netto z ważnych ofert
Co - cena netto z danej oferty
zatem maksymalna liczba punktów: 100.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Magdalena Kołodiuk
tel.: +48 511 68 96 69
e-mail: m.kolodiuk@elementalsm.pl
Karol Czubajewski
tel.: +48 511 689 949
e-mail: k.czubajewski@elementalsm.pl
Karol Undas
tel.: +48 453 071 409
e-mail: k.undas@elementalsm.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.