Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E0, ccw, co, pary, kondensu, instalacji burzowej i deszczowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E0, ccw, co, pary, kondensu, instalacji burzowej i deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Projekt umowy.

CPV: 50000000-5

Dokument nr: 2023/BZP 00407892, DZPZ/333/61TP/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3eaf6e3a-57b7-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce ,,Centrum Pomocy".
1.2. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/ musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
1.3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem osobistym4,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 3. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w
pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja". 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do
komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6. Minimalne
wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w
celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia. 7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem". 8. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@wss.olsztyn.pl ( nie dotyczy składania ofert ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ/333/61TP/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E0, ccw, co, pary, kondensu, instalacji burzowej i deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Projekt umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
4.1. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę przynajmniej min. 3 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.,
4.1.1. Posiadającymi świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 22 marca 1989r o rzemiośle (Dz. U. z 2002r Nr 112 poz. 979) w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
4.1.2. Posiadającymi zaświadczenia stwierdzające kwalifikacje do lutowania rur miedzianych metoda 912-lutowanie twarde płomieniowe.
4.1.3. Posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia w postaci Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SIMP lub SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach : E i D w zakresie Grupy 2 i 3. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz. U. nr 89 z 2003 poz.828
4.2. Zamawiający wymaga, by jedna osoba pełniła nadzór nad praca pracowników i posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał certyfikaty pozwalające na montaż, wymianę regulacje oraz nastawy pomp marki WILO oraz Grundfos,
- WILO - YONOS PICO
- WILO- YONOS MAXO
- GRUNDFOS ALPHA
- GRUNDFOS MAGNA
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamiana umowy
1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się w art. 455 ustawy, oraz w projektach umów stanowiących załączniki do SWZ.
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.