Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A
Podhalańska 7
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
32 47 87 707
ewa.galisz@jzwik.com.pl
https://jzwik.logintrade.net/zapytania_email,141217,d1fd9683163e584d8021cf33bef189ba.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: 32 47 87 707
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanych
Przedmiot zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, skręcanych i doczołowych.
I. Informacje o zamówieniu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, skręcanych i doczołowych w celu usuwania awarii, modernizacji oraz remontów sieci wodociągowej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.
2. W związku z chęcią pozyskania konkurencyjnych ofert, zamówienie zostało rozbite na poszczególne części. W przypadku gdy jeden Wykonawca wygra więcej niż jedną z części, na wszystkie wygrane części zostanie zawarta jedna umowa zbiorcza. Każda część zamówienia zostanie rozpatrzona odrębnie, na podstawie kryterium cena: 100% netto.
3. Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na okres jednego roku.
4. Ofertę składa się poprzez platformę zakupową Logintrade.
5. Osoby do kontaktu: sprawy merytoryczne -Andrzej Wojak tel. 32 47 87 771, Augustyn Lach tel. 32 47 87 770. Sprawy formalne: Ewa Galisz tel. 32 47 87 707.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane e-mailem.
7. W przypadku zakończenia produkcji danego produktu zamawiający może wyrazić zgodę na zaoferowanie produktu o nie gorszych parametrach.
8. Dostarczany asortyment nie będzie starszy niż trzy lata (data produkcji oznaczona na materiale bądź opakowaniu). Dostarczany asortyment winien nosić oznaczenie producenta, zgodnie z informacjami ujętymi w karcie katalogowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
II. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium odrębnie dla każdej z części zamówienia.
W przypadku składania oferty na kilka części, wadium można wnieść jednym zbiorczym przelewem.
2. Wysokość wadium: Część I: 2900zł. Część II: 1000zł.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy JZWiK S.A.: PKO BP S.A. Nr: 56 1020 2401 0000 0802 0594 6134 z adnotacją: ,,Wadium - dostawa kształtek (TWW-61-3001/2023) część nr ...".
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462)
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- nie uzupełnił wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Zwrot wadium.
a) Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z wyłonionym Wykonawcą lub po ewentualnym unieważnieniu postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- nie uzupełni oferty w terminie o wymagane dokumenty.
III. Informacje dodatkowe
1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany na koszt i ryzyko Wykonawcy. Rozładunek pozostaje w gestii Wykonawcy.
2. Termin zapłaty: 14 dni od wystawienia faktury.
3. Termin związania ofertą: 30 dni.
4. Postępowanie jest jednostopniowe, nie przewiduje się przeprowadzania aukcji elektronicznej.
5. Forma zamówienia: zlecenie przesłane e-mailem.
IV. Forma składania oferty
Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową LOGINTRADE. Oferta wraz z niżej wymienionymi dokumentami winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Wykaz dokumentów:
1. Formularz ofertowy wraz z arkuszami kalkulacyjnymi,
2. Oświadczenie wykonawcy,
3. Wzór umowy,
Poniżej dokumenty, które mogą być złożone w formie skanów z oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
6. Referencje potwierdzające, że Wykonawca w ostatnich pięciu latach świadczył co najmniej jedną dostawę kształtek o wartości min. 200.000zł netto,
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wystawione przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu (jeżeli oferta nie jest podpisana osobiście).
Po terminie otwarcia ofert Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie wezwany do przesłania (w terminie dwóch dni od wezwania) czytelnych skanów kart katalogowych, aktualnych atestów PZH i deklaracji zgodności. Dokumenty w języku obcym przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokument nr: Z101/78252, TWW/61-3001/2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzwik.logintrade.net/zapytania_email,141217,d1fd9683163e584d8021cf33bef189ba.html

TERMIN SKŁADANIA: 2023-10-06 09:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzwik.logintrade.net/zapytania_email,141217,d1fd9683163e584d8021cf33bef189ba.html

Miejsce i termin realizacji:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Ewa Galisz
tel: 32 47 87 707
e-mail: ewa.galisz@jzwik.com.pl
Sukcesywna dostawa kształtek elektrooporowych, doczołowych i skręcanychOsoba kontaktowa:
Ewa Galisz
tel: 32 47 87 707
e-mail: ewa.galisz@jzwik.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.