Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace polegające na usunięciu oraz pielęgnacji drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace polegające na usunięciu oraz pielęgnacji drzew

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Koło
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
powiat: kolski
Tel. (063) 272 08 10, Fax (063) 272 29 84
um@kolo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (063) 272 08 10
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej do 130.000 zł netto ,,Prace polegające na usunięciu oraz pielęgnacji drzew rosnących
na gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Koło"
Burmistrz Miasta Koła zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej opisanego zadania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na usunięciu oraz pielęgnacji drzew rosnących na
gruncie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Koło.
2.1. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z frezowaniem pni:
a) topola osika - 2szt. o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 130cm i 140cm, rosnące na działce o nr ewid. 1/7 ark. mapy 54, przy Ul. Bogumiła, 62-600 Koło.
b) świerk kłujący - 2szt. o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących HOcm i 116cm, rosnące na działce o nr ewid. 38/6 ark. mapy 54, przy Ul. Słonecznej, 62-600 Koło.
c) sosna czarna - 1szt. o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącego 120cm, rosnąca na działce o nr ewid. 38/6 ark. mapy 54, przy Ul. Słonecznej, 62-600 Koło.
d) świerk pospolity - 2szt. o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 54cm i 82cm, rosnące na działce o nr ewid.71/1 ark. mapy 50, przy Ul. Krętej, 62-600 Koło.
e) sumak octowiec - 1szt. o dwóch obwodach pnia mierzonych na wysokości 130cm wynoszących 49cm i 5lem, rosnący na działce o nr ewid. 178 ark. mapy 40, przy Ul. Zapolskiej, 62-600 Koło.
f) topola kanadyjska - 2szt. o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm wynoszących 450cm i 480cm, rosnących na działce o nr ewid. 43/2 ark. mapy 37, przy Ul. Sienkiewicza, 62-600 Koło.
2.2 Wykaz pozostałych prac tj.:
a) cięcia sanitarne nad ciągiem komunikacyjnym działka o nr ewid. 100/15 ark. mapy 33, przy Ul. Szymborskiej, 62-600 Koło oraz na terenie działki 95/3 ark. mapy 50, w okolicy skrzyżowanie ulicy Krętej z ulicą Dąbrowskiego, 62-600 Koło.
b) wykonanie zabiegów tj. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, ukształtowanie korony lipy, z redukcją do 30%. Prace związane z w/w drzewem prowadzone będą na działce nr 7/6 ark. mapy 38, przy Ul. Księdza Biskupa Czesława Lewandowskiego, 62-600 Koło.
c) pielęgnacja korony wierzby z redukcją do 30% . Prace związane z w/w drzewem prowadzone będą na działce nr 18 ark. mapy 53, przy Ul. Świerkowej, 62-600 Koło.
d) prace pielęgnacyjne w obrębie korony klonu jesionolistnego rosnącego na terenie działki o nr ewid. 38/16 ark. mapy 40, przy Ul. Buczka, 62-600 Koło.
e) wykonanie zabiegów (tj. usunięcie obumarłych i nadłamanych gałęzi) w obrębie korony 2szt. drzew w Parku im. J. Słowackiego w Kole, działka o nr ewid. 13/11 ark. mapy 32 oraz w 1szt. drzewa w Parku im. St. Moniuszki w Kole, działka o nr ewid. 22/2 ark. mapy 32.
f) wykonanie zabiegów (tj. usunięcie obumarłych gałęzi wraz z redukcją do 30% korony ) w obrębie korony katalpy przy Ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, działka o nr ewid. 176/1 ark. mapy 30.
2.3. Obowiązki wykonawcy:
a) ścięcie w/w wymienionych drzew, frezowanie poniżej linii gruntu,
b) wykonanie w/w zabiegów w obrębie koron zgodnie z standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnymi oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336),
c) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzona będzie wycinka oraz pielęgnacja drzew przed dostępem osób trzecich,
d) prowadzenie prac związanych z załadunkiem i transportem drewna zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchu drogowego i przepisów BHP,
e) prowadzenie prac z zachowaniem ciągłości ruchu, przy możliwości jego krótkotrwałego ograniczenia lub wstrzymania,
f) zabezpieczenie przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury towarzyszącej oraz mienia osób trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki oraz prac pielęgnacyjnych (w tym, gdy jest to konieczne, uzyskanie zgody właścicieli urządzeń na ich zabezpieczenie lub demontaż oraz ponoszenie wszelkich kosztów tych działań),
g) utrzymanie miejsca prowadzenia pracy w należytym porządku,
h) sukcesywne uporządkowanie miejsc w/w prac,
i) złożenie pozyskanego drewna i gałęzi własnym transportem i na własne ryzyko na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie Gminy Miejskiej Koło.
j) wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) powinien przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny. Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w szczególności:
- bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości wyznaczonych w tym celu osób,
- zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- zapewnienie pracownikom odpowiedniego instruktażu stanowiskowego, w tym: o imienny podział prac,
o kolejność wykonywania poszczególnych zadań, o wymagania BHP przy danych czynnościach.

CPV: 77.21.14.00 - 6, 77.21.15. 00 - 7

Dokument nr: ŚR.2600.40.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 06.10.2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kole, Ul. Mickiewicza 12 pok. nr 113A.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kole, znajdującego się w Ratuszu Miejskim przy Ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło do dnia 06.10.2023 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2023 r.

Wymagania:
Warunki płatności: Faktura wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych prac opisanych w pkt 2 zapytania ofertowego. Płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia.
3. Forma i sposób złożenia oferty: Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
1) ofertę należy złożyć na druku, który stanowi integralną część zapytania ofertowego,
2) wykonawcy nie wolno dokonywać zmian merytorycznych we wzorze druku,
3) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert,
4) koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana: Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, z dopiskiem:
,, PRACE POLEGAJĄCE NA USUNIĘCIU ORAZ PIELĘGNACJI DRZEW NA GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KOŁO"
Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Brak złożenia w/w oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 Regulaminu dotyczącego ramowych procedur udzjelenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, spowoduje automatyczne odrzucenie oferty w prowadzonym postępowaniu.
4. Kryteria i sposób oceny oferty:
1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena oferty 100%
2) Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, spełniająca wszystkie wymagania uzyska 100 pkt.
3) Pozostałym ofertom spełniającym wymagania zamawiającego zostaną przyznane oceny punktowe w oparciu o niżej podany wzór ( ceny badanych ofert zostaną porównane z najniższą ceną ofertową brutto zaoferowana w przedmiotowym postępowaniu).
najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Cena =----* 100
cena brutto badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu
4) Zamawiający zastosuje zaokrąglane wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do z złożenia ofert dodatkowych.
6) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
6. Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie informacji zawartych w dokumentach załączonych przez każdego Wykonawcę. Z załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wszystkie warunki Wykonawca spełnia.
2) Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania wyżej określonych warunków zostanie odrzucona.
3) Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postpowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postpowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wady uniemożliwiającą zawarcie umowy.
Informacja o sposobie opublikowania wyniku postępowania i zawarciu umowy:
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców publikując informację na stronie internetowej www.bip.kolo.pl podając w szczególności:
- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy albo imię i nazwisko i miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, albo imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie kryterium ceny. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji drogą elektroniczną.
2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
4) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, lub unieważni postępowanie jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
Postanowienia ogólne:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.