Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Modernizacja szkół podstawowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja szkół podstawowych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA HYŻNE
Hyżne 103
36-024 Hyżne
powiat: rzeszowski
0172304564, faks 0172295001
j.groszek@hyzne.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Hyżne
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 0172304564, faks 017
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja szkół podstawowych na terenie gminy Hyżne
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom ppoż.
1) Roboty budowlane
- roboty rozbiórkowe (wykucie z muru ościeżnic stalowych, wywóz gruzu, utylizacja skrzydeł drzwiowych)
- przebudowa (montaż drzwi ognioodpornych, budowa ścianki działowej, uszczelnienie przejść ppoż., uzupełnienie otworów zaprawą cementowo-wapienną, wykonanie tynków zwykłych - mechanicznie, gruntowanie, malowanie farbami)
2) Instalacja elektryczna i oświetlenie ewakuacyjne
- instalacja oświetlenia awaryjnego (montaż listew elektroinstalacyjnych z PCV, układanie kabli, przebijanie otworów w ścianach i stropach, zaprawianie bruzd, montaż opraw oświetleniowych LED, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego)
- zasilanie do zaworu gazowego MAG (montaż listew elektroinstalacyjnych z PCV, układanie kabli, przebijanie otworów w ścianach i stropach)
- instalacja detekcji dymu i sygnalizacji (montaż kompaktowej centrali, montaż czujek pożarowych, montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, montaż przewodów kablowych, montaż rur winidurowych)
3) Przebudowa przyłącza wody
- roboty ziemne (roboty ziemne wykonane koparkami, wykopy liniowe, ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, zasypywanie wykopów koparkami, ręczne zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów ubijarkami, podłoża z materiałów sypkich)
- roboty montażowe (demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych, demontaż armatury i uzbrojenia, wykonanie rurociągu z rur stalowych, izolacja taśmą, łączenie rur metoda zgrzewania, deskowanie ścian prostych, układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych, oznakowanie trasy wodociągu, próba szczelności, dezynfekcja rurociągu, montaż trójnika do istniejącego wodociągu, montaż rur ochronnych - osłonowych)
4) Instalacja wodna - hydranty wewnętrzne
- instalacja wodociągowa (demontaż rurociągu stalowego, wykonanie rurociągu z rur stalowych, montaż zaworu zwrotnego, montaż zaworów hydrantowych, montaż szafek hydrantowych, montaż zaworu elektromagnetycznego odcinającego, montaż zaworów przelotowych, próba szczelności, płukanie instalacji wodociągowej)
- izolacja rur wodociągowych (izolacja rurociągu otulinami)
- roboty budowlane (przebicie otworów w ścianach, zamurowanie przebić, przebicie otworów w stropach, zabetonowanie powierzchni otworów)
5) Instalacja gazowa
- instalacja gazowa - roboty demontażowe (demontaż rurociągów stalowych, demontaż zaworu odcinającego)
- instalacja gazowa - roboty montażowe (montaż rurociągu stalowego, próba instalacji gazowej wewnętrznej, montaż zaworu odcinającego MAG - 3, montaż konstrukcji podparć, zawierzeń i osłon)
- instalacja gazowa - zabezpieczenie antykorozyjne (czyszczenie rurociągu ręcznie, odtłuszczenie, malowanie rurociągu pędzlem)
Część nr 2. Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem.
1) Roboty demontażowe
Roboty demontażowe polegać będą na pracach związanych z demontażem urządzeń obecnie zamontowanych w kotłowni tj. m.in. demontaż istniejących kotłów, naczynia wybiorczego, pomp, zaworów, filtrów, podgrzewacza, starych kominów, rurociągów stalowych wraz demontażem osprzętu towarzyszącego oraz utylizacją części zdemontowanych urządzeń.
2) Roboty montażowe
Roboty montażowe polegać będą na zakupie, dostawie i montażu: dwóch nowych kotłów gazowych kondensacyjnych, podgrzewacza na ciepłą wodę użytkową z regulacją temperatury, naczynia wybiorczego, nowych kominów spalinowych wraz z niezbędną armaturą towarzyszącą.
3) Prace instalacyjne
Prace instalacyjne polegać będą na przebudowie istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w celu dostosowania orurowania wraz z robotami towarzyszącymi do nowych urządzeń. Prace instalacyjne będą polegać również na zamontowaniu zaworu bezpieczeństwa MAG z przedsionka kotłowni i przeniesieniu go na zewnątrz budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45331100-7, 45442000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00407968, RIG5.271.12.2023.JG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
pzp.hyzne.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP:https://pzp.hyzne.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
2) poczty elektronicznej: adres e-mail Zamawiającego: j.groszek@hyzne.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nadanym przez
Zamawiającego numerem sprawy: RIG5.271.12.2023.JG lub numerem ogłoszenia (TED) lub identyfikatorem postępowania
wygenerowanym przez ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie procedury udzielenia zamówienia: Joanna Groszek,
2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Paweł Fudali
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.hyzne.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@hyzne.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i
przepisami prawa.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
8) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-06 11:50
Miejsce składania ofert: z zachowaniem formy elektronicznej, przy użyciu systemu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.