Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie w sezonie zima 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie w sezonie zima 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opolski -Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
powiat: Opole
zamowienia@zdp.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w sezonie zima 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z podziałem na 3 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie w sezonie zimowym 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gminy Dobrzeń Wielki - ( O.D. Kotórz Mały ).
1. Opis i zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na terenie gminy Dobrzeń Wielki (Obwód Drogowy w Kotorzu Małym). Szczegółowy opis, zakres i warunki wykonywania usług zawierają załączniki:
a) ,,Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzeń Wielki objętych i nie objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2023/2024",
b) Specyfikacje Techniczne (ST).
2. Informacje dodatkowe dot. zamówienia:
2.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zapewnia:
a) materiały uszorstniające z załadunkiem na placu składowym w Opolu-Bierkowicach (miejsce podstawienia sprzętu do załadunku) lub z dowozem na plac magazynowy Wykonawcy,
b) dyżur osobowy (dyżurny AZ).
2.2. Wykonawca może zapewnić:
a) plac magazynowy o wymiarach 100 m2 na materiały uszorstniające (materiały dostarczane przez Zamawiającego) położony na terenie gm. Dobrzeń Wielki umożliwiający szybkie reagowanie - spełniający wymogi z zakresu ochrony środowiska,
b) pryzmowanie materiałów uszorstniających,
c) załadunek materiałów uszorstniających na piaskarko-solarki,
zaplecze sprzętowo-warsztatowe (obsługę warsztatową jednostek sprzętowych umożliwiającą szybkie reagowanie i utrzymywanie sprzętu w stałej sprawności technicznej).
Wykonanie w sezonie zimowym 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gminy Popielów - ( O.D. Kotórz Mały ).
1. Opis i zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na terenie gminy Popielów (Obwód Drogowy w Kotorzu Małym). Szczegółowy opis, zakres i warunki wykonywania usług zawierają załączniki:
a) ,,Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Popielów objętych i nie objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2023/2024",
b) Specyfikacje Techniczne (ST).
2. Informacje dodatkowe dot. zamówienia:
2.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zapewnia:
a) materiały uszorstniające z dowozem na plac magazynowy Wykonawcy,
b) dyżur osobowy (dyżurny AZ).
2.2. Wykonawca zapewni:
a) plac magazynowy o wymiarach 100 m2 na materiały uszorstniające (materiały dostarczane przez Zamawiającego) położony na terenie gm. Popielów umożliwiający szybkie reagowanie - spełniający wymogi z zakresu ochrony środowiska,
b) pryzmowanie materiałów uszorstniających,
c) załadunek materiałów uszorstniających na piaskarko-solarki,
d) zaplecze sprzętowo-warsztatowe (obsługę warsztatową jednostek sprzętowych umożliwiającą szybkie reagowanie i utrzymywanie sprzętu w stałej sprawności technicznej).
Wykonanie w sezonie zimowym 2023/2024 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez ZDP Opole - obsługa punktu dyspozytorskiego w Bierkowicach obsługującego teren gmin Chrząstowice, Tarnów Opolski, Ozimek, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Turawa, Popielów, Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Niemodlin, Tułowice.
1. Opis i zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje obsługę pozostałych części Zimowego utrzymania Dróg, t.j. czynności bezpośrednie i pomocnicze mające na celu prawidłowe wykonywanie usług w zakresie odśnieżania i usuwania oblodzeń, a polegające m.in. na:
a) praca i dyżur ładowarki na bazie w Opolu-Bierkowicach:
- sporządzanie za pomocą ładowarki mieszanki piaskowo-solnej uszorstniającej),
- dodawanie w razie potrzeb na polecenie Zamawiającego innych materiałów do mieszanki np. chlorku wapnia,
- mieszanie i pryzmowanie materiałów uszorstniających do AZ,
- załadunek materiałów uszorstniających na piaskarko-solarki obsługujących ZUD na terenie gmin Chrząstowice, Tarnów Opolski, Ozimek, na terenie gmin Łubniany, Murów, Turawa oraz na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice, Prószków,
- załadunek materiałów uszorstniających na samochody Zamawiającego przewożące je na place magazynowe Wykonawców obsługujących ZUD na terenie gminy Dobrzeń Wielki, na terenie gminy Popielów oraz na terenie gmin Niemodlin i Tułowice,
b) dyżur osobowy (dyżurny AZ - koordynator):
- przyjmowanie / zbieranie informacji (w 2023/2024) o stanie pogody i obsługa meteorologiczna w celu prawidłowej realizacji usług zimowego utrzymania,
- koordynowanie pracy jednostek sprzętowo-transportowych podczas prowadzenia usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na drogach powiatowych Powiatu Opolskiego.
Szczegółowy opis, zakres i warunki wykonywania usług zawierają załączniki:
a) ,,Wykaz dróg powiatowych objętych i nie objętych zimowym utrzymaniem
w sezonie 2023/2024",
b) Specyfikacje Techniczne (ST).
2. Informacje dodatkowe dot. zamówienia:
2.1.Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu zapewnia:
a) materiały uszorstniające (piasek i sól),
b) plac składowy w Opolu-Bierkowicach na materiały uszorstniające dostarczane przez Zamawiającego (główne składowisko).
2.2. Wykonawca zapewni:
a) obsługę punktu dyspozytorskiego,
b) zaplecze sprzętowo-warsztatowe (obsługę warsztatową ładowarki umożliwiającą szybkie reagowanie i utrzymywanie sprzętu w stałej sprawności technicznej).

CPV: 90620000-9, 90630000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00407942, SZ.261.1.23.2023.EW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6dd34e23-5624-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zdp.opole.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały opisane w pkt. 12 SWZ - Tom I Instrukcja Dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDP w Opolu przy Ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole, tel. 0774414069, zwany dalej Administratorem, email: sekretariat@zdp.opole.pl. IODO: iod@zdp.opole.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pan/Pani:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a tak że nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-29 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty opisany został w pkt. 12.2 IDW oraz w pkt. 17 IDW

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.