Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa infrastruktury turystycznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa infrastruktury turystycznej

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KLUCZE
Partyzantów 1
32-310 Klucze
powiat: olkuski
inwestycje@gmina-klucze.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/afabc6ef-010f-4351-a545-0636d6e851ef/pliki
Województwo: małopolskie
Miasto: Klucze
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa infrastruktury turystycznej na Pustyni Błędowskiej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia poprzez budowę tras turystycznych z przeznaczeniem na ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni szutrowej, betonowej oraz drewnianej w formie ścieżki na palach, budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej Food Truck Park oraz posadowienie budynku biura obsługi turystycznej wraz z budowa parkingu z elektronicznym systemem dostępu.

a) Informacje ogólne:
Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia ma za zadanie uzupełnić ofertę turystyczną obszaru poprzez budowę nowych elementów infrastruktury turystycznej oraz modernizację już istniejących.
Dla całości zadania zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. W ramach złożonej ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego w jego ostatecznej formie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SWZ w postaci : STWiORB, projektów budowlanych i technicznych

Załączone przedmiary, mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja, którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności konieczne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te (lub prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie.
W ramach złożonej oferty wykonawca winien wycenić wszystkie elementy zgodnie z poniższym wskazaniem.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców.

Celem wizji lokalnej jest poznanie warunków realizacji zamówienia, tj. okoliczności, które mają wpływ również na ofertę składaną przez wykonawcę.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27.09.2023r. o godz. 10:00.
W celu wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić udział w wizji do dnia 26.09.2023r. mailowa na adres : inwestycje@gmina-klucze.pl

CPV: 45000000-7, 71327000-6, 71326000-9, 71336000-2, 45212000-6, 45223000-6, 45223500-1, 45223200-8, 45421100-5, 45212140-9

Dokument nr: 2023/BZP 00407321, ZP.271.15.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE O ŚRODKACH
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ ZOSTAŁY SZCZEGÓŁOWO OKRESLONE W SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Klucze, Ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze,
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze można się kontaktować na adres: e-mail: iod@gminaklucze.
pl,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego
postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmie cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7) stosowanie do art. 22 RODO, w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,
8) posiadają Państwo:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania lub sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może
skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w
celu zapewnienia możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Wymagania:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SWZ, w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy.
2. Wadium Wykonawca utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao SA, nr rachunku: 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami lub wystąpi do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
UWAGA. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia poprzez budowę tras turystycznych z przeznaczeniem na ścieżki pieszo-rowerowe o nawierzchni szutrowej, betonowej oraz drewnianej w formie ścieżki na palach, budowa przestrzeni edukacyjno-gastronomicznej Food Truck Park oraz posadowienie budynku biura obsługi turystycznej wraz z budowa parkingu z elektronicznym systemem dostępu.

a) Informacje ogólne:
Realizacja prac w zakresie zagospodarowania turystycznego Pustyni Błędowskiej i jej otoczenia ma za zadanie uzupełnić ofertę turystyczną obszaru poprzez budowę nowych elementów infrastruktury turystycznej oraz modernizację już istniejących.
Dla całości zadania zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. W ramach złożonej ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prace niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego w jego ostatecznej formie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SWZ w postaci : STWiORB, projektów budowlanych i technicznych

Załączone przedmiary, mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja, którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności konieczne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te (lub prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie.
W ramach złożonej oferty wykonawca winien wycenić wszystkie elementy zgodnie z poniższym wskazaniem.

Zamawiający przewiduje wizję lokalną dla Wykonawców.

Celem wizji lokalnej jest poznanie warunków realizacji zamówienia, tj. okoliczności, które mają wpływ również na ofertę składaną przez wykonawcę.

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 27.09.2023r. o godzinie 10:00.
W celu wzięcia udziału w wizji lokalnej należy zgłosić udział w wizji do dnia 26.09.2023r. mailowa na adres : inwestycje@gmina-klucze.pl
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71336000-2 - Dodatkowe usługi inżynieryjne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu -
na podstawie kryteriów i ich wag określonych wyżej - w następujący sposób według kryterium określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 4 000 000,00 złotych

4. zdolności technicznej lub zawodowej.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (realizowanej na podstawie jednej umowy) obejmującej budowę, przebudowę lub modernizacje placów lub ciągów pieszo-jezdnych (np. ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, ciągów pieszych, dróg) o nawierzchni z betonu wałowanego o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 .
2) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
- 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów).
- 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (z aktualnym wpisem na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów).

II. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej ,,ustawą" - ogłoszoną w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. Nr 835. Zamawiający informuje o następujących podstawach wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15 informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i Dz. U. z 2022 r. poz. 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, Dz. U. z 2021 r. poz. 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3) Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj.Dz. U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 1 (słownie: jednej ) oferty Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do przedłożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.Dz. U. z 2023r. poz. 1689).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5), o których mowa w części V pkt 1 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2 wykaz osób (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 6), o których mowa w części V pkt 2 SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3 Opłacona polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (wymagana gwarantowana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów powinna być nie mniejsza niż 4 000 000,00 złotych).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
VI.1. Oświadczenia

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie (Załącznik 2) stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1-2 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (Załącznik 2a), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie zawiera informację, z której powinno wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik 2c).
3. Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części V pkt 1 - 2 SWZ, polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie (Załącznik 2b) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, oraz dołącza do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części VI.1 SWZ, pełnomocnictwo jeżeli występuje, Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy), Zestawienie Kosztów - Załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca powinien wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w części XII SWZ, w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ). Wybór formy wniesienia wadium należy do Wykonawcy.
2. Wadium Wykonawca utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao SA, nr rachunku: 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli najpóźniej w terminie jego wniesienia, określonym w ust. 1, zostanie uznany rachunek bankowy Zamawiającego na kwotę wadium.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami lub wystąpi do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający.
UWAGA. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy. Zgodnie z zapisami SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo przewidziany w załączniku do SWZ (wzór umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu -
na podstawie kryteriów i ich wag określonych wyżej - w następujący sposób według kryterium określonych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.