Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Budowa budynku wraz z instalacjami

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku wraz z instalacjami

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1939-1945)
ul. Muzealna 6
82-110 Sztutowo
powiat: Nowodworski
552478353
sekretariat@stutthof.org
https://stutthof.ezamawiajacy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Sztutowo
Wadium: 57000 zł
Nr telefonu: 552478353
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną - etap II budowa budynku wraz z instalacjami
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo - edukacyjną obejmujące stan surowy zamknięty wraz z instalacjami: instalacje sanitarne i kanalizacji deszczowej (zewnętrzne), instalacje wewnętrzne (wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie mającej na celu stworzenie nowego obiektu budowlanego dostosowanego do przyjęcia dużej liczby zwiedzających.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
2.1. Załączniku nr 6 do SWZ: dokumentacji projektowej, która składa się z:
2.1.1. Projektu budowlanego (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna) - załącznik nr 6a do SWZ,
2.1.2. Projekt wykonawczy - branża: architektoniczna, architektury wnętrz, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiczna) - załącznik nr 6b do SWZ,
2.1.3. Opinia geotechniczna opracowana przez Daniela Kochanowskiego i Krzysztofa Zielińskiego - załącznik nr 6c do SWZ,
2.1.4. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (odbiór robót budowlanych i architektura), opracowanej przez Studio Projektowe ,,JOWA" architekt Joanna Wasiluk Gdańsk Ul. Reja 22/9 - załącznik nr 6d do SWZ,
2.1.5. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej), opracowanej Agnieszkę Peplińską - załącznik nr 6e do SWZ,
2.1.6. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), opracowanej Tomasza Makarskiego - załącznik nr 6f do SWZ,
2.1.7. Decyzja Starosty Nowodworskiego nr 86/2020 z dnia 12.03.2020 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - załącznik nr 6g do SWZ,
2.1.8. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5161.62.2020.JM z dnia 19.02.2020 r. dotycząca pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych - załącznik nr 6h do SWZ,
2.1.9. Przedmiarów robót budowlanych (załącznik nr 6i do SWZ):
2.1.9.1. Przedmiar wykonanie stanu surowego ;
2.1.9.2. Przedmiar montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.1.9.3. Przedmiar instalacje sanitarne z uwzględnieniem pozycji:
1.1 Instalacja wodociągowa pozycje od 1 do 20
1.2 Uzbrojenie przyłącza wodociągowego pozycje od 21 do 25
1.3 Instalacja sieci kanalizacji sanitarnej pozycje od 26 do 41
1.4 Instalacja sieci kanalizacji deszczowej pozycje od 42 do 60
1.5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej pozycje 103; 104, 107;108; 109
1.5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej pozycje od 123 do 133
1.5.5 Instalacja wentylacji pozycje od 134 do 139
Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1.5.1 Instalacji wodociągowej wewnętrznej pozycje od 61 do 89
1.5.2 Instalacji hydrantowej pozycje od 90 do 102
1.5.3 Części instalacji kanalizacji sanitarnej pozycje 105; 106; od 110 do 122 Załącznik nr 2 do SWZ- wzór umowy

CPV: 45000000-7, 45330000-9-,45232130-2

Dokument nr: 2023/BZP 00407741, DA-216-2/23

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-09 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://stutthof.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stutthof.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego,- zakładka ,,Korespondencja", o której mowa w pkt 2 działu I SWZ.
2. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
2.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numerem tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jaki i osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.
1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://stutthof.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w dziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w dziale XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://stutthof.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://stutthof.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA-216-2/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku Biura Obsługi Zwiedzających z funkcją wystawienniczo - edukacyjną obejmujące stan surowy zamknięty wraz z instalacjami: instalacje sanitarne i kanalizacji deszczowej (zewnętrzne), instalacje wewnętrzne (wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) na terenie Muzeum Stutthof w Sztutowie mającej na celu stworzenie nowego obiektu budowlanego dostosowanego do przyjęcia dużej liczby zwiedzających.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
2.1. Załączniku nr 6 do SWZ: dokumentacji projektowej, która składa się z:
2.1.1. Projektu budowlanego (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna) - załącznik nr 6a do SWZ,
2.1.2. Projekt wykonawczy - branża: architektoniczna, architektury wnętrz, konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiczna) - załącznik nr 6b do SWZ,
2.1.3. Opinia geotechniczna opracowana przez Daniela Kochanowskiego i Krzysztofa Zielińskiego - załącznik nr 6c do SWZ,
2.1.4. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (odbiór robót budowlanych i architektura), opracowanej przez Studio Projektowe ,,JOWA" architekt Joanna Wasiluk Gdańsk ul. Reja 22/9 - załącznik nr 6d do SWZ,
2.1.5. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej), opracowanej Agnieszkę Peplińską - załącznik nr 6e do SWZ,
2.1.6. Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), opracowanej Tomasza Makarskiego - załącznik nr 6f do SWZ,
2.1.7. Decyzja Starosty Nowodworskiego nr 86/2020 z dnia 12.03.2020 r. dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę - załącznik nr 6g do SWZ,
2.1.8. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZA.5161.62.2020.JM z dnia 19.02.2020 r. dotycząca pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych - załącznik nr 6h do SWZ,
2.1.9. Przedmiarów robót budowlanych (załącznik nr 6i do SWZ):
2.1.9.1. Przedmiar wykonanie stanu surowego ;
2.1.9.2. Przedmiar montaż stolarki okiennej i drzwiowej
2.1.9.3. Przedmiar instalacje sanitarne z uwzględnieniem pozycji:
1.1 Instalacja wodociągowa pozycje od 1 do 20
1.2 Uzbrojenie przyłącza wodociągowego pozycje od 21 do 25
1.3 Instalacja sieci kanalizacji sanitarnej pozycje od 26 do 41
1.4 Instalacja sieci kanalizacji deszczowej pozycje od 42 do 60
1.5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej pozycje 103; 104, 107;108; 109
1.5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej pozycje od 123 do 133
1.5.5 Instalacja wentylacji pozycje od 134 do 139
Przedmiot zamówienia nie obejmuje:
1.5.1 Instalacji wodociągowej wewnętrznej pozycje od 61 do 89
1.5.2 Instalacji hydrantowej pozycje od 90 do 102
1.5.3 Części instalacji kanalizacji sanitarnej pozycje 105; 106; od 110 do 122 Załącznik nr 2 do SWZ- wzór umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 2 niniejszego Działu SWZ,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 niniejszego Działu SWZ.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w:
2.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
2.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Względem Wykonawcy podlegającego wykluczeniu
w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.
3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonywał co najmniej:
3.1.1.1. jedną (1) robotę budowlaną- obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto,
3.1.1.2. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania powyższych zamówień (robót budowlanych) określonych powyżej w pkt. 3.1.1. wykonanych w ramach jednej, dwóch, trzech lub czterech umów przy czym robota budowalna musi zawierać zakres i wartość co najmniej odpowiadającą wymogom odpowiednio wskazanym w pkt 3.1.1.1. dotyczących wykazywanych warunków.
3.1.1.3. W odniesieniu do warunków, o który mowa powyżej w pkt. 3.1.1., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.1.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3.1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
3.1.2.1. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót budowlanych, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania, tj.:
3.1.2.1.1. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
3.1.2.1.2. spełniającym warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3.1.2.1.3. posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika budowy w tym posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
3.1.2.2. jedną (1) osobą - Kierownikiem robót w branży sanitarnej, spełniającym łącznie następujące minimalne wymagania, tj.:
3.1.2.2.1. posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie
z art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębne dotyczące zatrudnienia specjalistów posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP stanowią przepisy ustawy dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
3.1.2.2.2. spełniającym warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w związku z art. 37g i art. 37f, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,
3.1.2.2.3. posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży sanitarnej w tym posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
3.1.2.3. Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji kierowników poszczególnych branż
3.1.3 jedną osobą - geologiem posiadającym wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania prac ziemnych zgodnie z załącznik 6c do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3. SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi, czy roboty budowlane wykazane w wykazie robót zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem,
o którym mowa powyżej w pkt. 2.
2.1.1. w przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych w dokumentach,
o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku udziału, przeliczy jej wartość wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzorowanie prac ziemnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ . W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
1.2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 3 lub 4 do SWZ),
1.3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
1.4. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
1.5. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)
1.6. Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postepowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości: 57000 zł na czas związania ofertą, zgodnie z Działem XIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie tego podmiotu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
1.4. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 ust. 2 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
3) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami lub sieciami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2) Umowy lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami lub sieciami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
4) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2) Umowy, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
5) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2) Umowy i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
6) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
7) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, może nastąpić w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.