Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzór inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzór inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Aleksandrowski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
Tel.54 282 79 05
zamowienia@aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.54 282 79 05
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego".

II. Przedmiot zamówienia.
1 .Przedmiotem zamówienia jest usługę polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzór inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego".
Realizacja zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach/budynkach jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:
l)Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Ul. Słowackiego 8. 87-700 Aleksandrów Kujawski;
2)Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Ul. Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek; 3)Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego Ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski w tym: szkoła, budynek po byłym internacie i pracownia dydaktyczno - produkcyjna;
4) Zespół Szkół Nr 2 Ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski budynek Sali gimnastycznej i budynek C - przy Ul. Sikorskiego 3;
5)Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II Ul. Strażacka 22. 87-700 Aleksandrów Kujawski;
6) Powiatowy Urząd Pracy; Ul. Przemysłowa 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
7)Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim Odolion Ul. Szosa Ciechocińska
22, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
8)Dom Pomocy Społecznej Ul. Inowrocławska 20. 87-707 Zakrzewo; 9)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 2.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym w szczególności dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane stanowiące przedmiot nadzoru oraz standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń za umówione wynagrodzenie. Dokumentacja projektowa na realizację zadania pn. ,,Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego- II postępowanie, stanowi, załącznik nr 6 do zapytania ofertowego i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego www.pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/zakladka zamówienia publiczne.

Dokument nr: RI.Rz.2720.2.18.2023

Składanie ofert:
IX. Miejsce, termin składania ofert.
Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 28 września 2023 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Ul. Słowackiego 8 ( pokój nr 223 - II piętro ) lub na adres Zamawiającego ( decyduje data złożenia oferty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskimi).
Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty w w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@aleksandrow.pl i niezwłoczne dostarczenie oferty w formie pisemnie, na w/w adres Zamawiającego.
Oferta będzie ważna jeżeli będzie przekazana e-mailem na ww. adres do dnia 28 września 2023 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą zamawiającego). Otwarcie ofert w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10:15.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych objętych postępowaniem inwestycyjnym opisanym w § 1 ust. 1 umowy.
2.Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalony w umowie z Wykonawcą to 70 od dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym określonym w § 1 ust. 1 umowy, termin wykonania nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Inspektora. 4.Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy zamówień dodatkowych do nadzorowanych robót budowlanych. 5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi wskazane w niniejszej umowie w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez okres 60 miesięcy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym wskazanym w § 1 ust. 1 umowy.

Wymagania:
4.Zamawiąjący. na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.
5.Inspektor zobowiązuje się wykonać zlecony Nadzór Inwestorski zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy, zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy - stanowiącymi integralne części niniejszej umowy.
6.Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi) bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .
7. Inspektor zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w sposób fachowy, z zachowaniem najwyższej dbałości i staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu usług porównywalnych rozmiarem, zakresem oraz złożonością do przedmiotu niniejszej umowy.
8. Wykonawca usługi nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
9.Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
IV. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców.
0 udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) posiada wiedzę i doświadczenie- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał minimum jedną usługę polegającą na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej , poprzez podanie ich rodzaju, daty i miejsca wykonania usługi oraz załączenie dokumentu potwierdzającego ,że usługi te zostały wykonane należycie,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym - warunek zostanie spełniony . jeżeli Wykonawca wykaże . że dysponuje na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania/ nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
2
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 /:. poz. 220).
V. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wy pełniony formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia- załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
3.Wykaz usług - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie Wykonawcy na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotycz}').
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1 .Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym cenę brutto, cenę netto, kwotę podatku VAT wyliczoną na podstawie przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty.
3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.
4. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1 niniejszego rozdziału.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1 .Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Na kopercie należy dopisać:
Oferta na ,,Usługę polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. ,,Montaż instalacji fotówoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego".
Nie otwierać przed dniem 28 września 2023 roku godzina 10:15.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.
Z wykonawcom, który złoży ofertę z najniższą ceną. zostanie podpisana umowa, której projektowane postanowienia stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605) właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000.00 zł. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

Uwagi:
VII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób ich oceny.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto oferty ( Cena brutto 100%).
XIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim jest Starosta Aleksandrowski ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski:
? inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pan Dariusz Podsiedlak. adres e-mail: iodrw,rodoinspektor24.pl\\\\
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Starostwie Powiatowym jako jednostce sektora finansów publicznych:
4
? dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
? przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy;
? przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres. NIP,REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływająca do Starostwa Powiatowego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
? dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do pomiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Starostwa Powiatowego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych;
? przysługuje Pani/Panu prawo do żądania w imieniu administratora danych osobowych;
* dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
* ich sprostowania,
* ograniczenia ich przetwarzania.
*przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych.
* wniesienie sprzeciwu.
? Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczą naruszenia przepisów RODO.
? Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2.Jednocześnie Starostwo Powiatowe przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.

Kontakt:
XI. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami: Mirosława Sobczak - e-mil: zamowienia@aleksandrow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.