Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa szlamowania przewodów kominowych w budynkach administrowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa szlamowania przewodów kominowych w budynkach administrowanych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice
powiat: Mysłowice
32 317 43 00 502 396 732 502 396 640
zp@mzgk.myslowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mysłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 317 43 00 502 396
Termin składania ofert: 2023-09-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na: ,,Usługę szlamowania przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach".
III. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji usługi:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uszczelnienia kominów dymowych poprzez ich szlamowanie masą uszczelniającą (np. SKD).
2. Po wykonaniu usługi szlamowania Wykonawca przeprowadzi kontrolę przewodów dymowych przy użyciu kamery inspekcyjnej i przekaże materiały z przedmiotowej usługi na nośniku pendrive.
3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest, m.in. do:
1) sprawdzenia za pomocą narzędzi kominiarskich drożności, przebiegu i szczelności przewodów kominowych w razie konieczności należy użyć kamery,
2) zabezpieczenia wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
3) powiadomienia Zamawiającego, na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godz.ch wykonywania usługi;
4) utrzymania czystości w miejscach czyszczenia przewodów w lokalach mieszkalnych i użytkowych jak też poza lokalami mieszkalnymi (piwnice, klatki schodowe, strychy);
5) sporządzenia protokołów z usługi szlamowania przewodów kominowych dla każdego budynku (czynności wykonane w lokalach mieszkalnych i użytkowych wymagają potwierdzenia w protokole przez najemcę) oraz dodatkowo jednego zbiorczego protokołu podsumowującego realizację usługi we wszystkich budynkach.
4. Usługa będzie wykonywana w niżej podanych lokalizacjach, w podziale na części: Cz. 1 - Mysłowice, Ul. Chopina 12 - pion mieszkań 14, 20, 23:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi
b) rozmiar 20 cm x 15 cm
c) długość przewodu: 15 mb
d) liczba przewodów: 3
e) łączna długość przewodów kominowych: 3 x 13 mb = 39 mb Cz. 2 - Mysłowice, Ul. Mickiewicza 1:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 15 mb
d) liczba przewodów: 4
e) łączna długość przewodów kominowych: 4 x 15 mb = 60 mb Cz. 3 - Mysłowice, Ul. Wyspiańskiego 10:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 5 mb
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 15 mb = 30 mb Cz. 4 - Mysłowice, Ul. Wyspiańskiego 11:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 5 mb
d) liczba przewodów: 3
e) łączna długość przewodów kominowych: 3 x 15 mb = 45 mb Cz. 5 - Mysłowice, Ul. Wyspiańskiego 15:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 18 mb
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 18 mb = 36 mb Cz. 6 - Mysłowice, Ul. Oświęcimska 4:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 5 mb
d) liczba przewodów: 1
e) łączna długość przewodów kominowych: 1 x 15 mb = 15 mb Cz. 7 - Mysłowice, Ul. Miarki 9:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 8 mb
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 18 mb = 36 mb
Cz. 8 - Mysłowice, Ul. Miarki 11:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 8 mb
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 18 mb = 36 mb Cz. 9 - Mysłowice, Ul. Robotnicza 16/10:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 6 mb
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 16 mb = 32 mb
Cz. 10 - Mysłowice, Ul. Grunwaldzka 22:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwami stałymi,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 21 mb
d) liczba przewodów: 4
e) łączna długość przewodów kominowych: 4 x 21 mb = 84 mb Cz. 11 - Mysłowice, Ul. Towarowa 4:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwem stałym,
b) rozmiar przewodu: 20 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 1 8 mb
2
d) liczba przewodów: 2
e) łączna długość przewodów kominowych: 2 x 18 mb = 36 mb Cz. 12 - Mysłowice, Ul. Kołłątaja 7/2:
a) przewód kominowy dymowy pieców zasilanych paliwem stałym,
b) rozmiar przewodu: 15 cm x 15 cm,
c) długość przewodu: 16 mb
d) liczba przewodów: 1
e) łączna długość przewodów kominowych: 1 x 16 mb = 16 mb Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części postępowania.

Dokument nr: ZP/271/1/186/2023

Składanie ofert:
2. Oferty należy składać w terminie do dnia 26 września 2023 roku.
Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym wzorze Formularza ofertowego nie zostaną rozpatrzone.
3. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: zp@mzgk.myslowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji
Do 5 tygodni od dnia podpisania umowy przez ostatnią ze Stron.

Wymagania:
II. Tryb zamówienia
1. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 130 tysięcy złotych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) nie stosuje się.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania ofertowego.
V. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na wykonane prace wynosiła minimum 24 miesiące.
Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace będzie liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. Dokumenty oraz termin składania ofert:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem ofert, uprzejmie prosimy o wypełnienie i podpisanie przez osobę uprawnioną:
a) Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wskazane we właściwym dla wykonawcy rejestrze). W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie do dokonania takiej czynności (oryginał lub kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę reprezentującą wykonawcę).
4. Zamawiający będzie publikował wszystkie informacje dot. przedmiotowego zapytania na stronie internetowej https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne, tj.
a) odpowiedzi na ewentualne pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców przed terminem składania ofert;
b) informację o złożonych ofertach;
c) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
5. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.
6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z Wykonawcą umowa. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.
VII. Ocena ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium: ,,Wartość oferty brutto" - cena 100%
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Zaoferowana cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
3
W przypadku, gdy wartość oferty z najniższą ceną przekroczy kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danej części postępowania lub rezygnację z części lub całości zamówienia.
VIII. Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności:
Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania, cenę netto oraz cenę brutto za wykonanie wszystkich prac oraz w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 cenę netto i brutto za poszczególne lokalizacje.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją prac.
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy po wykonaniu zlecenia oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej zgodnie z poniższymi danymi: Nabywca:
Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice REGON 276255393 NIP 2220012288 Odbiorca:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
UWAGA! Wszelkie pytania dotyczące przedmiotowego zapytania muszą być kierowane pisemnie na wyżej wymienione adresy e-mail.

Uwagi:
X. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób fizycznych składających oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice, adres e-mail: mzqk@mzqk.myslowice.pl, tel. (32) 317 43 18.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy, zawarcia oraz realizacji niniejszego zamówienia.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. Z uwagi na fakt, że dane stanowią informację publiczną, będą one mogły być udostępniane wszystkim zainteresowanym nimi podmiotom lub na podstawie umów powierzenia.
5. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia.
7. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
o dostępu do treści swoich danych osobowych,
o sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
o ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
o przenoszenia swoich danych osobowych.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
12. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: iod@mzgk.myslowice.pl.

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do kontaktu, udzielające dodatkowych informacji:
Magdalena Woźniak, zp@mzgk.myslowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.